HaridusKool

Teksti suurus:

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Pajusi valla munitsipaalkoolides

Väljaandja:Pajusi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 9

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Pajusi valla munitsipaalkoolides

Vastu võetud 20.12.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 24, Pajusi Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 10 ”Pisisaare Algkooli põhimäärus” § 35 lg 3 ja Pajusi Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 11 ”Aidu Lasteaed-Algkooli põhimäärus” § 35 lg 3 alusel.

1. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 1.  Kooli hoolekogu mõiste ja ülesanne

 (1) Üldhariduskool-lasteasutuse (edaspidi kool) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 2.  Hoolekogu moodustamise põhimõtted

 (1) Kooli hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu, vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning vähemalt viis vanemate (nii õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad), vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat, kellest vähemalt 3 valitakse lastevanemate esindajana. Hoolekogusse võidakse valida 1 vilistlaste ja 1 kooli toetavate organisatsioonide esindaja. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

 (2) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust ning nad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 4.  Volikogu esindaja määramine

  Volikogu esindajad määratakse hoolekogudesse volikogu otsusega.

§ 5.  Pedagoogide esindaja valimine

 (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

 (2) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

§ 6.  Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

 (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Kool avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel ning klassijuhatajad ja lasteaiaõpetajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste/laste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

 (3) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor.

 (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik õpilaste/laste vanemad.

 (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

 (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad ja vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud eelnevalt kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

 (7) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

 (8) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.  Hoolekogu moodustamise kinnitamine ja muutmine

 (1) Esindajate valimise hoolekogusse algatab kooli direktor ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks. Taotlusele lisatakse hoolekogusse valitud esindajate andmed.

 (2) Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

 (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
 4) esindaja surma korral;
 5) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

 (5) Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel korraldab kooli direktor vajadusel uue liikme valimised ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks ning uue hoolekogu liikme andmed. Pärast taotluse saamist kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu muudatuse.

§ 8.  Hoolekogu liikmete volituste kestus

 (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

 (2) Teised hoolekogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.

 (3) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist/lasteasutusest väljaarvamiseni.

 (4) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

2. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 9.  Hoolekogu juhtimine

 (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

 (2) Kooli hoolekogu ülesandeid võidakse täpsustada kooli põhimääruses.

§ 10.  Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles kavandatakse:
 1) tegevuse eesmärgid;
 2) tegevuse sisu (temaatika);
 3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 11.  Koosolekute läbiviimine

 (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

 (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

 (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (8) Direktor on aruandekohustuslik hoolekogu ees.

 (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe eelneval teavitamisel.

 (10) Hoolekogu koosolekut protokollitakse. Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja nimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning ametinimetused;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
 8) vastuvõetud otsused;
 9) protokollija nimi;
 10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

 (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 12.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

 (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 13.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

 (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda vallavalitsuse poole või avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates hoolekogu otsuse vastuvõtmisest.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

§ 14.  Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pajusi Vallavalitsuse 10. septembri 2009 määrus nr 5 „Hoolekogu liikmete valimise kord“.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Reet Alev
Vallavanem

Merike Sumla
Vallasekretär