PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 45

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded

Vastu võetud 06.06.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 1 p 2 ja Võru Linnavolikogu 14.06.2006 määrusega nr 22 kehtestatud „Võru linna ehitusmääruse“ § 2 lg 2 p 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnale (edaspidi ehitus- ja planeerimisosakonnale) esitatavate detailplaneeringu koosseisu kuuluvate dokumentide nimekiri ja detailplaneeringute kaustade vormistamise nõuded.

§ 2.   Detailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohad

  (1) Ehitus- ja planeerimisosakonna ning huvitatud isiku koostöös koostatud lähteseisukohad allkirjastatakse linnavalitsuse volitatud esindaja ja huvitatud isiku poolt.

  (2) Planeeringu lähteseisukohtades määratakse planeeritava ala piirid ja suurus, planeeringu eesmärk, kehtivad kitsendused, linnaehituslikud tingimused, üldised ja avalikud huvid, avaliku väljapaneku ja arutelu kord, planeeringust tulenevate võimalike kahjude hüvitaja, planeeringu elluviimise majanduslikud võimalused, planeeringu rakendaja, arvestamisele kuuluvad dokumendid ja planeeringud ning vajadusel esitatakse käesolevas määruses toodud nõudeid täpsustavad ja täiendavad tingimused planeeringu sisu ja koosseisu kohta ning määratakse planeeringu eskiislahenduse koostamise vajadus.

  (3) Planeeringu eskiislahendus (juhul, kui see on lähteseisukohtadega nõutud) esitatakse ehitus- ja planeerimisosakonnale ühes eksemplaris järgmises mahus:
  1) eskiislahenduse tiitelleht;
  2) eskiislahenduse seletuskiri (põhiliste tehnovõrkude asukoha kirjelduseta);
  3) planeeritava maa-ala lähipiirkonna linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs;
  4) eskiisi põhijoonis, mis sisaldab krundijaotust, hoonestusala, krundi ehitusõigust; põhimõttelist liikluslahenduse skeemi ja parkimise lahendust; põhimõttelist haljastuse lahendust; olemasolevaid tehnovõrke; mahulist illustratsiooni või maketti (juhul, kui see on lähteseisukohtadega nõutud); eskiisi põhijoonise *.pdf. faili.

  (4) Detailplaneeringu eskiis esitakse mahus, mis võimaldab hinnata kavandatava ruumimuudatuse sobivust ja mõju linnaruumis.

§ 3.   Üldnõuded detailplaneeringu koostamiseks

  Detailplaneeringu koostamise alused ja lähtedokumendid:
  1) planeerimisseadus;
  2) Võru linna ehitusmäärus;
  3) Võru linna üldplaneering;
  4) linna osaüldplaneeringud ja teemaplaneeringud;
  5) planeeritaval maa-alal algatatud ja kehtestatud planeeringud;
  6) arengukavad;
  7) piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;
  8) planeeritaval maa-alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;
  9) planeeritaval maa-alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeologilised uurimistööd;
  10) arhitektuuriajaloolised eritingimused;
  11) muud õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused;
  12) kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta.

§ 4.   Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks

  (1) Planeering vormistatakse planeeringu ja planeeringu dokumentatsiooni kaustana.

  (2) Planeering esitatakse ehitus- ja planeerimisosakonnale avalikule väljapanekule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris. Lisaks tuleb esitada planeeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis *.pdf. failina ning dokumentatsioonikaust.

  (3) Planeering esitatakse kehtestamiseks ehitus- ja planeerimisosakonnale neljas eksemplaris ning planeeringu lisade kaust ühes eksemplaris arhiivmaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatult, sh planeeringu põhikaart ja tehnovõrkude kaart *.pdf failina, ja kõik planeeringu materjalid digitaalselt (kaardid *.dgn või *.dwg failina).

  (4) Juhul, kui planeering on koostatud lihtsustatud korras, hangitakse planeeringuala naabruses asuvate kruntide omanike kooskõlastused planeeringu põhijoonisele. Kooskõlastusel tuleb näidata kooskõlastanud isiku nimi, nimetatud isikule kuuluva krundi aadress, kooskõlastuse andmise kuupäev ning seletus, et isik on nõus planeeringus esitatuga.

  (5) Planeeringu kaustade eksemplaride jaotus on järgmine: kaks originaalkooskõlastustega planeeringu kausta eksemplari ning planeeringu dokumentatsiooni kaust jäävad ehitus- ja planeerimisosakonda, üks koopiaeksemplar planeeringukaustast saadetakse Maa-ameti Võru katastribüroole ning üks koopiaeksemplar Võru Maavalitsusele. Võru Linnavalitsusele esitatavad eksemplarid ei sisalda tellija eksemplari.

§ 5.   Planeeringu kaust

  Planeeringu kaust peab sisaldama järgmiseid dokumente:
  1) tiitelleht, millele kanda detailplaneeringu nimi vastavalt detailplaneeringu algatamise korraldusele/otsusele, töö number, planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku nimi (juriidilisest isikust projekteerija ja tellija nimi vastavalt äriregistri kandele), planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku postiaadress, telefon ja elektronposti aadress;
  2) sisukord, milles tuleb anda seletuskirja ja kõikide kausta koosseisus olevate muude materjalide ning kaartide nimetused koos viitega lehekülje numbrile;
  3) seletuskiri;
  4) kooskõlastuse nimekiri eraldi lehel, sh kooskõlastuse andnud asutuste nimekiri ning kooskõlastuse kuupäev;
  5) joonised (asukoha skeem; olemasolev olukord; planeeringuala linnaehituslikud funktsionaalsed seosed, põhijoonis; tehnovõrkude joonis; planeeringulahendust illustreeriv joonis).

§ 6.   Planeeringu seletuskiri

  Planeeringu seletuskiri vormistatakse järgmiselt:
  1) loetletakse detailplaneeringu koostamise alused ning eesmärgid;
  2) kirjeldatakse olemasolevat olukorda, analüüsitakse linnaehituslikku situatsiooni, keskkonnakaitselisi aspekte, olemasolevat haljastust, olemasolevat tehnovarustust ning kehtivaid kitsendusi;
  3) antakse informatsiooni kehtivate üldplaneeringute ja detailplaneeringute kohta. Kui detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, tuuakse välja kehtestatud üldplaneeringu muutmise põhjendused. Seletuskirjas tuuakse välja koostatava detailplaneeringu kehtestamisega osaliselt või täielikult kehtetuks muutuvad samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringud;
  4) kirjeldatakse planeeringuga kavandatavat, millega hõlmatakse planeeritava maa-ala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed, linnaehituslikud ideed, üldised arhitektuursed nõuded (vajadusel kruntide kaupa), kavandatud kruntide ehitusõigus positsioonide kaupa, tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus, keskkonnakaitse, haljastus, heakord, tehnovõrgud- ja rajatised, tuleohutus, kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. Viidatakse joonist kirjeldavat seletuskirja tekstis vastavale joonisele;
  5) nummerdatakse seletuskirja leheküljed.

§ 7.   Planeeringu joonised

  (1) Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on aktuaalne (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan, mis on koostatud täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi number, töö number) ja mõõdistamise aeg. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega nõutakse täiendavaid mõõdistusi (olemasolevate hoonete räästa ja harja kõrgus, üksikud puud, veekogu põhja mõõdistamine vms), tuleb need geodeetilisel alusplaanil kajastada. Olemasolev olukord, planeeringu põhikaart ning tehnovõrkude joonis vormistada aktuaalsel geodeetilisel alusplaanil mõõtkavas 1:1000 või 1:500 (täpsustatakse lähteseisukohtades). Asukoha skeem, planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslike seoste ning detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis vormistatakse vabas mõõtkavas. Lähteseisukohtadega võib linnavalitsus nõuda planeeringu juurde täiendavate jooniste esitamist. Kõikidele joonistele kanda planeeritava maa-ala piir, projekteerija kirjanurk ja originaalallkiri ning tingmärkide seletused.

  (2) Asukoha skeem vormistatakse vabas mõõtkavas formaadis A4. Asukoha skeemile kantakse tänavanimed ja orienteerumist lihtsustavate objektide nimetused selgesti loetavas kirjas.

  (3) Olemasolev olukorra joonisel näidatakse katastriüksuse piirid, maakasutuse sihtotstarbed, seadusjärgsed kitsendused ning kitsendust põhjustavad objektid, õiguslikul alusel püstitatud hooned, planeeritavale alale jäävate tänavate nimed loetavas kirjas, olemasolevad tehnovõrgud, olemasolev haljastus ning muu planeeringuala olemasolevat olukorda kajastav informatsioon.

  (4) Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslike seoste joonis vormistatakse vabas mõõtkavas. Joonisele kantakse planeeritava maa-ala kontaktvööndis paiknevate koostamisel olevate ja kehtestatud detailplaneeringu piirid, kinnistute maakasutuse sihtotstarbed, lähiümbruse tänavavõrgustik koos juurdepääsudega planeeritavale alale, liiklusskeem kergliikluse põhiliste liikumissuundade, ühistranspordipeatustega jms., üldkasutatavad puhke- ja virgestusalad ning ülelinnaline rohevõrgustik; kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade; kitsendust põhjustavad objektid koos kaitsevööndi ulatusega, vajadusel ka tehnovõrkude kaitsevööndid.

  (5) Planeeringu põhijoonisele kantakse:
  1) olemasolev ja kavandatav krundijaotus (moodustatavatele kruntidele anda positsioon numbritega);
  2) olemasolevad ja kavandatavad hoonestusalad seotuna mõõtketiga krundi piirist või muudest looduses tuvastatavatest objektidest;
  3) kruntide ehitusõigus aknana valgel põhjal iga üksikkrundi kohta ja/või eraldi tabelina;
  4) tänava maa-ala piirid (punased jooned) ja vajadusel selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kavandatavad laiused kõrgusarvud ning tänavate ristprofiil;
  5) liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse ja kergliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus), krundile juurdepääsu asukohad jalakäijatele ja sõidukitele;
  6) parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv;
  7) kujad (tuleohutus jm);
  8) kitsendused (seadusjärgsed kitsendused, servituutide vajadused, asukohad ja ulatused) ja kitsendust põhjustavad objektid. Kui lahendus seda tingib, tuleb servituudialad näidata väljaspool planeeringuala;
  9) haljastuse põhimõtteline lahendus – säilitatav ja/või likvideeritav kõrg- ja madalhaljastus;
  10) olemasolevad ja kavandatavad maapinna kõrgusmärgid.

  (6) Tehnovõrkude joonisele kanda olemasolev ja kavandatav krundijaotus, olemasolev ja kavandatav hoonestus, olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkude ja – rajatiste asukohad, tehnovõrkude kaitsevööndi ulatus ja tehnorajatistele (alajaam, pumpla, lokaalpuhasti, jäätmete kogumise rajatis jms) kavandatud maa-alad. Vajadusel näidata planeeritavalt alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga. Anda tänavavalgustuse põhimõtted, hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine. Näidata vertikaalplaneerimise põhimõtted ning vajadusel sademetevee ja drenaaži ärajuhtimine eelvooluni.

  (7) Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis esitada vabas mõõtkavas.

§ 8.   Planeeringu dokumentatsiooni kaust

  (1) Planeeringu dokumentatsiooni kaust peab avaliku väljapanekule esitamisel sisaldama tiitellehte, millele tuleb kanda detailplaneeringu nimi vastavalt detailplaneeringu algatamise korraldusele/otsusele, töö number, planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku nimi (juriidilisest isikust projekteerija ja tellija nimi vastavalt äriregistri kandele), planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku postiaadress, telefon ja elektronposti aadress.

  (2) Planeeringu dokumentatsiooni kaust peab avaliku väljapanekule esitamisel sisaldama sisukorda ning menetlusdokumente kronoloogilises järjekorras, hilisemad dokumendid asetada ettepoole.

  (3) Menetlusdokumentide hulka kuuluvad:
  1) detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek;
  2) Võru Linnavalitsuse korraldus või Võru Linnavolikogu otsus detailplaneeringu algatamisest;
  3) ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia planeeringu koostamise algatamisest;
  4) koopiad kirjadest kinnisasja omanikele planeeringu algatamisest teatamise kohta (juhul, kui on vajadus);
  5) koopia detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise lepingust;
  6) koopia väljastatud lähteseisukohtadest;
  7) ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate arutelude kohta (juhul, kui on vajadus) ja arutelude protokollid;
  8) muu planeeringuga kaasnev dokumentatsioon ja kirjavahetus.

  (4) Planeeringu dokumentatsiooni kaust peab planeeringu kehtestamisele esitamisel sisaldama täiendavalt avalikult väljapanekule (ja vajadusel avalikule arutelule) suunamiseks esitatud kaustale olevale järgmisi dokumente:
  1) Võru Linnavalitsuse korraldus või Võru Linnavolikogu otsus detailplaneeringu vastuvõtmise kohta, ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku ja vajadusel avaliku arutelu toimumisest;
  2) koopiad avaliku väljapaneku jooksul laekunud (sh elektronposti teel edastatud) ettepanekutest ja vastuväidetest;
  3) ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta;
  4) koopiad planeeringu avalikul väljapanekul kirjalike ettepanekuid ning vastuväiteid teinud isikutele edastatud kirjadest (sh elektronposti teel edastatud) linnavalitsuse seisukohtade ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu aja ja koha teatamise kohta;
  5) planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu protokoll;
  6) ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta;
  7) koopiad linnavalitsuse ja maavanema kirjavahetusest järelvalve läbiviimise kohta;
  8) maavanema heakskiit planeeringule (juhul, kui planeeringule on nõutav järelvalve teostamine);
  9) väljavõte muudetud üldplaneeringust (koostab linnavalitsus);
  10) Võru Linnavolikogu otsus või Võru Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamise kohta;
  11) ilmumise kuupäevaga varustatud ajaleheteate koopia planeeringu kehtestamisest;
  12) määruse § 7 lõikepunktis 4 punktis 2 kuni punktini 8 toodud materjalide lisamine kausta on nõutav, kui planeeringu menetlemisel on vajalik dokumentides kajastuvate protseduuride läbiviimine;
  13) muud planeeringuga seonduvad materjalid.

  (5) Detailplaneeringu dokumentatsiooni kausta lõplik vormistamine (tiitellehe, sisukorra koostamine, kaustade komplekteerimine) toimub planeeringu koostaja poolt pärast kõikide planeeringu lähtetingimustes nimetatud ja käesolevas määrus nõutud dokumentide laekumist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist kinnitatud detailplaneeringute lähteülesannetes esitatud nõuded kehtivad niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva määruses sätestatud nõuetega ja algatatud detailplaneeringute koostamisel tuleb täiendavalt arvestada käesoleva määruse nõuetega.

  (2) Määrus jõustub 11. juunil 2007.a.

Kersti Kõosaar
Linnapea

Sally Pukk
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json