Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 50

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord

Vastu võetud 15.12.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 1 ja 3 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 3 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatavate asutuste juhtide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi (edaspidi asutuse juht) vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

 (2) Asutuse juhi vaba ametikoha täitmise konkursi (edaspidi konkurss) kuulutab välja valitsus.

§ 3.  Konkursiteade

 (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilises ja ühes kohalikus ajalehes ning Võru linna veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks konkursiteate ilmumise päevast arvates avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

 (2) Konkursiteates märgitakse:
 1) asutuse nimi ja aadress;
 2) täidetava ametikoha nimetus;
 3) kandidaadile esitatavad nõuded;
 4) avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
 5) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.  Konkursikomisjoni moodustamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab valitsus korraldusega 5–9 liikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni esimehe ja aseesimehe määrab valitsus.

§ 5.  Kandidaatide hindamine

  Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendi- ja vestlusvooru.

§ 6.  Dokumendivoor

 (1) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel ning kontrollitakse kandidaatide vastavust konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

 (2) Ametikohale esitatud nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusvooru komisjoni valikul.

§ 7.  Vestlusvoor

 (1) Vestlusvooru kutsutavale kandidaadile teatatakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne vestluse toimumist.

 (2) Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid ennast lühidalt, esitavad omapoolse nägemuse asutuse tulevikust ning vastavad komisjoniliikmete poolt esitatud küsimustele.

 (3) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teavet tehtud otsuse osas.

 (4) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult tema küsitlemise ajal.

 (5) Vestlusvooru tulemused (kandidaatide pingerida) kinnitab komisjon avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni koosoleku juhataja hääl.

§ 8.  Asutuse juhi kinnitamine

 (1) Konkursi tulemuste kinnitamiseks esitab komisjon parima tulemuse saanud kandidaadi valitsusele.

 (2) Asutuse juhiga sõlmib töölepingu linnapea.

§ 9.  Kandidaatide ja üldsuse teavitamine

 (1) Kandidaate teavitatakse konkursi tulemustest hiljemalt valitsuse poolt asutuse juhi kinnitamise kuupäevale järgneval tööpäeval.

 (2) Üldsusele ega teistele kandidaatidele kandideerinud isikute nimesid ei avalikustata.

§ 10.  Ametisse kinnitatud juhi loobumine tööle asumisest

  Ametisse kinnitatud juhi poolt tööle asumisest loobumisel kutsub komisjoni esimees kokku komisjoni koosoleku, mille pädevuses on langetada üks järgnevatest otsustest:
 1) esitada valitsusele kinnitamiseks kandidaatide pingerea alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat;
 2) viia läbi uus hääletusvoor;
 3) teha ettepanek konkursi luhtunuks kuulutamiseks.

§ 11.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) asutuse juhi ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente või;
 2) ükski kandidaat ei vasta konkursi tingimustele või;
 3) ühegi konkursi tingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

 (2) Konkursi kuulutab luhtunuks valitsus.

 (3) Konkursi luhtumisel määrab valitsus asutuse juhi kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Võru Linnavalitsuse 13. septembri 2006. a määrus nr 27 "Munitsipaalkooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ja huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" (KO 2006, 172, 1950) tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Ülo Tulik
Linnapea

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json