Teksti suurus:

Kabala Kooli-Lasteaia põhimäärus

Kabala Kooli-Lasteaia põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 52

Kabala Kooli-Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 29.02.2012 nr 6
jõustumine 01.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.201204.07.2012

Määrus on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 ning Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2006 määruse nr 70 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Kabala Kool-Lasteaed (edaspidi kool-lasteaed).

§ 2.  Asukoht ja aadress

  Kool-lasteaed asub Järva maakonnas Türi vallas Kabala külas. Kooli-lasteaia täpne aadress sätestatakse asutuse asjaajamiskorras.

§ 3.  Tegutsemise vorm, liik ja haldusala

 (1) Kool-lasteaed on haridusasutus, mis võimaldab noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning loob kooliealistele lastele võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 (2) Koolis-lasteaias toimub õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning põhikooli riikliku õppekava alusel kahel esimesel põhikooli kooliastmel.

 (3) Kool-lasteaed on munitsipaalõppeasutus (edaspidi asutus), mille kõrgemalseisev asutus on Türi valla ametiasutus, Türi Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

 (4) Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 4.  Eelarve

  Koolil-lasteaial on Türi valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 5.  Sümboolika

 (1) Koolil-lasteaial on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Kabala Kool-Lasteaed“. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

 (2) Asutuse pitsati kasutamise kord sätestatakse asutuse asjaajamist reguleerivate dokumentidega. Asutuse dokumendiplankidel kasutatakse Türi valla vapi kujutist.

 (3) Kool-lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega. (Türi Vallavolikogu 27.06.2012 määrus nr 17, jõust. 04.07.2012 ).

§ 6.  Asjaajamise alused

 (1) Kooli-lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Asutuse asjaajamine reguleeritakse Türi valla asutuste ja asutuse asjaajamiskorraga.

 (3) Kooli-lasteaia õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatakse andmed ning dokumente täidetakse ja peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 7.  Haldusmenetlus

  Kooli-lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse erisusi.

§ 8.  Arengukava

 (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab kool-lasteaed koostöös hoolekogu, õppenõukogu ning ekspertidega kooli arengukava.

 (2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas määratakse asutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning turvalisuse tagamine asutuses, õpetajate täienduskoolituskava ja tegevuskava.

 (3) Arengukava kinnitab Türi Vallavolikogu kehtestatud haridusasutuste arengukavade kinnitamise korras Türi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus)

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 9.  Õppekeel

  Kooli-lasteaia õppekeel on eesti keel.

§ 10.  Õppevorm

  Kooli-lasteaia õppetöö toimub statsionaarses vormis.

§ 11.  Asutuse ülesanded

  Kooli-lasteaia ülesanne on:
 1) luua tingimused ja võimalused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
 2) soodustada lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema soolisi, ealisi ja individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
 3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 5) luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
 6) luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
 7) kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
 8) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
 9) aidata õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
 10) tagada õpilase valmisolek õpingute jätkamiseks järgnevatel haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
 11) arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
 12) tagada kõigile lastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused asutuses õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt tervisekaitsenõuetele;
 13) korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt asutuse päevakavale ja õppekorraldusele;
 14) luua asutuse töötajatele tingimused tööks, enesetäienduseks ja arenguks;
 15) teha laste õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, ametiasutuse, Türi Vallavalitsuse ja muude organisatsioonidega.

§ 12.  Lasteaialapsed ja õpilased

 (1) Lasteaialaps on laps, kes võetakse päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks kooli-lasteaeda vastu vallavalitsuse kehtestatud lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel ning kes õpib asutuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja asutuse õppekava alusel.

 (2) Õpilane on laps, kes koolikohustuse täitmiseks võetakse kooli-lasteaeda vastu direktori kehtestatud vastuvõtukorra alusel ning kes omandab asutuses põhiharidust põhikooli riikliku õppekava alusel kahel esimesel põhikooli kooliastmel ja asutuse õppekava alusel.

§ 13.  Teeninduspiirkond ja elukohajärgne kool

 (1) Lasteaiarühmade jaoks on asutuse teeninduspiirkonnaks Türi vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võib asutus lasteaiarühmadesse võtta lasteaialapsi ka väljaspoolt teeninduspiirkonda.

 (3) Asutus võtab põhikooliastmesse vastu kõik õpilased, kelle jaoks kool-lasteaed on vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale elukohajärgne kool.

 (4) Vabade kohtade olemasolul on õigus vastu võtta ka õpilasi, kelle jaoks asutus ei ole vallavalitsuse kehtestatud korra järgi elukohajärgne kool.

§ 14.  Lasteaiarühmad

 (1) Kooli-lasteaia lasteaias on kaks liitrühma. Ühes liitrühmas on kuni 18 last.

 (2) Liitrühmas on 2 – 7aastased lapsed.

 (3) Lasteaiarühmade lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (4) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada kooli-lasteaia lasteaia osas vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed. Nimetatud rühmadesse võetakse laps vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel nõustamiskomisjoni soovitusel.

 (5) Vallavalitsusel on õigus kooli-lasteaia hoolekogu ettepanekul ja lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolul suurendada laste arvu ühes liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 15.  Õppekava

 (1) Õppekava on kooli-lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

 (2) Õppekava koostatakse lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, põhikooli riiklikust õppekavast ning asutuse arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

 (3) Asustuse õppekava kehtestab direktor, kes vastutab nii selle koostamise kui ka arendamise demokraatliku korraldamise eest.

 (4) Õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 16.  Hariduslike erivajadusega õpilased

 (1) Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes.

 (2) Haridusliku erivajadusega õpilane õpib tavaklassis.

 (3) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse asutuse õppekavas.

§ 17.  Individuaalne õppekava

 (1) Individuaalne õppekava koostatakse asutuses õpilasele, kui muudatuste või kohandustega õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga.

 (2) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

 (3) Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse vanem ning vajadusel õpetajaid ja tugispetsialiste.

§ 18.  Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

  Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib kool-lasteaed moodustada rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele seda ei ole võimalik tagada tavaklassis.

§ 19.  Õppe korraldus

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini.

 (2) Lasteaiarühmad ei tööta iga aasta juulikuus, kui lasteaiapedagoogidel on puhkus.

 (3) Õpilaste õppeaasta koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest.

 (4) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

 (5) Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Suvevaheaja kestus on vähemalt kümme järjestikust nädalat.

 (6) Klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi kuni 26 õpilast.

 (7) Kooli-lasteaia direktor sätestab haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud ulatuses õpilaste asutusse vastuvõtu tingimused ja korra.

 (8) Õpilase hindamisel arvestatakse hindamise eesmärke ning teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis.

 (9) Asutus võib õpilase hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, mille kasutamine sätestatakse kooli õppekavas.

 (10) Lasteaia õppekava läbinule annab asutuse koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

 (11) Õpilase klassi lõpetamine ning asutusest välja arvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

§ 20.  Õpilase motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

 (1) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga õpingute jooksul haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

 (2) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb asutus ette kodukorras.

 (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama, ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist asutuses, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

 (4) Tugimeetmeteks võivad olla arenguvestlus, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või asutuse juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine.

 (5) Mõjutusmeetmed on:
 1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 4) õpilasele tugiisiku määramine;
 5) kirjalik noomitus;
 6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas asutuse kodukorraga, hoiulevõtmine;
 7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 9) asutuse jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
 10) pärast õppetundide lõppemist asutuses viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

 (6) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Ajutise õppes osalemise keelu otsustab õppenõukogu.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 21.  Koolieelikute ettevalmistusrühm

  Direktor võib moodustada vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi koolieelikutele.

§ 22.  Pikapäevarühm

 (1) Direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada asutuses pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

 (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

§ 23.  Raamatukogu

 (1) Asutuses raamatukogu ei ole. Asutust teenindab Türi Raamatukogu struktuuriüksus Kabala raamatukogu, mis asub kooli-lasteaia vahetus läheduses.

 (2) Asutuse õppekava läbimiseks vajalike õpikute ja õppekirjanduse fondi haldab õppealajuhataja asutuse kodukorras sätestatud korras.

§ 24.  Huvitegevus

 (1) Huvitegevus on asutuses toimuv või asutuse korraldatud õppekavaväline tegevus.

 (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

 (3) Huvitegevuse toimumine fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

 (4) Ringipäeviku täitmist ning ringitundide toimumist ja täitmist kontrollib direktor.

 (5) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

4. peatükk LASTEAIALASTE, ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 25.  Lasteaialaste õigused

  Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alusehariduse omandamisel.

§ 26.  Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
 1) kvaliteetsele üldharidusele;
 2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
 3) kasutada kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt asutuse õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
 4) teha juhtkonnale ettepanekuid asutuse tegevuse korraldamiseks;
 5) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
 6) täita õpiülesandeid ja osaleda temale asutuse päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 7) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
 8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
 9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta asutuse rajatisi, ruume, õppe‑, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid asutuse kodukorras sätestatud korras;
 10) pöörduda asutuse hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Türi Vallavolikogu kehtestatud korras ja ulatuses;
 12) saada vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
 13) saada koolitervishoiuteenust;
 14) saada teavet ja selgitusi õppekorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
 15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast asutuse päevakavas;
 16) olla õppeveerandi või kursuse algul teavitatud õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
 17) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
 18) saada tasuta õpilaspilet.

§ 27.  Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
 2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
 3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
 4) täitma kodukorda;
 5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja kaasinimestega lugupidavalt käituma;
 6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 28.  Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
 1) tuua ja viia lasteaialaps temale sobival ajal, arvestades rühma lahtiolekuaegu;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda asutuse õppe- ja päevakavaga;
 4) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
 5) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
 6) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
 7) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
 8) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
 9) omada juurdepääsu asutuse valduses olevale teabele õpilase kohta;
 10) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast asutuse päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
 11) olla teavitatud õpilase hinnetest;
 12) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
 13) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
 14) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
 15) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
 16) pöörduda asutuse hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 29.  Vanemate kohustused

  Vanem kohustub:
 1) looma lasteaialapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse omandamiseks;
 2) pidama kinni asutuse päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) arvestama hariduse andmise asjades ennekõike õpilase võimeid ja kalduvusi ning vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
 4) tasuma igakuiselt lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse ja Türi Vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa;
 5) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 6) esitama asutusele oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 7) tutvuma asutuse tegevust reguleerivate aktidega;
 8) tegema õpilase õpetamisel ja kasvatamisel asutusega koostööd;
 9) pöörduma asutuse ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 10) taotlema vajaduse korral asutuselt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 11) osalema õpilase arenguvestlusel;
 12) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool asutust toimuva õppe osa;
 13) teatama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval asutust õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
 14) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 30.  Vanemate vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

5. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 31.  Asustuse töötajad

 (1) Kooli-lasteaia töötajad on pedagoogid, tervishoiutöötaja ning asutuse majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetaja ning teised õppe- ja kasvatuse alal töötavad isikud.

 (3) Töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

§ 32.  Töötajate koosseisu kinnitamine

 (1) Töötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

 (2) Direktor teeb vallavalitsusele iga kalendriaasta 25. maiks kirjaliku ettepaneku asutuse järgmise õppeaasta koosseisu kinnitamise kohta.

 (3) Direktor lähtub töötajate koosseisu kinnitamise ettepaneku tegemisel haridusministri kehtestatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust, haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisust ning kooli efektiivse toimimise tagamise põhimõttest.

 (4) Vallavalitsus kinnitab töötajate koosseisu kahe nädala jooksul alates direktori ettepaneku saabumisest ja registreerimist ametiasutuse dokumendiregistris.

§ 33.  Pedagoogid

 (1) Pedagoogiline töötaja peab vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (2) Pedagoogiliste töötajate kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud korrale atesteerimine.

 (3) Pedagoogiliste töötajate, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

§ 34.  Pedagoogide õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Pedagoogide ülesanne on lasteaialaste ja õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös lastevanematega.

 (2) Ülesande täitmiseks pedagoog:
 1) vastutab lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse asutuses viibimise ajal;
 2) tagab õppe- ja päevakava järgimise;
 3) nõustab lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
 4) on eeskujuks õpilastele;
 5) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
 6) teeb koostööd teiste pedagoogidega õppe lõimimiseks;
 7) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
 8) hindab õpilasi objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
 9) arvestab õpilaste isikupära ning kohtleb õpilasi taktitundeliselt;
 10) teeb koostööd laste vanematega;
 11) valmistub ette kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
 12) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
 13) arvestab õpetamisel klasside omapära;
 14) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
 15) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
 16) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
 17) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
 18) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
 19) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
 20) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
 21) hoiab oma käitumise ja tegevusega asutuse ja pedagoogilise kollektiivi mainet.

 (3) Pedagoogide õigused ja vastutus on sätestatud kooli-lasteaia töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

§ 35.  Tervishoiutöötaja

 (1) Koolis-lasteaias on tervishoiutöötaja ametikoht.

 (2) Tervishoiutöötaja täidab koolieelse lasteasutuse seadusega tema pädevusse antud ülesandeid.

§ 36.  Teiste töötajate õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Kooli-lasteaeda teenindava personali ülesanne on tagada asutuse häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

 (2) Ülesande täitmiseks teised töötajad:
 1) on eeskujuks lasteaialastele ja õpilastele;
 2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
 3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö korraldusega.

 (3) Teiste töötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli-lasteaia töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkäitumise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama asutuse direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse sotsiaalosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

6. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE 

§ 37.  Direktor

 (1) Kooli-lasteaeda juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab avaliku konkursi vallavalitsus vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

 (3) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses õppealajuhataja, kellele see on ametijuhendiga või direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

 (4) Direktori töölepingu lõpetamise korral määrab direktor isiku, kes täidab direktori ülesandeid kuni 30 päeva pärast direktori töölepingu lõppemist.

§ 38.  Direktori ülesanded

 (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muude asutuses toimuvate tegevuste, asutuse üldseisundi ja arengu ning raha ja vara õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks direktor:
 1) esindab Türi valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivate õigusaktide alusel;
 2) esindab Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib asutuse töötajatega töölepingud;
 3) teeb vallavalitsusele ettepaneku töötajate koosseisu kinnitamiseks;
 4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 5) kehtestab asutuse õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
 6) korraldab asutuse asjaajamist ning kehtestab asjaajamist reguleerivad korrad;
 7) tagab asutuse eelarve täitmise;
 8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) tagab asutuse õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
 10) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
 11) kehtestab asutuse sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
 12) arvab isiku asutuse õpilaste nimekirja ning välja vastavalt õigusaktidele;
 13) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist asutuses;
 14) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
 15) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
 16) otsustab õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise;
 17) korraldab õpilaste ja asutuse töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
 18) korraldab õpilaste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
 19) korraldab asutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
 20) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
 21) kutsub ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas kokku laste ja õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
 22) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
 23) annab aru hoolekogule;
 24) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
 25) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab oma ülesannete täitmiseks osa koolitustest;
 26) tagab asutuses toimiva meeskonna;
 27) koordineerib arengukava ja üldtööplaani koostamist.

§ 39.  Õppealajuhataja

 (1) Koolis-lasteaias on õppealajuhataja ametikoht.

 (2) Õppealajuhataja määrab ametisse asutuse direktor. Õppealajuhataja allub direktorile.

 (3) Õppealajuhataja:
 1) korraldab asutuse õppetööd koostöös asutuse õppenõukoguga;
 2) koostab ja kooskõlastab tunniplaanid ja lasteaiarühmade tegevusplaanid ning õpperuumide jaotuse;
 3) koostab koostöös õpetajatega asutuse õppekava ja tunnijaotusplaani ning valmistab ette õppekorraldust puudutavad dokumendid;
 4) kontrollib õppetunde ja õppetööga seotud dokumentide (sealhulgas eKool) täitmist ja kasutamist;
 5) administreerib õppurite ja õpetajate registrit Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 6) haldab asutuse õppekirjanduse fondi;
 7) korraldab korrapidamist;
 8) algatab õppetegevuse uuendusi;
 9) tegeleb süsteemselt õpetajate töö hindamisega;
 10) koostab asutuse üldtööplaani õppetööd puudutava osa;
 11) tagab asutuse arengukava õppe- ja kasvatustööd puudutava osa täitmise;
 12) täidab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatori ülesandeid;
 13) planeerib õppetööks vajalikke ressursse;
 14) korraldab asutuse metoodilist tööd;
 15) planeerib õpetajate täienduskoolitust;
 16) tegeleb sisekontrolliga õppe-ja kasvatustegevuse üle;
 17) koordineerib olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemist;
 18) valmistab ette õppe- ja kasvatustööd puudutavaid õppenõukogu otsuseid;
 19) analüüsib tasemetööde tulemusi ning teeb kokkuvõtteid õpilaste õpitulemustest;
 20) juhendab õpetajaid tööülesannete täitmisel, korraldab puudutavate õpetajate asendamist;
 21) tagab igapäevase õppetöö toimimise.

§ 40.  Õppenõukogu

 (1) Koolil-lasteaial on õppenõukogu. Õppenõukogu liikmeteks on õpetajad ja teised õppe- ja kasvatuse alal töötavad isikud.

 (2) Õppenõukogu peamiseks ülesandeks on asutuse õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (3) Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord on määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

 (4) Asutusel on lähtudes õppekorraldusest ja spetsiifikast õigus laiendada haridus- ja teadusministri määrusega õppenõukogu pädevusse antud ülesannete ringi. Õppenõukogu koosseisu konkreetsel õppeaastal, täpsema õppenõukogu pädevuse ja töö korra kehtestab direktor.

§ 41.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on kooli-lasteaia alaliselt tegutsev organ. Hoolekogusse peavad kuuluma:
 1) Türi valla esindaja, kelle määrab Türi Vallavolikogu;
 2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab lasteasutuse ja teine kooli õpetajaid;
 3) nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad;
 4) kooli vilistlaste esindaja;
 5) kooli-lasteaeda toetavate organisatsioonide esindajad;
 6) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, õpilasesinduse nimetatud esindaja.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ning see töötab vallavalitsuse kehtestatud korras.

 (3) Hoolekogu põhiülesanneteks on õpilaste, pedagoogide, Türi valla, õpilaste vanemate, vilistlaste ja asutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (4) Ülesannete täitmiseks hoolekogu:
 1) koostab koostöös asutusega arengukava ning annab arvamuse arengukava ja selle muudatuste kohta;
 2) võib direktori ettepaneku saabumisel anda vallavalitsusele nõusoleku kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud klassi täituvuse piirnormist suurem klassi täituvuse piirnorm;
 3) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 4) annab arvamuse asutuse põhimääruse, õppekava, kodukorra ja nende muudatuste kohta;
 5) annab arvamuse asutuse sisehindamise aruande kohta;
 6) võib kohustada asutust koostöös vallavalitsusega korraldama pikapäevarühma moodustamist;
 7) kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi korra;
 8) annab arvamuse asutuse eelarve kavale ning tegevusaruande kohta;
 9) koostab hoolekogu tööplaani ning viib selle ellu;
 10) kinnitab lasteaialaste toidukulu päevamaksumuse.

7. peatükk ASUTUSE MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 42.  Asutuse vara

 (1) Kooli-lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi vallavara valitsemise korra alusel või teiste isikute ja asutuste poolt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Asutuse kasutuses olev vara on Türi valla omand.

 (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Türi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 43.  Asutuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Asutuse eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning asutuse õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

 (2) Asutusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

 (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (4) Kooli-lasteaia finantstegevust juhib direktor koostöös hoolekoguga. Asutuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 44.  Aruandlus

 (1) Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Türi Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (2) Asutus esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 45.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet asutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

 (2) Teenistusliku järelevalvega asutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle tegeleb vallavalitsus.

8. peatükk ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 46.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli-lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Türi Vallavolikogu, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

 (2) Asutus korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 47.  Asutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Kooli-lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Türi Vallavolikogu.

 (2) Asutamisel koostab asutuse põhimääruse eelnõu ametiasutus. Kehtestatud põhimääruse muutmise eelnõu koostab asutuse direktor või ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (3) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

 (4) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavalitsus ja Türi Vallavolikogu vastav alaline komisjon.

§ 48.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2006 määrus nr 28 „Kabala Lasteaia põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2010 määrus nr 48 „Kabala Põhikooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 49.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2012.