Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 55

Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 19.10.2011 nr 17

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seadus“ § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saarde valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus, teatmeteenindus ja interneti kasutamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Saarde Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri.

  (2) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

  (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
  1) lugeja nimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefon;
  5) elektronpostiaadress;
  6) lugejarühm.

  (4) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

  (5) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 kalendripäeva. Kojulaenutatud trükiste laenutustähtaega võib pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Taotluse võib esitada ka telefoni või e-posti teel.

  (2) Kui teavik on välja laenutatud, pannakse lugeja tema soovil teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat telefoni teel või e-postiga. Kui lugeja teavikule 5 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (4) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja jooksva aasta viimase kuu ajakirju.

  (5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Saarde vald;
  2) see on vajalik teaviku suure väärtuse tõttu.

§ 5.   Raamatukogu lugeja (külastaja) õigused ja kohustused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (3) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

  (5) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja informeerima raamatukogu töötajat rikutud teavikust.

  (6) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni nimetatud kohustuse täitmiseni.

  (7) Lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb säilitada kord ja vaikus. Keelatud on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Raamatukokku on keelatud siseneda rulluiskudel ja kaasa tuua loomi.

  (3) Raamatukogu ei teeninda alkoholijoobes lugejaid.

  (4) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine.

  (5) Teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.

  (6) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu direktor.

§ 7.   Arvutite kasutamine

  (1) Arvutite kasutamine on külastajatele tasuta ning seda võimaldatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) Arvuti kasutamise õiguse saab arvuti kasutusoskusega inimene, kes täidab käesoleva eeskirjaga sätestatud reegleid ja kelle vanus on vähemalt 13 eluaastat.

  (3) Arvuti maksimaalne kasutusaeg ühele külastajale on 60 minutit. Vaba arvuti olemasolul saab külastaja kasutusaega pikendada korraga üheks kasutusajaks. Arvuti kasutamiseks saab eelregistreerida raamatukogus kohapeal või telefoni teel.

  (4) Korraga tohib arvutiga töötada üks kasutaja.

  (5) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogu töötajat. Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvuti kasutajal õigus pöörduda raamatukogu töötaja poole.

  (6) Raamatukogu töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist.

  (7) Keelatud on:
  1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  2) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;
  3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
  4) isikliku disketi, CD või USB (mäluseade) kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata;
  5) arvuti juures söömine ja joomine;
  6) teiste raamatukogu külastajate häirimine;
  7) tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

  (8) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

  (9) Raamatukogu töötajad ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest arvutikasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutust oma käitumise eest kannab täielikult kasutaja.

  (10) Kodukorra esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid 2 nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel 1 aasta jooksul.

  (11) Väljatrükkide tegemine on tasuline. Hinnakirja kehtestab vallavalitsus. Enne printima asumist on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json