EttevõtlusToetused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste projektide toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2012, 57

Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste projektide toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 10.02.2010 nr 3
jõustumine 15.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.201003.10.2010
06.08.201214.06.2012

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Saarde valla eelarve vahenditest ettevõtlusalaste projektide toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, eraldamist ja kasutamist.

 (2) Saarde valla eelarve vahenditest toetatakse alustavaid äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid eesmärgiga soodustada ettevõtluse teket ja arengut Saarde vallas ning seeläbi aidata kaasa Saarde valla üldisele arengule.

 (3) Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse projektipõhiselt järgmisel viisil:
 1) igal aastal korraldatakse projektikonkurss;
 2) toetuse maksimaalne suurus ühele taotlejale on 2000.- (kaks tuhat) eurot aastas;
 3) Saarde Vallavolikogu kinnitab igal aastal vallaeelarve vastuvõtmisega käesoleva korra järgi makstavate toetuste eelarve suuruse, kuid mitte väiksema kui toetuse maksimaalsuurus.

§ 2.  Toetuse taotlemise tingimused

 (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:
 1) taotleja on registreeritud Saarde vallas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Saarde vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Saarde vallas.
 2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
 3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
 4) taotleja tegevus kaasab Saarde valla elanikke.

 (2) Ettevõtlusalaste projektide toetust antakse järgmistel juhtudel:
 1) ettevõtlusega tegelemise alustamiseks (ettevõtted, kes on tegutsenud mitte kauem kui üks aasta);
 2) ettevõtte ümberorienteerimiseks või -struktureerimiseks;
 3) uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
 4) [Kehtetu - - jõust. 03.10.2010]
 5) [Kehtetu - - jõust. 03.10.2010]

 (3) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti kogumaksumusest.

 (4) Projekti kaasfinantseerimise korral kolmanda(te)st allika(te)st ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

 (5) Projektiga seotud investeeringute tegemise aeg on maksimaalselt üks aasta alates vastava Saarde Vallavalitsuse ja Taotleja vahelise lepingu sõlmimise kuupäevast arvestades.

 (6) Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

§ 3.  Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Taotlus esitatakse Saarde Vallavalitsusele Saarde Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud ettevõtlusalaste projektide konkursi tähtajaks.

 (2) Projektide konkursi tähtaeg on 15. aprill. Saarde vallavalitsusel on õigus välja kuulutada uus projektikonkursi tähtaeg, milleks on 15. oktoober, seda juhul, kui valla ettevõtlusalaste projektide konkursi eelarvevahendid seda võimaldavad.

 (3) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest (määruse Lisa 1) ja järgmistest taotleja poolsetest lisadest:
 1) äriplaan, mis on koostatud ajaperioodiga kolmeks järgnevaks aastaks (soovituslikud nõuded ja struktuur on toodud määruse Lisas 2);
 2) äriühingu juhatuse kinnitus selle kohta, et äriühingu poolt on viimasel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaks;
 3) kulutuste aluseks olevad võrreldavad hinnapakkumised;
 4) hinnapakkumuste aluseks olev kutsedokument.

 (4) Taotlus esitatakse allkirjastatult, elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris juriidilisele aadressile Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304 Saarde vallavalitsus, Pärnu Maakond või elektrooniliselt e-maili aadressile: info@saarde.ee.

 (5) Taotlus (paberkandjal esitatava taotluse puhul ümbrik või tiitelleht, e-maili puhul Teema rida) peab sisaldama märget „Ettevõtlusalane projektide konkurss“ .

 (6) Saarde Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 4.  Toetatavad tegevused ja kulud

 (1) Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste projektide toetusega toetatakse järgmisi tegevusi:
 1) projekti teostamiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamine;
 2) projekti teostamiseks vajaliku tootmis- või teenindusotstarbelise ehitise ehitamine „Ehitusseaduse” tähenduses;
 3) punktides 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud tegevuste oma- ja kaasfinantseeringu täitmiseks mõne muu projekti raames.

 (2) Toetust võib taotleda ja kasutada pärast Saarde Vallavalitsuse ja Taotleja vahel vastava lepingu allkirjastamist nende tegevuste ning kulude osas, mida taotleja on oma taotluse eelarves kirjeldanud ja Saarde Vallavalitsus oma otsuses, mis on kirjeldatud lepingu sõlmimise aluseks, aktsepteerinud.

 (3) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel. Muudel juhtudel käibemaks abikõlbulik ei ole.

§ 5.  Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

 (1) Saarde Vallavalitsus ei toeta Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste projektide toetusega järgmisi tegevusi ja kulusid:
 1) tegevusi, mis ei ole käesoleva määruse p. 4.1. loetletud ega ole sellest tulenevalt toetavad tegevused;
 2) projektijuhtimisega seotud kulutusi;
 3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud;
 4) sularahatehingutena teostatud kulutusi. Sularahatehingud ei ole projekti oma ja kaasfinantseeringute ning eraldatud toetuse osas abikõlblikud.

 (2) Abikõlblike kulude hulka ei arvata kulusid, mis tulenevad tehingust „Tulumaksuseaduse” tähenduses seotud isikute vahel.

§ 6.  Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Taotlusi kontrollib ja hindab Saarde Vallavolikogu poolt kinnitatud Arengu- ja ettevõtluskomisjon.

 (2) Taotlusi hinnatakse ühes voorus kahes grupis prioriseeritult:
 1) alustava (ettevõtted, kes on tegutsenud mitte kauem kui üks aasta) ettevõtja taotlused;
 2) tegutseva ettevõtja taotlused.

 (3) Arengu- ja ettevõtluskomisjon kontrollib nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse vastavust kehtivale korrale. Arengu- ja ettevõtluskomisjon võib põhjendatud juhtudel küsida taotlejalt täiendavaid dokumente. Täiendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 5 (viis) tööpäeva. Taotleja või taotluse mittevastavuse korral teeb Arengu- ja ettevõtluskomisjon Saarde Vallavalitsusele ettepaneku taotluse tagasilükkamiseks.

 (4) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab iga Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liige Lisas 3 toodud metoodika alusel, arvestades sealjuures:
 1) projekti eesmärkide ja tegevuste vastavust käesolevale korrale;
 2) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
 4) projekti olulisust Saarde valla üldise arengu seisukohalt, sh töökohtade loomine Saarde valla elanikele;
 5) taotleja omafinantseeringu olemasolu.

 (5) Taotluse koondhinne arvutatakse Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmete poolt antud hinnete aritmeetilise keskmisena. Taotlusi, mis saavad alla 50% võimalikust maksimumhindest, ei rahastata ja need langevad edasisest menetlusest välja. Koondhinnete alusel moodustatakse taotluste pingerida. Juhul kui kaks või enam taotlust saavad võrdsed koondhinded, siis nende omavaheline järjestus pingereas otsustatakse Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmete lihthäälteenamusega.

 (6) Toetuse jagamise otsuse langetamisel eelistatakse punktis 6.2 seatud prioriteeti, mille kohaselt eelistatakse alustava ettevõtte taotluseid.

 (7) Arengu- ja ettevõtluskomisjon teeb Saarde Vallavalitsusele ettepaneku toetuse väljamaksmise kohta vastavalt taotluste pingereale ja arvestades ettevõtlusalaste projektide konkursi toetuseks ette nähtud Saarde valla eelarve mahtu. Juhul, kui eelarve maht ei võimalda taotlejale toetust täies mahus eraldada, teeb Arengu- ja ettevõtluskomisjon sellele taotlejale ettepaneku vähendada projektis toetuse osa. Taotleja keeldumise korral tema projektile toetust ei eraldata ja toetusfondi kõnealune summa jääb välja maksmata.

 (8) Saarde Vallavalitsus kinnitab toetuse saajad oma korraldusega.

 (9) Saarde Vallavalitsus teatab taotlejatele toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse langetamisest.

§ 7.  Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

 (1) Saarde vallavanem sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest. Juhul kui toetuslepingut ei sõlmita vallavanema ja taotleja vahel hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates Saarde Vallavalitsuse vastava otsuse langetamisest, muutub lepingu sõlmimise kohustus Saarde vallavanemal tühiseks ja vastava lepingu summa jääb taotluses kirjeldatud projektile eraldamata.

 (2) Toetuslepingus (määruse Lisa 4) sätestatakse:
 1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
 2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (3) Saarde Vallavalitsuse korralduse alusel kannab Saarde Vallavalitsus pärast toetuslepingu sõlmimist toetussumma üle toetuse saaja arvelduskontole, kui toetuslepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja Saarde Vallavalitsusele projekti aruande (aruande vorm on määruse Lisa 5). Aruandes esitatakse lisaks toetuse kasutamisele ka raamatupidamislikud tõendid (pangakonto väljavõte vastavate maksete teostamise kohta koos vastavate arvete koopiatega) oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

 (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

 (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu olulise rikkumise korral on Saarde Vallavalitsusel õigus toetusleping ühepoolselt ette teatamata lõpetada ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5