Teksti suurus:

Iisaku Vallavolikogu 19.01.2006. a määruse nr 5 «Iisaku Raamatukogu kasutamise eeskiri» muutmine

Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2013, 6

Iisaku Vallavolikogu 19.01.2006. a määruse nr 5 «Iisaku Raamatukogu kasutamise eeskiri» muutmine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 87

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Iisaku Vallavolikogu 19.01.2006. a määruses nr 5 «Iisaku Raamatukogu kasutamise eeskiri» tehakse järgmised muudatused:
 1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 12 lõike 1 alusel.»;
 2) paragrahvi 6 lõikes 3 jäetakse tekstist välja teine lause;
 3) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(4) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu töötaja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat telefoni või e-posti teel.»;
 4) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse number «0,03» numbriga «0,05»;
 5) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «võlglasele» sõnaga «üldjuhul»;
 6) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(4) Registreerimisel tutvub lugeja raamatukogu kasutamise eeskirjaga.»;
 7) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(4) AIP-i kasutamiseks võib eelregistreerida kohapeal või telefoni teel.»;
 8) paragrahvi 15 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(9) Enne AIP-i esmakasutamist tutvub kasutaja vastavate eeskirjadega.»
 9) paragrahvi 15 lõike 11 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«4) oma andmekandjate (CD-ROM, mälupulk jne) kasutamine on lubatud ainult raamatukogu töötaja nõusolekul.»;
 10) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:
«(12) Raamatukogu juhatajal on õigus kehtestada täpsustatud AIP-i sisekorra eeskiri. AIP-i sisekorra eeskiri peab asuma raamatukogus nähtaval kohal.»

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Annely Oone
Volikogu esimees