Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Iisaku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 17

Iisaku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.01.2006 nr 5
jõustumine 01.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.201001.01.2011
26.09.2013RT IV, 18.10.2013, 621.10.2013
29.05.2014RT IV, 06.06.2014, 409.06.2014

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» § 12 lõike 1 alusel.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Iisaku Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

  (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Iisaku vald.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Iisaku Vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

§ 3.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmebaaside kasutamine, postiteenus jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Iisaku Vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 4.   Teavikute kohalkasutus

  (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

  (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukoguhoidja vahenduseta. Koju ei laenutata jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 5.   Teavikute kojulaenutus

  (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid enda nimele. Kojulaenutus registreeritakse lugejapileti esitamisel laenutuste andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

§ 6.   Tagastustähtaeg

  (1) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäev).

  (2) Teaviku tagastustähtaeg on 30 päeva.

  (3) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole, telefoni või e-posti teel.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (4) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu töötaja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat telefoni või e-posti teel.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (5) Tagastamise tähtpäevaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

§ 7.   Viivis

  (1) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu viivist 0,05 eurot iga hilinetud päeva kohta. Viivis tasutakse teaviku tagastamisel sularahas raamatukogu töötajale. Lugeja annab viivise maksmise kohta allkirja vastavasse registrisse.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (2) Viivise tasumiseni võlglasele üldjuhul teavikuid ei laenutata.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (3) Kord aastas, raamatukogu päevadel (20.-30. oktoobrini), tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

§ 8.   Elektroonilised teenused

  (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab kohaliku serveri põhjal või mis on kättesaadavad andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

§ 9.   Teatme- ja teabeteenindus

  (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

  (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 10.   Raamatukogudevaheline laenutus

  (1) Raamatukogudevaheline laenutus toimub kultuuriministri määrusega kehtestatud raamatukogude vahelise laenutuse juhendi alusel.

  (2) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid või teavikute koopiaid saab lugeja tellida raamatukogu vahendusel.

  (3) Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades soovi korral vastu kviitungi.

§ 11.   Lugejaks registreerimine

  (1) Käesoleva määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis või lugeja registreerimiskaardil on järgmised lugejaandmed:
  1) nimi;
  2) elukoht (postiaadress);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood.

  (3) Lugeja saab lugejaks registreerimisel lugejapileti.

  (4) Registreerimisel tutvub lugeja raamatukogu kasutamise eeskirjaga.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (41) Alaealiste lugejate puhul vastutab raamatukogu eeskirja täitmise eest lapsevanem. Alaealise puhul kantakse andmebaasi ka lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.
[RT IV, 06.06.2014, 4 - jõust. 09.06.2014]

  (5) Igal aastal kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 12.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada raamatuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 13.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja peab raamatukogu igakordsel külastamisel esitama lugejapileti. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu. Uus lugejapilet väljastatakse sümboolse tasu eest.

  (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (4) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks.

  (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

§ 14.   Lugeja vastutus

  (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, peab lugeja maksma viivist käesoleva eeskirja § 7 sätestatud korras.

  (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu juhataja. Sularahas tasumise kohta annab lugeja allkirja vastavasse registrisse.

  (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukogu juhataja ja vormistab selle märkena lugejate andmebaasis.

§ 15.   Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  (1) AIP-i kasutamise eesmärk on eelkõige võimaldada teabe kättesaamist õppetööks, info hankimiseks, avaliku teabega tutvumiseks.

  (2) AIP -i kasutamise võimalused:
  1) internetis surfamine;
  2) konsultatsioonid internetist informatsiooni otsimise kohta;
  3) elektronposti kasutamine;
  4) informatsiooni väljatrükkimine;
  5) masinakirja harjutamine;
  6) arvutimängude mängimine.

  (3) AIP-i võivad kasutada kõik isikud, kes on vähemalt 12-aastased.

  (4) AIP-i kasutamiseks võib eelregistreerida kohapeal või telefoni teel.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (5) Raamatukogu võimaldab juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

  (6) AIP teenuse maksimaalne kasutusaeg on 2 (kaks) tundi päevas inimese kohta. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem, on raamatukogu töötajal õigus kasutusaega vähendada.

  (7) Kasutajal on õigus eelregistreerimisel määratletud ajal kasutada AIP-i arvutit ja saada abi raamatukogu töötajalt.

  (8) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

  (9) Enne AIP-i esmakasutamist tutvub kasutaja vastavate eeskirjadega.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (10) AIP-i kasutaja kohustub:
  1) täitma kõiki üldtunnustatud arvutivõrgus käitumise reegleid;
  2) säilitama ja mitte rikkuma AIP-i vara;
  3) mitte häirima oma tegevusega teisi AIP-i ja raamatukogu külastajaid;
  4) hüvitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju.

  (11) AIP-i kasutajal on keelatud:
  1) arvutit omavoliliselt sisse ja välja lülitada ning arvuti juhtmeid omavoliliselt lahti monteerida;
  2) arvutile installeerida tarkvara ja arvutimänge ning muuta arvuti häälestust;
  3) pärast töö lõppu arvutit välja lülitada;
  4) oma andmekandjate (CD-ROM, mälupulk jne) kasutamine on lubatud ainult raamatukogu töötaja nõusolekul.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

  (12) Raamatukogu juhatajal on õigus kehtestada täpsustatud AIP-i sisekorra eeskiri. AIP-i sisekorra eeskiri peab asuma raamatukogus nähtaval kohal.
[RT IV, 18.10.2013, 6 - jõust. 21.10.2013]

§ 16.   Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab ja tunnistab kehtetuks Iisaku Vallavolikogu.

  (2) Eeskirja muutmiseks teeb ettepaneku raamatukogu juhataja, kes töötab välja vastava eelnõu.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2006. a.

/otsingu_soovitused.json