PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ kehtestamine

Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2013, 14

Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 23

Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ koostamine algatati Jõgeva Linnavolikogu 29. detsembri 2011. a otsusega nr 53.
Teemaplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga täpsustada Jõgeva linna arengustrateegia põhisuunad järgnevaks 10–15 aastaks, muutes teemaplaneeringu kaudu ajakohasemaks seniseid seisukohti ja maakasutuse juhtotstarbeid, peamiselt avalikel ja ärialadel. Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat Jõgeva linna üldplaneeringut teemaplaneeringus käsitletud teemavaldkondade osas.
Teemaplaneeringu koostamisele asudes moodustati 10-liikmeline juhtrühm, kuhu kuulusid maavalitsuse ja linnavalitsuse spetsialistid, naaberomavalitsuse esindaja, võrguettevõtte esindaja ja Jõgeva ettevõtjate esindaja.
Linna ruumilise arengu kavandamine ning planeeringulahenduse väljatöötamine toimus meeskonnatööna, kuhu kaasati aktiivselt kohalik elanikkond ning erinevad võrguettevõtted ja ametkonnad. Teemaplaneeringu lähteseisukohtade, sh linna keskkonnaväärtuste ja ruumiliste arengusuundade ning eskiislahenduse tutvustamiseks korraldati avalikke arutelusid. Avalikest aruteludest teavitati maakonnalehes „Vooremaa“, Jõgeva Linna Lehes ja linna veebilehel. Teemaplaneeringu protsessist ja kavandatust avaldati täiendavaid tutvustavaid artikleid linna lehes teemaplaneeringu koostamise erinevates etappides.
Protsessi jooksul tehti koostööd erinevate huvigruppidega, ettevõtete ja ametkondadega, neid kirjalikult informeerides, paludes protsessis osalema ja esitama omapoolseid lähteseisukohti eritähelepanu vajavate aspektide osas.
Teemaplaneeringu koostamise protsessi käigus analüüsiti põhjalikult linna keskkonnaväärtusi, arutati läbi ja analüüsiti erinevaid arenguvõimalusi ning -ideid. Kaalutlemine on toimunud kogu teemaplaneeringu koostamise protsessi vältel, mille käigus analüüsiti, kuidas kavandatu sobib keskkonda. Teemaplaneeringut koostades on lähtutud põhimõttest, et kõige olulisem eesmärk ja ruumilise arengu tingimus on tagada avalike huvide ja keskkonnaväärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine.
Teemaplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, Muinsuskaitseamet, Eesti Raudtee AS, Terviseameti Lõuna talitus ja Maanteeamet. Eesti Raudtee AS-iga, Päästeameti ja Maanteeametiga kooskõlastuse vajaduse määras maavanem 11.02.2013. a kirjaga nr 12-2/2013208-2. Jõgeva vald ja Päästeamet ei vastanud kooskõlastustaotlusele ühe kuu jooksul, seetõttu loeti teemaplaneering Jõgeva valla ja Päästeametiga kooskõlastatuks vastavalt planeerimisseaduse § 17 lõikele 5. Jõgeva Linnavolikogu võttis teemaplaneeringu vastu 23. mai 2013. a otsusega nr 36 ning kuulutas välja teemaplaneeringu avaliku väljapaneku.
Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 21. juunist kuni 19. juulini 2013. a. Avaliku väljapaneku ajal oli planeeringumaterjalidega võimalik tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses (paberkandjal materjalid) ning digitaalselt Jõgeva Linnavalitsuse veebilehel.
Avalikust väljapanekust teavitati maakonnalehes „Vooremaa“ (13. juuni 2013), Jõgeva Linna Lehes (20. juuni 2013), linna veebilehel ning edastati teated ametkondadele ja Piibe maantee äärsetele äriettevõtetele.
Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 7. augustil 2013. a. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid omapoolseid ettepanekuid mitmed linnakodanikud. Ettepanekud puudutasid eelkõige Pedja jõe äärse puhkeala kavandamist ning maakasutuse juhtotstarbe määramist. Kõiki laekunud ettepanekuid kaaluti põhjalikult ning põhjendatud ettepanekuid arvestati. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena ei jäänud lahendamata vastuväiteid.
Vastavalt planeerimisseaduse § 23 teostab järelevalvet planeeringule maavanem. Jõgeva maavanem andis heakskiidu teemaplaneeringule 27.08.2013. a kirjaga nr 12-2/2013/208-4 ning tegi ettepaneku teemaplaneering kehtestada.
Määrus kehtestatakse eelnevat arvestades ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ning Jõgeva linna ehitusmääruse punkti 2.1.2 alusel.

§ 1.  Teemaplaneeringu kehtestamine

 (1) Kehtestada Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering “Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering” vastavalt OÜ Hendrikson & Ko tööle nr 1718/12.

 (2) Teemaplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonisel käesoleva määruse lisana.

§ 2.  Teemaplaneeringu kehtestamise teade

  Jõgeva Linnavalitsusel avaldada teemaplaneeringu kehtestamise teade ajalehtedes Vooremaa ja Jõgeva Linna Leht ning avaldada Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering “Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering” Jõgeva linna veebilehel.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mai Treial
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Teemaplaneeringu seletuskiri

Lisa 2 Teemaplaneeringu maakasutusplaan