Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Antsla valla ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Antsla valla ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2013, 16

Antsla valla ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 30.09.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seaduse“ § 14 lõike 3 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldised nõuded Antsla Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt rakenduslik kõrgharidus või erialane haridus.

  (2) Ametnik, kelle ametikohale on seaduse või muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama seaduses või muus õigusaktis sätestatud nõuetele.

  (3) Hariduse nõue loetakse täidetuks, kui seda tõendab vastavat pädevust omava asutuse või kutsekomisjoni poolt väljastatud tunnistus või diplom.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  (1) Juhtide ja tippspetsialistide gruppi kuuluvatel ametnikel peab olema vähemalt ühe aastane katkematu juhtimiskogemus või vähemalt kahe aastane katkematu töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

  (2) Keskastmespetsialistidel ja nooremspetsialistidel nõutav erialase hariduse puudumisel vähemalt viie aastane erialane katkematutöökogemus.

  (3) Erialase ja juhtimisalase töö kogemust tõendab vastavas asutuses töötamist tõendav dokument. Füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingus üksiktöötajana töötamist juhtimiskogemuseks ei loeta.

§ 4.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab tundma Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte.

  (2) Ametniku teadmised ja oskused peavad olema kaasaegsed, võimaldamaks töötada kaasaegses keskkonnas.

  (3) Ametnik peab oskama:
  1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamist;
  2) koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) korrektset eesti keelt nii kõnes kui kirjas.

  (4) Ametnik peab omama kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Ametnikul peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json