HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2014, 5

Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Vastu võetud 13.10.2014 nr 11
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa suuruse kehtestamise alused

 (1) Sonda valla munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste, s.h kooli juures tegutseva lastaiarühma, rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurus kuni 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast kuus ühe lapse kohta kuus.

 (2) Lõikes 1 nimetatud summast arvestatakse 55 % lasteasutuse majandamiskulude ja 45% õppevahendite kulude katteks.

 (3) Lapsevanema poolt kaetavat osa tasutakse 9 kalendrikuu (september-mai) jooksul.

 (4) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse arve alusel Sonda Vallavalitsuse kassasse (või lasteasutuse direktori kaudu) või kantakse Sonda Vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 2.  Lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

 (1) Paragrahv 1 lõike 1 nimetatud lapsevanema poolt kaetava osa arvulise suuruse kehtestab Sonda Vallavalitsus.

 (2) Lasteasutuse direktor või tema asendaja teavitab lapsevanemat või muud lapse seaduslikku esindajat lapsevanema poolt kaetava osa suurusest.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 14.06.2005 määrus nr 34 „Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine.

 (2) Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Veiko Erm
Volikogu esimees