Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Risti Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2014, 15

Risti Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 14.10.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Risti Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu asub Risti alevikus Eha tn 2, postiindeks 90901.

  (3) Hooldekodu registrikood on 75012251.

  (4) Hooldekodul on Lääne-Nigula valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (5) Hooldekodul võib olla arengukava, mis lähtub valla arengukavas seatud eesmärkidest.

  (6) Hooldekodul võib olla pitsat ja/või vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

  (7) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitatakse volikogu poolt kehtestatud korras.

  (8) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Hooldekodu tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Hooldekodu on vanurite ja puuetega isikute (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

  (2) Hooldekodu korraldab tasuliste teenuste osutamist vallavalitsuse poolt kinnitatud kohamaksumuse alusel, mille muudatuste jõustumisest teatatakse asjaosalistele kirjalikult ette vähemalt 1 kuu.

  (3) Hooldekodu poolt osutatavateks teenusteks on:
  1) ööpäevaringne hooldusteenus;
  2) ööpäevaringne põetusteenus;
  3) muu teenus, mis soodustab sotsiaalhoolekannet vajavate isikute toimetulekut.

  (4) Hooldus- ja põetusteenustega tagatakse kliendile:
  1) majutamine;
  2) turvalised elutingimused;
  3) toitlustamise korraldamine;
  4) esmatasandi arstiabi korraldamine;
  5) õendusabi korraldamine.
  6) võimalused vabaaja tegevusteks.

  (5) Teenuste ja muu abi osutamisel säilitatakse kliendi eneseväärikus ja toetatakse tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 3.   Hooldekodu tegevuse korraldamine

  (1) Hooldekodu osutab teenuseid eelisjärjekorras Lääne-Nigula valla elanikele. Väljaspool Lääne-Nigula valda võetakse kliente vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Kliendiga sõlmitakse lepingud, kus üheks osapooleks on Risti Hooldekodu, teiseks klient ja/või kolmandaks kliendi esindaja.

  (3) Iga hooldekodusse vastuvõetud kliendi kohta seatakse sisse isiklik toimik ja avatakse tervisekaart. Klientide dokumente, isiklikke hoiustamata rahasummasid ja väärtesemeid hoitakse hooldekodu seifis. Kliendi isiklikku toimikut ja tervisekaarti säilitatakse vastavalt seadusele.

  (4) Kliendid on kohustatud täitma hooldekodu kehtestatud sisekorraeeskirju.

§ 4.   Hooldekodu juhtimine

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab hooldekodu juhataja (edaspidi juhataja), kellega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vastutab hooldekodu toimimise ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti hooldekodu vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (3) Juhataja vastutab hooldekodu arengukava koostamise ja uuendamise eest.

  (4) Juhataja kindlustab hooldekodu häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsusega.

  (5) Juhataja:
  1) sõlmib hooldekodu nimel lepinguid;
  2) tegutseb hooldekodu nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes teistes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personali töölepingud kehtiva seadusandluse alusel;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks;
  5) tagab tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, juhataja töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  7) korraldab hooldekodu vara valdamist, käsutamist ja kasutamist, juhib hooldekodu finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;
  8) esitab vallavalitsusele kalkuleeritud ettepaneku hooldekodu kohamaksumuse kehtestamise kohta;
  9) kehtestab hooldekodu poolt pakutavate teenuste hinnad, mis soodustavad sotsiaalhoolekannet vajavate isikute toimetulekut;
  10) korraldab hooldekodu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  11) esitab vallavalitsusele eelarve eelnõu, tagab eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  12) tagab hooldekodu tegevuse ja üldise arengu, koostab tegevust reguleerivate õigusaktide ja põhimääruse eelnõud ning esitab vallavalitsusele;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hooldekodu töö paremaks korraldamiseks;
  14) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavolikogu ees;
  15) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid;

  (6) Hooldekodu struktuur ja personali koosseis kehtestatakse volikogu poolt sätestatud korras.

  (7) Personali tööülesanded määratakse töölepingute ja ametijuhenditega.

§ 5.   Finantseerimine, aruandlus ja järelvalve

  (1) Hooldekodu on isemajandav üksus, mille kulud kaetakse hooldekodu tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest. Hooldekodu võib saada vahendeid ka riigilt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

  (2) Hooldekodu kulude katteks kehtestab vallavalitsus hooldekodu kohamaksumuse kalendrikuu kohta.

  (3) Hooldekodu raamatupidamist ja sellega seonduvat aruandlust peab vallavalitsus.

  (4) Hooldekodu valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

  (5) Hooldekodu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise üle teostab järelvalvet vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

  (6) Hooldekodu vara ja raha kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

§ 6.   Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  Hooldekodu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json