Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2014, 27

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 15.10.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse ning kogumismahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni purgimisega Raasiku valla territooriumil.

 (2) Käesolevas eeskirjas reovee kohta sätestatut kohaldatakse ka fekaalide kohtkäitlusele ja äraveole. Reovee äraveo ja purgimise korra kohta sätestatut kohaldatakse ka keldritesse, tehnilistesse rajatistesse ja mujale kogunenud reo-, sademete-, drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee äraveole.

 (3) Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab veeseaduse kohaselt olema reovee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

 (4) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Raasiku vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.  Mõistete kasutamine eeskirjas

 
 1) ehitis– hoone või rajatis ehitusseaduse mõistes;
 2) fekaalid – kuivkäimlatest väljaveetav heide;
 3) heitvesi – kasutusel olnud ning loodusesse juhitav vesi või kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi;
 4) järelevalve teostaja - Raasiku Vallavalitsus või vallavalitsuse volitatud ametnik;
 5) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõiguse alusel kasutatav maa või ehitise, kui vallasasja, juurde kuuluv maa;
 6) kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
 7) liitumine – kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste kasutamiseks;
 8) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
 9) purgimisteenus - reovee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine;
 10) rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone.
 11) reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse sisaldus vees;
 12) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi või saastunud sademevesi;
 13) reovee kohtkäitlus - reovee kogumine, vajadusel puhastamine, juhtimine pinnasesse või pinnasele, kompostimine tekkekoha kinnistu piires;
 14) reovee kogumismahuti - vettpidav rajatis reovee kogumiseks, samuti lampkast;
 15) vee-ettevõtja – ettevõte, kes osutab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni abil;
 16) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning, mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos.

2. peatükk REOVEE KOHTKÄITLUS 

§ 3.  Reovee kohtkäitluse kasutuse tingimused

 (1) Reovee kohtkäitlust võib kasutada aladel, mida valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

 (2) Reovee kohtkäitlusviise lubatakse kasutada vaid isikliku majapidamise olmereovee käitlemiseks reovee tekkekoha kinnistu piires. Kogumismahutit võib väljapoole reovee tekkekoha kinnistu piire erandina kasutada ainult vastava reaalservituudi seadmise lepingu olemasolul.

 (3) Erandina võib hoonestatud ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni, uute ja rekonstrueeritavate ehitiste puhul kasutada reovee kohtkäitlusviisidest reovee kogumist kogumismahutisse.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud juhul antakse reovee kohtkäitlusluba kuni viieks aastaks, kusjuures kinnistu omanik peab endale võtma kohustuse tähtaja möödumisel kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Kui kohtkäitlusloa lõppemise tähtajaks pole ühiskanalisatsioon valminud, võib luba erandkorras pikendada.

 (5) Reovee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik reovee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga.

 (6) Reovee kohtkäitluse projekteerimiseks ja ehitamiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda Raasiku Vallavalitsuselt (edaspidi vallavalitsus) nõusolek kohtkäitluse rajatiste ehitamiseks. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (7) Reovee kohtkäitluse kasutamiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda vallavalitsuselt reovee kohtkäitlusluba. Reovee kohtkäitlusluba on tähtajaline.

 (8) Reovee kohtkäitlusel reovee osaliseks või täielikuks immutamiseks kinnistu piirides peab kinnistu omanikul olema reovee kohtkäitlusloa koosseisus veeseadusele vastav luba veeheiteks.

 (9) Vee-ettevõtjal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni vee-ettevõtja tegevuspiirkonda väljastatud kohtkäitluslubade kohta.

 (10) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee ära veo dokumente kaks aastat ning ta on kohustatud need esitama järelevalvet teostavale isikule viimase nõudmisel.

§ 4.  Reovee kohtkäitlusloa taotlemine

 (1) Kinnistu omanik, kes taotleb reovee kohtkäitlusluba, esitab vallavalitsusele:
 1) vormikohase taotluse;
 2) kinnistu plaani koos olemasolevate ja projekteeritud reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;
 3) kinnistul paiknevate ehitiste projekti, mis tagastatakse omanikule koos loaga.

 (2) Kui samaaegselt taotletakse luba ka veeheiteks, on vallavalitsusel sõltuvalt reovee käitlusviisist õigus nõuda täiendavaid andmeid pinnakatte, pinnase, põhjavee taseme ja joogivee saamise rajatiste kohta, viimast ka kinnistuga piirneva ala kohta.

 (3) Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus korraldusega reovee kohtkäitlusloa ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonna- ja tervisekaitse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides. Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja heidetava reovee kohta esitatud nõuetest.

 (4) Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjustega.

 (5) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlusrajatistele.

 (6) Reovee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kinnistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist. Loa pikendamiseks tuleb lisaks taotlusele esitada andmed kasutatud vee ja reovee kohtkäitluse koguste kohta viimasel kalendriaastal, kogumismahutite kasutamisel reovee äraveodokumendid viimase kahe aasta kohta. Luba pikendatakse järgnevaks perioodiks, kui on järgitud varasema loa nõudeid ja tingimusi. Varasema loa tingimusi muudetakse kui see tuleneb seadusest või reovee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale.

§ 5.  Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimine ja ehitamine

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub Planeerimisseaduse, Ehitusseaduse ja Raasiku valla ehitusmääruse kohaselt.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste projekt tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

 (3) Valminud reovee kohtkäitlusrajatised kuuluvad ülevaatamisele vallavalitsuse esindaja poolt, kes võib vajadusel nõuda ekspertide kaasamist ning rajatiste katsetamist kaasatud ekspertide juuresolekul. Ekspertide osalemise kulu kannab kohtkäitlusrajatise omanik. Rajatiste vastavus nõuetele vormistatakse õiendiga.

 (4) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutuselevõtt vormistatakse eraldi kasutusloaga, väljaarvatud hoonete koosseisus ehitatavad lampkastid. Ehitistele, kus reovesi tekib, vormistatakse kasutusluba reovee kohtkäitlusrajatiste kasutusloa olemasolul või viimasega samaaegselt.

 (5) Paragrahvi 2 lõike 3 kohaselt väljastatud reovee kohtkäitlusloa puhul vormistatakse reovee kohtkäitlusrajatiste ehitusluba loana ajutiste ehitiste püstitamiseks koos ehitiste likvideerimistähtaja näitamisega. Likvideerimistähtaega võib erandina pikendada vaid vallavalitsuse nõusolekul juhul, kui kinnistu asukohas pole välja ehitatud ühiskanalisatsioon.

§ 6.  Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine ja järelevalve

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb järgida ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Rajatiste kasutamise ja hoolduse eest vastutab rajatiste omanik.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste omanik on kohustatud koheselt teatama vallavalitsusele igast rajatiste avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatiste tehnilise seisundi ja nende nõuetekohase kasutamise üle teostab vallavalitsus järelevalvet vastavalt asjakohastele seadustele, Raasiku valla heakorra eeskirjale ning käesolevale eeskirjale.

 (4) Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste projekti, kasutamis- ja hooldusjuhendi ning kasutusloa esitamist, samuti kasutusele olnud kohtkäitlusrajatise tehnilise vastavuse kontrolli teostamist, reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

 (5) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus tühistada väljaantud reovee kohtkäitlusluba, samuti korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vastavusse viimine.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt vormistatud rajatiste likvideerimistähtaja ületamisel korraldada rajatiste likvideerimine.

3. peatükk REOVEE ÄRAVEO JA PURGIMISE KORD 

§ 7.  Nõuded reovee veole ja purgimisele

 (1) Teenusepakkuja, kes ei ole vee-ettevõtjaks, peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine.

 (2) Reovett on lubatud purgida üksnes detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusprojektiga määratud purgimiskohtadesse. Purgimiskohtade projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub Planeerimisseaduse, Ehitusseaduse ja Raasiku valla ehitusmääruse kohaselt. Purgimiskohtade asukohad määrab vallavalitsus, kooskõlastades asukohavaliku eelnevalt Tallinna ja Harjumaa Tervisekaitseametiga.

 (3) Väljaspool nimetatud kohti on reovee purgimine keelatud.

 (4) Projektijärgsed purgimiskohad, mida võib kasutada purgimisteenust osutav ettevõtja, purgitava reovee lubatud kogused, reostusaste ja muud näitajad, samuti purgitava reovee koguse arvestuse ning purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord määratakse vee-ettevõtja ja purgimisteenust osutava ettevõtja vahelises lepingus.

 (5) Reovee äraveo eest tasub tellija purgimisteenuse osutajale vastavalt omavahelisele lepingule või maksedokumendile.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 8.  Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja rikkumine

 (1) Käesoleva eeskirja nõuete rikkujat karistatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

 (3) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine

 (1) Raasiku valla üldplaneeringuga määratud uutel hoonestusaladel toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja kehtestatud detailplaneeringule.

 (2) Raasiku valla kanaliseerimata piirkondades, kuhu on planeeritud rajada ühiskanalisatsioon ning kus funktsioneerivad enne 22.03.1999. a rajatud kohtkäitlussüsteemid ja juhul, kui ei ole otsest ohtu keskkonnale ja elanike tervisele, hakkab käesolev eeskiri vastavate kinnistute suhtes täies mahus kehtima vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohast tähtaega hiljemalt 01.01.2025 või pärast antud piirkonna ühiskanalisatsiooni valmimist.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees