HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 5

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.10.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Kihelkonna valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil elavate koolikohustuslike isikute põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Kuressaare linn või Kihelkonna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkond, tagatakse vastava taotluse esitamisel õppimisvõimalus Kuressaare linnas asuvas valla munitsipaalkoolis.

 (2) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on väljaspool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirkonda, tagatakse õppimisvõimalus väljaspool Kuressaare linna asuvas munitsipaalkoolis.

 (3) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis juhul, kui koolieelne lasteasutus, kus laps käib või nõustamiskomisjon, on hinnanud lapse koolivalmidust, sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks ning lapse vanem on vastavast soovist teada andnud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem esitab taotluse pärast 1. maid, võetakse laps kooli vastu vabade kohtade olemasolul.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse valla munitsipaalkoolidesse vastu õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on väljaspool vallavalitsuse poolt määratud vastava kooli teeninduspiirkonda.

 (5) Koolikohustuslike isikute elukohaandmed fikseeritakse 31. detsembri rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 3.  Elukohajärgsed koolid

 (1) Elukohajärgsed koolid on Aste Põhikool, Kaali Kool, Kahtla Lasteaed-Põhikool, Kihelkonna Kool, Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare Vanalinna Kool, Kärla Põhikool, Leisi Keskkool, Lümanda Põhikool, Mustjala Lastead-Põhikool, Orissaare Gümnaasium, Pihtla Kool, Saaremaa Ühisgümnaasium, Salme Põhikool, Tornimäe Põhikool ja Valjala Põhikool.

 (2) Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

 (3) Elukohajärgse kooli määrab vallavalitsus oma korraldusega valla haldusterritooriumil asutusüksuste kaupa.

 (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli võimalustest.

§ 4.  Õppekohad

 (1) Põhikooli klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

 (2) Klassi täitumise ülemise piirnormi suurendamise otsustab vallavalitsus korraldusega põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõikes 3 sätestatud korras.

 (3) Järgmisel õppeaastal avatavate esimeste klasside arvud kooliti kinnitab vallavalitsus korraldusega hiljemalt sama kalendriaasta 15. veebruariks.

§ 5.  Elukohajärgse kooli määramise taotlemine esimesse klassi astuvale lapsele

 (1) Elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi õppima astuvale lapsele, kelle elukoht on valla haldusterritooriumil, esitab lapsevanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja vormikohase taotluse.

 (2) Taotluse saab lapsevanem esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal ühte vallas tegutsevasse munitsipaalkooli või vallavalitsusesse. Kõik esitatud taotlused registreeritakse elektroonilises hariduse registris.

 (3) Hariduse registri põhimääruse kinnitab vallavalitsus oma määrusega.

 (4) Taotluste vastuvõtt järgmise õppeaasta esimese klassi õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks munitsipaalkoolidesse toimub õppeaastale eelneval märtsikuul. Taotluste vastuvõtu ja menetlemise täpsustatud ajakava Kuressaare linnas asuvatesse munitsipaalkoolidesse kinnitab vallavalitsus korraldusega hiljemalt iga aasta 15. veebruariks.

§ 6.  Elukohajärgse kooli määramine esimesse klassi astuvale lapsele

 (1) Vallavalitsus kontrollib pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist esmalt taotlustes märgitud andmete õigsust ning juhul kui taotluses ja registriandmetes esineb erinevusi, teavitatakse taotluse esitajat andmete erinevusest ning menetletakse taotlust täpsustatud andmete alusel.

 (2) Õpilasele elukohajärgse kooli määrab vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

 (3) Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohast arvestades:
 1) õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus);
 2) pere teiste laste õppimist samas koolis;
 3) lapsevanema töötamist samas koolis;
 4) võimalusel lapsevanema soove.

 (4) Lapsele, kes soovib astuda Kuressaare linnas asuvasse munitsipaalkooli ja kelle elukoht käesoleva määruse § 2 lõikes 1 määratud piirkonnas, on rahvastikuregistris registreeritud pärast 31. detsembrit, määratakse Kuressaare linnas tegutsev elukohajärgne kool pärast käesoleva määruse § 5 lõike 1 alusel menetletud taotluste rahuldamist, arvestades vabade kohtade olemasolu koolis.

 (5) Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks pärast kinnitatud tähtaegu, määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks kool, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud tingimustest ning arvestades, millises koolis on vabu õppekohti.

 (6) Väljaspool käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud piirkonnas elukohta omavate laste koolikoha taotlusi Kuressaare linnas asuvatesse munitsipaalkoolidesse hakatakse vabade kohtade olemasolul läbi vaatama alates 2. juunist.

§ 7.  Esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramisest teavitamine

 (1) Vallavalitsus avaldab järgmiseks õppeaastaks määratud elukohajärgse kooli andmed valla kodulehel hiljemalt kalendriaasta 20. aprillil.

 (2) Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt 15.maiks. Kui lapse vanem või seaduslik esindaja ei ole 15. maiks õppekoha vastuvõtmist kinnitanud, loetakse õpilaskoht vabaks.

 (3) Vallavalitsus võrdleb rahvastikuregistri andmeid esimesse klassi astumiseks esitatud taotlustega ja võtab võimalusel kontakti peredega, kes ei ole oma koolikohustuslikku ikka jõudva lapse kooliminekuks taotlust esitanud.

§ 8.  Põhiharidust omandava 2. – 9. klassi õpilase üleminek ühest koolis teise

 (1) Koolikohustusliku 2.-9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja vastavasisulise taotluse soovitud koolile.

 (2) Kui soovitud koolis on vaba õppekoht, otsustab õpilase nimekirja arvamise kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest ning kooli vastuvõtu korrast.

 (3) Kui soovitud koolis vaba õppekohta ei ole, edastab kool või lapse seaduslik esindaja taotluse vallavalitsuse, kes otsustab õpilasele elukohajärgse kooli määramise ja vajadusel täiendava õppekoha loomise.

 (4) Kool, mille nimekirja õpilane kinnitatakse ja kuhu ta asub õppima, loetakse selle lapse elukohajärgseks kooliks.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Raimu Aardam
Vallavanem

Evelin Voksepp
Vallasekretär