Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määruse nr 59 „Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 9

Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määruse nr 59 „Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 75

Määrus antakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 5 alusel.

§ 1.   Muuta määruse § 12 lg 2 sõnastust järgmiselt: (2) Täiendavat toetust makstakse juhul, kui puudest tulenevad lisakulutused on suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus ja hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 2.   Teha muudatused määruse § 13 lõike 2 punktides 1-3 toodud sünnitoetuse saamise tingimuse sõnastuses, asendades nimetatud lõigete lõppude senine sõnastus „..ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik“ järgmise sõnastusega „..ning tingimusel, et lapse sünd registreeritakse Muhu valda“.

§ 3.   Täiendada §-i 15 Ranitsatoetus lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
(4) Lapsel, kes ei alusta kooliteed Muhu Põhikoolis, kuid kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel tema esmakordsel kooli minemise hetkel on Muhu vald ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on registri alusel Muhu vald, on õigu ranitsatoetusele 50% kehtivast toetuse määrast.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 toodud juhtudel makstakse ranitsatoetust kirjaliku taotluse alusel.

§ 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json