Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja protokollijatele makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord

Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja protokollijatele makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 11

Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja protokollijatele makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 11.10.2017 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 21 ja p.22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Muhu vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele, volikogu liikmetele ja alatise komisjoni esimehele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmist.

  (2) Käesolev kord reguleerib volikogu istungi protokollijale ja alatise komisjoni koosoleku protokollijale tasu maskmist.

§ 2.   Tasu suurus

  (1) Volikogu esimehele makstakse tasu 315 € kuude eest, mil toimuvad volikogu istungid.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse tasu 50 % volikogu esimehe tasu määrast, kui aseesimees on asendanud volikogu esimeest või esindanud valda kalendrikuu jooksul. Kui asendamist või esindamist ei ole toimunud, makstakse aseesimehele volikogu istungist osavõtu eest tasu vastavalt volikogu liikme tasu määrale.

  (3) Volikogu liikmele (v.a. esimees) makstakse volikogu istungist osavõtu eest tasu 21 €.

  (4) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 21 €, kui toimunud komisjoni koosoleku tulemusena on valla kantseleisse esitatud allkirjastatud protokoll.

  (5) Volikogu istungi sekretärile makstakse istungi ettevamistamise, modereerimise ja protokollimise eest tasu 21 €.

  (6) Alatise komisjoni koosoleku protokollijale makstakse tasu 10 €.

  (7) Kattuvate ametikohtade kohustuste täitmise korral summeeritakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1-6 sätestatud tasud.

  (8) Isikliku avalduse alusel võib volikogu liige loobuda tasust ning taotleda üksnes volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitist. Hüvitise summa ei tohi ületada tasu määrasid.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) muud volikogu tööga seotud põhjendatud kulud.

  (2) Volikogu liikme lähetusse saatmise aluseks on volikogu esimehe käskkiri.

  (3) Volikogu tööga seotud lähetuse korral hüvitatakse volikogu liikmetele lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.06.2009. a määrusele nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord”.

§ 4.   Tasu ja hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva määrusega ettenähtud tasu maksmise aluseks on volikogu kvoorumi leht, volikogu allkirjastatud protokoll ja alatise komisjoni koosoleku allkirjastatud protokoll.

  (2) Tasu või hüvitis makstakse hiljemalt iga kuu viimasel kuupäeval tasu ja hüvitise saaja pangakontole.

  (3) Alatise komisjoni esimehele ja komisjoni koosoleku protokollijale makstakse tasu iga kolmanda kuu viimasel kuupäeval kvartalis toimunud koosolekute eest.

  (4) Volikogu ülesandel lähetusse saadetud volikogu liikmele hüvitatakse tehtud kulutused esitatud kuludokumendi alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Muhu vallavolikogu 20.02.2013.a määrus nr 90 „Volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja protokollijatele tasu suuruse määramine ja maksmise kord“

  (2) Määrus jõustub 01.11.2017.a.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json