Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2017, 28

Vastse-Kuuste raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.10.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Vastse-Kuuste Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Vastse-Kuuste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (4) Raamatukogu ametlik nimetus on Vastse-Kuuste Raamatukogu, postiaadress Kesk tn 20 Vastse-Kuuste alevik 63601 Põlvamaa.

 (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Vastse-Kuuste vald.

 (6) Raamatukogus on avalik internetipunkt (edaspidi AIP).

 (7) Raamatukogul on iseseisev registrikood, oma nimega pitsat ning oma sümboolika.

 (8) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

§ 2.  Ülesanded

 (1) Eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab kasutajatele tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
 2) toetab oma tegevusega Vastse-Kuuste Kooli õppekava täitmist ning on nimetatud kooli õpikeskkonna osa;
 3) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavolikogu;
 4) komplekteerib, säilitab ning teeb oma kogud ja avalikud andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 5) tellib raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel;
 6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 7) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab kogude arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 8) korraldab AIP-i tööd;
 9) korraldab vajaduse korral tasuta koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
 10) korraldab kogude tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 11) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Juhatajal peab olema kõrgharidus. Kui juhatajal ei ole raamatukogunduse või infoteaduste alast kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

 (4) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib juhatajaga töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitud töölepingu lõpetab vallavanem.

 (5) Juhataja tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingus ja ametijuhendis.

 (6) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustavad juhatajat vallavalitsuse ja maakonnaraamatukogu töötajad.

 (7) Juhataja:
 1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
 2) kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd teiste raamatukogudega ning vallavalitsusega;
 3) koordineerib AIP-i tööd;
 4) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks välja käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
 6) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 7) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
 8) algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks vallavolikogule;
 9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 12) tegeleb pidevalt erialase enesetäiendamisega;
 13) kujundab raamatukogu info- ja kultuurikeskuseks.

 (8) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu. Personali tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingus ja ametijuhendis.

 (9) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

§ 4.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud Vastse-Kuuste vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 5.  Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

 (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Vastse-Kuuste valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, laekumised põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

 (2) Vastse-Kuuste valla eelarvest tagatakse:
 1) raamatukogu töötajate töötasud;
 2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud;
 4) raamatukogu töötajate täiendkoolituskulud.

§ 6.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Vastse-Kuuste Vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 7.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja ja arvutikasutaja õigused ning kohustused sätestatakse raamatukogu ja AIP-i kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

 (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Vastse-Kuuste Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees