HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Surju Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 2

Surju Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 19.09.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 34 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Surju Lasteaia (edaspidi lasteaed) põhimäärus sätestab asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste, lastevanemate ja lasteaia töötajate õigused ja kohustused.

§ 2.  Lasteaia asukoht

  Lasteaia asukoht on: Pärnu maakond Saarde vald Surju küla Uue-Kooli 86401.

§ 3.  Tegevuse õiguslikud alused

 (1) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ning alushariduse omandamist osutav Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteasutus.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saarde Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Koostöös hoolekogu ja pedagoogilise personaliga koostatakse lasteaia järjepideva arengu tagamiseks arengukava, mille koostamisel lähtutakse Saarde valla arengukavast ja lasteaia sisehindamise tulemustest. Arengukava kinnitab volikogu.

 (4) Lasteaed töötab valdkonna eest vastutava ministri antud koolitusloa alusel.

 (5) Lasteaial võib olla oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

 (6) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.

 (7) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (8) ) Lasteaial on oma eelarve vallaeelarve osana.

 (9) Lasteaial on oma veebileht.

 (10) Lasteaed esitab vajalikud andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 4.  Keel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 5.  Lasteaia põhiülesanne

  Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.  Struktuur

 (1) Lasteaed on pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on ühe õppeaasta võrra edasi lükatud.

 (2) Lasteaias on lasteaia- ja liitrühm. Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühma ealised lapsed. Rühmad moodustab lasteaia direktor juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

§ 7.  Õppe- ja kasvatuskorraldus

 (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lastaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava ning valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

 (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

 (4) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

 (5) Lasteaias viiakse õppeaasta jooksul läbi sisehindamist. Sisehindamise korra kehtestab lasteaia direktor.

 (6) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

 (7) Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (8) Lasteaed tegutseb aastaringselt. Lasteaia ajutise sulgemise remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus, arvestades hoolekogu ettepanekuid.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 8.  Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja arengukava ning nädalaplaaniga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) valida ja olla valitud lasteaia hoolekogusse.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või direktorit lapse haigusest või puudumisest;
 4) tasuma õigeaegselt lapse toidu- ja lasteaiakulu vanemate poolt kaetava osa;
 5) tegema oma lapse huvides igakülgset koostööd lasteaia personaliga.

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 10.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja, õpetajaabid ja lasteaia majandamist tagavad töötajad.

 (2) Personal on kohustatud:
 1) andma teavet pädevale ametiisikule, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver;
 2) mitte avaldama talle teatavaks saanud konfidentsiaalseid andmeid lapse ja tema perekonna kohta, kui see ei ohusta lapse elu ja tervist;
 3) vastutama lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal.

 (3) Personalil on õigus saada oma ametikohale vastavat täienduskoolitust lähtuvalt lasteaia eelarvest.

§ 11.  Lasteaia direktori pädevus ja ülesanded

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kelle kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (4) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (5) Direktor on lasteaia seaduslik esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (6) Lasteaia tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

 (7) Direktori ülesanded:
 1) koostab koostöös personali ja hoolekoguga lasteaia arengukava, lähtudes valla arengukavast;
 2) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia õppekava, võttes arvesse pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse;
 3) määrab lasteaia personali koosseisu lähtuvalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisust ja arvestades eelarvelisi vahendeid;
 4) korraldab õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks konkursse. Konkursi läbiviimise korra esitab direktor kinnitamiseks hoolekogule;
 5) sõlmib, muudab ütleb üles lasteaia personaliga töölepingud vastavalt seadusandlusele;
 6) suunab töötajad täiendõppele vastavalt lasteaia koolituskorrale;
 7) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid ja personali ametijuhendid;
 8) korraldab koostööd vanemate, pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 9) korraldab vähemalt kord aastas lastevanemate üldkoosoleku ja rühmakoosoleku;
 10) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
 11) teostab lasteaia perspektiivset planeerimist. Koostab asutuse eelarve projekti ja tagab kinnitatud eelarvest kinnipidamise;
 12) teeb ettepanekuid ja annab arvamusi vallavalitsusele ja volikogule oma töövaldkonda puudutavates küsimustes;
 13) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt volikogu poolt kinnitatud korrale;
 14) tagab töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutuse nõuetele vastavad töötingimused, tutvustab töötaja töölevõtmisel, samuti töötamise ajal tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning töökorralduse reegleid;
 15) korraldab asutuse asjaajamist;
 16) kinnitab tervisekaitsenõuded tervise edendamisele ja päevakavale ning kontrollib päevakavast ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ja vastutab nende täitmise eest;
 17) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik;
 18) teeb koostööd teiste lasteasutustega;
 19) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

 (8) Direktor vastutab:
 1) lasteaia valduses oleva vara ja eelarveliste vahendite säästliku ja sihipärase kasutamise ning säilimise eest;
 2) lasteaia eelarve täitmise ja eelarve projekti õigeaegse esitamise eest vallavalisusele;
 3) lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise eest.

 (9) Direktori äraolekul täidab direktori kohuseid käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 12.  Pedagoogid

 (1) Lasteaia pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

 (2) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu töökorra kinnitab direktor.

 (3) Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (4) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 (5) Pedagoogid on kohustatud:
 1) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja vallas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
 2) täitma seadustes, haldusaktides, töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendis ettenähtud kohustusi;
 3) looma koostöös laste ja nende vanematega tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel, hoolitsema laste elu ja tervise eest lasteaias.

§ 13.  Tervishoiutöötaja

  Tervishoiualast tegevust Surju lasteaias korraldab OÜ Surju Tervisekeskus - vallaarst, kes:
 1) jälgib laste tervist, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja pedagooge;
 2) kontrollib laste toitlustamise vastavust valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 3) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk HOOLEKOGU 

§ 14.  Hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, vallavalitsuse esindaja ja iga rühma vanemate esindaja, kes valitakse iga õppeaasta algul toimuvatel rühmade koosolekutel. Hoolekogu koosseisu esitab direktor vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

 (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (4) Hoolekogu valib oma töö korraldamiseks liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (6) Hoolekogu töökorra kinnitab direktor.

§ 15.  Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 7) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja kohta;
 8) teeb lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu ja vajaduse korral vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu rühmades vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele;
 9) otsustab teisi käesoleva põhimäärusega, koolieelse lasteasutuse seadusega, volikogu või vallavalitsuse poolt hoolekogule antud küsimusi.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 30. aprilli 2015 määrus nr 8 "Surju Lasteaia põhimäärus" (RT IV, 07.05.2015, 10).

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json