Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 22

Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 11.10.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3 ja § 22 lg 1 punktidest 21 ja 22 ning Kiili valla põhimääruse § 12 lg 4, § 13 lg 1 p 22 ja 23 ja § 18 lg 6 alusel

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Kiili Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmele ja volikogu komisjoni liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja maksmise korda.

§ 2.  Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu suurus

 (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu, mille suurus on 840,00 eurot.

 (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu, mille suurus on 420,00 eurot.

§ 3.  Volikogu liikme, komisjoni esimehe, komisjoni aseesimehe ja komisjoni liikme tasu suurus

 (1) Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu, mille suurus on 140,00 eurot.

 (2) Komisjoni esimehele makstakse volikogu komisjoni töö korraldamise eest tasu, mille suurus on 560,00 eurot.

 (3) Komisjoni aseesimehele makstakse volikogu komisjoni töö korraldamise eest tasu, mille suurus on 420,00 eurot.

 (4) Komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige või vallavalitsuse töötaja, makstakse volikogu komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu, mille suurus on 50,00 eurot.

§ 4.  Tasu maksmise kord

 (1) Volikogu töös makstakse tasu ainult ühe rolli täitmise eest.

 (2) Tasu makstakse üks kord kuus, möödunud kuul täidetud ülesannete täitmise eest.

 (3) Juhul kui volikogu liige on valitud täitma mitut, käesoleva määruse kohaselt tasustatavat rolli, makstakse volikogu liikmele tasu selle rolli täitmise eest, mille tasu on suurem.

 (4) Volikogu komisjoni tööst osavõtu eest makstakse tasu ainult juhul kui komisjoni liige on võtnud osa möödunud kuu komisjoni istungist. Osavõttu komisjoni istungist kontrollib valla raamatupidamisosakond komisjoni istungi protokolli alusel.

 (5) Volikogu tööst osavõtu eest ei maksta tasu selle kuu eest kui volikogu istungeid ei toimu.

§ 5.  Rakendussäte ja määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub üldises korras.

 (2) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 17.08.2017 määrus nr 8 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord".

Merje Volt
Volikogu esimees