SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 23

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 09.10.2018 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse täisealistele isikutele koduteenuse osutamise tingimused ja kord ning teenuste loetelu.

  (2) Koduteenus (edaspidi teenus) on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes harjumuspärastes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, mis seisneb isikule abi osutamises igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel, eneseteenindusel ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi.

  (3) Teenuse taotlemise avalduse, täisealise isiku hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamisvahendi (edaspidi hindamisvahend) ja lepingu vormid kinnitab Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Teenuse saajad

  (1) Teenust saavad taotleda kõrvalabi vajavad täisealised isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kastre vald ja kelle tegelik elukoht on Kastre vald ning:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus rahaliste vahendite olemasolu korral põhjendatud juhtudel ja kaalutlusotsuse alusel teha erandeid määrusega kehtestatud koduteenuste määramise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab koduhooldustöötaja, kellel on vallavalitsusega sõlmitud tööleping.

  (2) Koduhooldustöötaja lähtub teenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja ametijuhendist, hindamisvahendist ja kliendiga sõlmitud lepingust.

§ 4.   Teenuste loetelu ja sagedus

  (1) Koduteenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kastre vallas pakutavad koduteenused on:
  1) toiduainete, esmatarbekaupade, ravimitega varustamine lähimast müügikohast;
  2) abistamine toidu valmistamisel või valmistoiduga varustamine;
  3) abistamine esmavajalike eluruumide koristamisel abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
  4) kliendi pesemisvõimaluste korraldamine;
  5) pesu pesemise korraldamine;
  6) küttematerjaliga varustamise korraldamine;
  7) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha välja viimine;
  8) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine;
  9) kommunaal- ja muude maksete tasumise korraldamine;
  10) hooldus- ja abivahenditega varustamise korraldamine;
  11) abistamine arstiabi korraldamisel;
  12) transporditeenuse osutamine või korraldamine, vajadusel isiku saatmine meditsiini- ja avalikel teenustel;
  13) muude sotsiaalteenuste korraldamine.

  (3) Eelpool nimetamata koduteenust osutatakse juhul, kui need on isiku toimetulekuks hädavajalikud.

  (4) Koduteenus ei sisalda abistamist remondi-, haljastus- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist.

  (5) Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti.

  (6) Teenust osutatakse vastavalt lepingule. Üks kord nädalas kestusega kokku kuni 2 tundi, kaks korda nädalas kokku kuni 4 tundi, kolm korda nädalas kokku kuni 6 tundi, neli korda nädalas kokku kuni 8 tundi, viis korda nädalas kokku kuni 10 tundi.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja (edaspidi taotleja), tema lähedane või muu asjast huvitatud isik vallavalitsusele vormikohase avalduse, kus märgitakse järgnevad andmed:
  1) taotleja isikuandmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed) ja sissetulekud;
  2) taotleja kinnitus ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu (lisatakse kontaktandmed) või puudumise kohta;
  3) teenuste vajaduse põhjendus.
Avaldusele lisatakse isikut tõendavad dokumendid, puude määramise otsus ja rehabilitatsiooniplaan (olemasolul).

  (2) Teenuse määramise vajaduse, sageduse ja mahu selgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös koduhooldustöötajaga pärast kirjaliku avalduse laekumist 10 (kümne) tööpäeva jooksul kodukülastuse, hinnates hindamisvahendi alusel taotleja toimetulekuvõimet, kuulates ära taotleja ja tema lähedaste arvamuse.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikul on õigustaotlejalt vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, kaasata kliendi olukorra selgitamiseks spetsialiste, teha koostööd kliendi perearstiga.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Teenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus ning teeb selle teenust taotlevale isikule teatavaks hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul avalduse ja nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

  (2) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab taotleja elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse teenust koheselt ja dokumendid täidetakse hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja koduteenust vajava isiku või tema seadusejärgse ülalpidamiskohustusega isiku vahel kirjalik koduteenuse osutamise leping (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse isikule osutatavate teenuste sisu, maht ja tasu suurus ning poolte õigused ja kohustused.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt kestusega kuni 1 aasta. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt aasta võrra, kui lepingu osapool ei ole hiljemalt 10 (kümme) tööpäeva enne lepingu tähtaja saabumist teatanud kirjalikult soovist leping lõpetada.

  (3) Lepingu juurde kuuluvad taotleja avaldus, hindamisvahend, lepingu lisad ja muud asjakohased dokumendid.

§ 8.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (2) Leping vaadatakse üle lähtuvalt isiku vajaduste muutumisest.

  (3) Leping lõpetatakse koduteenust vajava isiku soovi korral või kui on ära langenud teenuse osutamise vajadus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada:
  1) koduteenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  2) koduteenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse või on suunatud teisele sotsiaalteenusele;
  3) kui kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms).

  (5) Leping lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenus on teenuse saajale tasuline.

  (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Teenuse tasust vabastamiseks tuleb vallavalitsusele lisaks avaldusele täiendavalt esitada taotleja ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid ning väljaminekuid tõendavad dokumendid.

  (4) Teenuse tasu ei rakendata isikutel, kelle igakuine keskmine netosissetulek on:
  1) üksi elavatel isikutel ja esimesel pereliikmel alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 3-kordset määra ning igal järgneval pereliikmel alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordset määra ja
  2) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud.

  (5) Koduteenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Koduteenuse korraldamise eest vastutab sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Järelevalvet teenuste nõuetekohase osutamise üle teostab sotsiaaltöö peaspetsialist.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud koduteenuse osutamise otsused vaadatakse üle hiljemalt kahe kuu jooksul.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016 määrus nr 50 „Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord“;
  2) Mäksa Vallavolikogu 28.03.2016 määrus nr 14 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“;
  3) Võnnu Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 7 „Koduteenuse osutamise kord Võnnu vallas“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json