SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2018, 24

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.10.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 23 lg 1, § 24 ja § 25 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse täisealistele isikutele tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord ning teenuste kirjeldus.

  (2) Tugiisikuteenus (edaspidi teenus) on isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus teenuse saaja vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (3) Teenuse taotlemise avalduse, täisealise isiku sotsiaalteenuste vajaduse hindamisvahendi (edaspidi hindamisvahend), juhtumiplaani ja lepingu vormid kinnitab Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Teenuse saajad

  Teenust on õigustaotleda täisealisel isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kastre vald ja kelle tegelik elukoht on Kastre vald ja kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi ning toimetuleku toetamist ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab tugiisik, kellel on vallavalitsusega sõlmitud tööleping.

  (2) Tugiisik lähtub teenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja ametijuhendist, hindamisvahendist, juhtumiplaanist ja kliendiga sõlmitud lepingust.

§ 4.   Teenuste kirjeldus ja sagedus

  (1) Teenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Teenus on teenuse saajale tasuta.

  (3) Teenust osutatakse Kastre valla haldusterritooriumil.

  (4) Kastre vallas pakutavate tugiisikuteenuste loetelu ja kirjeldus:
  1) isiku toetamine ja motiveerimine muutmist vajavate olukordade lahendamisel (teenuse saajaga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine);
  2) ühiskonna normide järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  3) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas (igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine);
  4) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel (mh teenuse saaja pereliikmete nõustamine igapäevaelu praktiliste toimingute tegemisel);
  5) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  6) isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  7) vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  8) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  9) sotsiaaltööspetsialisti teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

  (5) Eelpool nimetamata tugiisikuteenust osutatakse juhul, kui need on isiku toimetulekuks hädavajalikud.

  (6) Tugiisikuteenus ei sisalda üldjuhul isiku füüsilist abistamist.

  (7) Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti.

  (8) Teenust osutatakse vastavalt lepingule kuni 40 tundi nädalas.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja (edaspidi taotleja), tema lähedane või muu asjast huvitatud isik vallavalitsusele vormikohase avalduse, kus märgitakse järgnevad andmed:
  1) Taotleja isikuandmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  2) Taotleja kinnitus ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu (lisatakse kontaktandmed) või puudumise kohta;
  3) Teenuste vajaduse põhjendus.
Avaldusele lisatakse isikut tõendavad dokumendid, puude määramise otsus ja rehabilitatsiooniplaan (olemasolul).

  (2) Teenuse määramise vajaduse, sageduse ja mahu selgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös tugiisikuga pärast kirjaliku avalduse laekumist 10 (kümne) tööpäeva jooksul kodukülastuse, hinnates hindamisvahendi alusel taotleja toimetulekuvõimet, kuulates ära taotleja ja tema lähedaste arvamuse.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikul on õigustaotlejalt vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, kaasata kliendi olukorra selgitamiseks spetsialiste, teha koostööd kliendi tugivõrgustikuga.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Teenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus ning teeb selle teenust taotlevale isikule teatavaks hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul avalduse ja nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

  (2) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab taotleja elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse teenust koheselt ja dokumendid täidetakse hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja tugiisikuteenust vajava isiku või tema seadusejärgse ülalpidamiskohustusega isiku vahel kirjalik tugiisikuteenuse osutamise leping (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse isikule osutatavate teenuste sisu, maht ning poolte õigused ja kohustused.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt kestusega kuni 1 aasta. Lepingu juurde kuuluvad taotleja avaldus, hindamisvahend, juhtumiplaan, lepingu lisad ja muud asjakohased dokumendid.

§ 8.   Juhtumiplaan

  (1) Tugiisik koostab koostöös teenuse saajaga tema toimetuleku parandamiseks juhtumiplaani hiljemalt ühe kuu jooksul arvates teenuse saaja teenusele asumisest.

  (2) Vajadusel kaasatakse koostatud juhtumiplaani alusel teenuse osutamise protsessi teenuse saaja tugivõrgustik.

  (3) Tugiisik hindab koostöös sotsiaaltööspetsialistiga juhtumiplaanist lähtuva tegevuskava tulemuslikkust ja teenuse jätkamise vajadust hiljemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist.

  (4) Hindamisel osalemine ning tegevuskava täitmine on teenuse saajale kohustuslik.

§ 9.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse tähtaja möödumisel.

  (2) Teenuse jätkamiseks esitab sotsiaaltööspetsialist vallavalitsusele ettepaneku tugiisikuteenuse lepingu pikendamiseks. Lepingu pikendamine vormistatakse kehtiva lepingu lisana.

  (3) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (4) Leping vaadatakse üle lähtuvalt isiku vajaduste muutumisest.

  (5) Leping lõpetatakse teenust vajava isiku soovi korral või kui on ära langenud teenuse osutamise vajadus.

  (6) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada:
  1) tugiisikuteenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  2) tugiisikuteenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse või on suunatud teisele sotsiaalteenusele;
  3) kui kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine, pidev koostööst keeldumine vms);
  4) tugiisiku põhjendatud ettepanekul (teenuse saaja tegevuskavas sätestatud eesmärkide täitmisel).

  (7) Leping lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Tugiisikuteenuse korraldamise eest vastutab sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Järelevalvet teenuste nõuetekohase osutamise üle teostab sotsiaaltöö peaspetsialist.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json