HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 3

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.10.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

  (2) Käesolevas määruses käsitatakse lapse elukohana Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi.

  (3) Lasteaeda võetakse vastu 1,5-7-aastane laps.

  (4) Lasteaed võtab kõigepealt vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Põltsamaa vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (5) Lasteaedade teeninduspiirkonnad kehtestatakse Põltsamaa Vallavolikogu määrusega.

  (6) Lapsevanema jaoks on lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (7) Lähtudes vajadusest ja Põltsamaa valla võimalustest võib lasteaed moodustada liitrühmi, sobitusrühmi ja erirühmi

  (8) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

  (9) Erivajadusega lapse sobitus- ja erirühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või teda asendav isik (edaspidi vanem) lasteaiale vormikohase avalduse (lisa 1). Avalduse elektroonilisel esitamisel peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

  (2) Avaldused registreerib lasteaed nende esitamise järjekorras.

  (3) Vastuvõtt lasteaeda toimub vastavalt avalduste esitamise järjekorrale.

  (4) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail.

  (5) Kui teeninduspiirkonna järgses lasteaias puudub vaba koht, edastab lasteaed rahuldamata avaldused Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) hiljemalt 31. mail ja ametiasutus pakub lapsele kohta valla mõnes teises lasteaias hiljemalt 15. juunil.

  (6) Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda vastu töötavate vanemate (või üksikvanema) lapsed ja eriolukorras olevate perede lapsed.

  (7) Lapse lasteaeda vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

  (8) Rühmade komplekteerimise periood on 1. maist 15. augustini. Direktor kinnitab rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (9) Vabade kohtade puudumisel võib vanem jääda koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade tekkimisel täidetakse need järjekorra alusel. Vaba koha olemasolust teatab direktor vanemale kirjalikult kahe nädala jooksul koha vabanemisest arvates.

  (10) Kui lapsel on ajutiselt vajadus lasteaiakoha järele, võib lasteaed luua soovijale võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada õppetegevusest osavõtuks kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast. Ühes rühmas võib osaajalistel kohtadel olla kuni kaks last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteaia kohatasu täies ulatuses.

  (11) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on vanem kohustatud tutvuma lasteaia kodukorra ja päevakavaga ning tal on õigustutvuda lasteaia põhimääruse, arengukava, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega.

  (12) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel sõlmib direktor vanemaga lepingu (lisa 2).

  (13) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist (lisa 3).

  (14) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

§ 3.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema avaldus.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) kohatasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

  (5) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab direktor vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul, arvates väljaarvamise kuupäevast.

§ 4.   Laste arvestus

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab direktor.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Vallavalitsuse 13. mai 2019 määrus nr 4 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavanem

Janne Veski
vallasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Leping

Lisa 3 Terviseleht

/otsingu_soovitused.json