Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 53

Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine

Vastu võetud 10.10.2019 nr 97
RT IV, 18.10.2019, 6
jõustumine 21.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord.

§ 2.   Nõuded tasuta lumetõrje saamiseks

  (1) Tasuta lumetõrjet on õigus saada erateele, mis viib majapidamiseni, mida kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei tehta:
  1) õuealal;
  2) kui see ei ole tehniliselt võimalik ja on raskendatud;
  3) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara;
  4) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (3) Tasuta lumetõrje tegemisest võib keelduda, kui:
  1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  2) tee servad on takistusest (nt ilupõõsad, puiestikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  3) tee kohal on puude oksad madalamal kui 4 meetri kõrgusel ja teeservades lähemal kui 1,5 meetri kaugusel mõlemalt poolt teed;
  4) tee kõrval pole ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius (alla 3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist.

§ 3.   Tasuta lumetõrje

  (1) Tasuta lumetõrjet alustatakse, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm, koos piirkonna avalikult kasutavatel teedel lumetõrjega või pärast selle lõpetamist.

  (2) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

  (3) Tee mittevastavuse korral määruses esitatud tingimustele tehakse lumetõrjet üksnes nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik. Tee mittevastavusest tulenevad kahjud taotlejale ja tee omanikule hüvitamisele ei kuulu.

§ 4.   Tasuta lumetõrje taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele taotlus.

  (2) Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjet, ei pea taotlust esitama.

  (3) Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

  (4) Kui taotleja ei ole eratee omanik, tuleb taotlusele lisada teeomaniku nõusolek.

§ 5.   Tasuta lumetõrje otsustamine

  Taotluse rahuldamise otsustab Jõgeva Vallavalitsuse teede peaspetsialist.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 6.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json