Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2023, 7

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.10.2023 nr 29

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruses nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta ja kuu).“;


  2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse.“;


  3) paragrahvi 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Lasteasutuse koha pakkumine ja vastuvõtu taotlejate andmed“;


  4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 2järgmises sõnastuses:

„(21) Kui laps ei ole saanud kohta soovitud lasteasutuses, pakub haridusamet talle kohta mõnes muus lasteasutuses. “;


  5) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe lasteasutuse koha pakkumise või sellest loobuma seitsme tööpäeva jooksul posti või e-posti teel või iseteeninduskeskkonnas.“;


  6) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kes on saanud koha soovitud lasteasutuses;“;


  7) paragrahvi 6 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tallinna linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käiva või eralapsehoiuteenust kasutava lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteasutusest;“;


  8) paragrahvi 6 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) lasteasutuses käiva lapse andmed, kui vanem soovib talle kohta teises lasteasutuses, kus käib teine sama pere laps. Sealjuures peab pere asjassepuutuvate laste elukohana olema rahvastikuregistris registreeritud sama aadress ja vanem peab olema lasteasutuse direktorile esitanud selle kohta kirjaliku avalduse;“;


  9) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) lapse andmed, kes ei ole saanud kohta soovitud lasteasutuses ja kellele haridusamet pakub kohta mõnes muus lasteasutuses.“;


  10) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või koolivälise nõustamismeeskonna soovitust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json