Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara eeskiri

Linnavara eeskiri - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2018, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Linnavara eeskiri

Vastu võetud 11.11.2015 nr 19
RT IV, 18.11.2015, 5
jõustumine 01.12.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2018RT IV, 21.03.2018, 101.04.2018

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. osa Üldsätted 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Linnavara eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Võru linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsemise, kasutamise, käsutamise, võõrandamise ja koormamise ning Võru linnale omandatava linnavara soetamise (edaspidi koondnimetajana kasutamine) korra.

  (2) Eeskiri ei reguleeri:
  1) eluruumide kasutusse andmist;
  2) avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa liiklusväliseks otstarbeks kasutamist;
  3) linnavara kasutusse andmist avalike koosolekute ja avalike ürituste korraldamiseks;
  4) linnavara kasutusse andmist hooajalise müügi korraldamiseks;
  5) linnavara lühiajalist kasutusse andmist ühekordsete ürituste korraldamiseks või linnavara kasutusse andmist kehtestatud hinnakirja alusel.

  (3) Linnavalitsus võib kehtestada täiendavaid reegleid teatud liiki linnavara kasutamiseks, kui see on vajalik linnavara eesmärgipäraseks ja otstarbekaks valitsemiseks ning linnavara säilimiseks ja korrashoiuks ning turvariskide maandamiseks.

  (4) Eeskirjas kehtestatud reegleid kohaldatakse ka vähempakkumiste korraldamisel.

§ 2.   Terminid

  (1) Eeskirjas on kasutatud termineid järgnevas tähenduses:
  1) linnavara on Võru linna (edaspidi linn) omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused;
  2) linnavara valitsemine on menetlus linnavara omandamisel, linnavara kasutamisel ning linna osalemisel aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus;
  3) linnavara valitseja on linna asutus, kelle bilansis (st linna bilansis valdkondade lõikes) vara on;
  4) linnavara valitsema volitatud asutus on linna asutus, kelle valdusesse on linnavara valitseja enda valitsemisel oleva linnavara andnud.
  5) Linnavara kasutaja on isik, kelle kasutuses vara on.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata termini kasutamisel lähtutakse õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Linnavara kasutamine ja valitseja

  (1) Linnavara kasutatakse:
  1) avalikul otstarbel;
  2) valitsemise otstarbel;
  3) tulu saamiseks.

  (2) Linnavara valitsejad on:
  1) linnavalitsus (edaspidi valitsus);
  2) valitsuse hallatavad asutused.

  (3) Linnavara antakse kolmandate isikute kasutusse, kui see ei ole vajalik avalikuks või linnavalitsemise otstarbeks.

  (4) Linnavara valitsejad on kohustatud linnavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise, korrashoiu ja parendamise ning otstarbekohase kasutamise eest.

§ 4.   Kinnisasja kasutamine

  (1) Kinnisasja võõrandamise lubatavuse üle otsustab volikogu lähtudes käesoleva eeskirja 3. osas sätestatust.

  (2) Kinnisvara kasutusse andmise otsustab volikogu kui linnavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta, lähtudes käesoleva eeskirja 3. osas sätestatust. Muudel juhtudel otsustab kinnisasja kasutusse andmise valitsus.

  (3) Linnavara valitsejate vahelist kinnisasja kasutusse andmist korraldab linnapea käskkirjaga.

§ 5.   Vallasasja kasutamine

  (1) Vallasasja kasutusse andmise ja võõrandamise lubatavuse üle otsustab valitsus lähtudes käesoleva eeskirja 3. osas sätestatust.

  (2) Vallasasja võõrandamise ja selle korraldamise viisi otsustab valitsus.

  (3) Linnavara valitsejate vahelist vallasasja kasutusse andmist korraldab linnapea käskkirjaga.

  (4) Käesolevas eeskirjas vallasasja kohta sätestatut kohaldatakse ka varaliselt hinnatavate nõuete ja õiguste kohta.

2. osa Linnavara omandamine 

§ 6.   Linnavara omandamine

  (1) Linnavara omandamine toimub seadustes ja linna õigusaktides toodud alustel ja korras.

  (2) Seaduses või õigusaktides sätestatud juhul annab linnavara omandamiseks või kohustuse võtmiseks loa linnavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Linnale pärandi või kingitud asja vastuvõtmise ning leiu omandamise otsustab valitsus.

  (4) Ostueesõiguse kasutamise ja sellest loobumise otsustab volikogu.

§ 7.   Riigihangete korraldamine

  (1) Riigihanke korraldamise vajaduse üle otsustab valitsus lähtudes linnaeelarves või eelarvestrateegias ette nähtud rahalistest vahenditest.

  (2) Riigihanke korraldamise volitamise teisele hankijale või hankemenetlusega seotud toimingute volitamise teisele isikule otsustab valitsus.

3. osa Linnavara kasutusse andmine 

§ 8.   Linnavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Linnavara antakse kolmandate isikute kasutusse:
  1) rendile või üürile enampakkumise, eelläbirääkimisega pakkumise või otsustuskorras;
  2) tasuta.

  (2) Vara kasutamisest laekuv tasu jääb vastava linnavara valitseja käsutusse kui valitsus või volikogu ei otsusta teisiti.

§ 9.   Kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Linnavara võib tasuta või alla volikogu kehtestatud piirmäära anda otsustuskorras kasutusse ainult lähtudes avalikust huvist:
  1) hoolekandeasutustele;
  2) linna osalusega äriühingutele, kui linnale kuulub üle poole aktsiate või osadega määratud häältest;
  3) linnas avalikke teenuseid osutavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  4) linnale vajaliku töö tegijale või teenuse osutajale ning sellise töö tegemiseks või teenuse osutamiseks, kui töö või teenuse osutaja leidmisel oli vastav võimalus ette nähtud;
  5) juhul, kui selle vara suhtes on eelnevalt korraldatud avalik enampakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine, mis ei ole andnud soovitud tulemust ja vara kasutusse andmisega seotud kulud ei ületa vara mittekasutamisega seotud kulusid;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Linnavara kasutusse andja peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud otsust põhjendama.

  (3) Linnavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suurusekasutusse andja, kui tasu suurus ei ole kindlaks määratud.

  (4) Valitsuse hallatav asutus võib anda linnavara otsustuskorras kasutusse üksnes valitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

§ 10.   Enampakkumise viis ja korraldus

  (1) Enampakkumine toimub avaliku suulise, kirjaliku või elektroonilise pakkumisena.

  (2) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab enampakkumise korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviijaenampakkumise reeglid ja tingimused.

  (3) Enampakkumise teade avaldatakse Võru linna veebilehel www.voru.ee ning vajadusel ühes või enamas avalikus väljaandes (ka veebilehed), vähemalt 10 päeva enne enampakkumist mis peab sisaldama:
  1) vara iseloomustust;
  2) pakkumuste esitamise kohta ja aega;
  3) enampakkumise viisi ja alghinda;
  4) tingimustega tutvumiseks ettenähtud aega ja kohta, kui tingimused pole ära toodud kuulutuses.

  (4) Enampakkumine viiakse läbi, kui osavõtuks avaldab soovi vähemalt üks isik.

§ 11.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviijad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
  2) isikud, kellel on linna ees täitmata kohalike maksude tasumise kohustus või võlaõiguslikest lepingutest tulenevad varalised kohustused.

§ 12.   Suulise enampakkumise kord

  (1) Enampakkumise avab enampakkumise juhataja, kes tutvustab enampakkumise tingimusi;

  (2) Enampakkumisest saab osa võtta ainult pakkujaks registreeritud isik (pakkuja).

  (3) Enne pakkumiste alustamist annavad pakkujad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta. Isikud, kes keelduvad allkirja andmast või ei esita dokumente osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad isikute ringi, kellel pole õigust enampakkumisel osaleda, pakkujateks ei registreerita.

  (4) Pakkujale, kes on täitnud kõik pakkujatele esitatavad tingimused, väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

  (5) Enne enampakkumise toimumist enampakkumise juhataja:
  1) tutvustab enampakkumise ja kaebuste esitamise korda;
  2) kuulutab enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse;
  3) tutvustab pakkujaid.

  (6) Pakkumist alustatakse pärast enampakkumise juhataja esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise juhatajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui on saanud enampakkumise juhatajalt vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise juhataja poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (7) Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enampakkumise lõppenuks kuulutamise järel allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima lepingu enampakkumise tingimustel enda pakutud hinnaga;

  (8) Kui kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud allkirja andmisest, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ja tagatisrahale.

  (9) Käeoleva paragrahvi lõikes 8 toodud keeldumise korral otsustab enampakkumise korraldaja, kas leping sõlmitakse pakkujaga, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumuse või tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

  (10) Pakkujatele osavõtutasu ei tagastata.

  (11) Pakkujatel on õigus esitada enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi järgneva ühe tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

§ 13.   Kirjaliku enampakkumise kord

  (1) Kirjalikul enampakkumisel esitab pakkuja nõutud märgusõna kandva pakkumuse ja muud nõutud dokumendid kinnises ümbrikus enampakkumise kuulutuses märgitud tähtpäevaks ja kohta. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja/esindaja poolt.

  (2) Pakkumus, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.

  (3) Pakkumus registreeritakse saabumise järjekorras.

  (4) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei laeku ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta esitatud nõuetele, tunnistab enampakkumise korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija, enampakkumise nurjunuks.

  (5) Enampakkumise komisjon avab pakkumused nende esitamise järjekorras enampakkumise kuulutuses märgitud ajal ja kohas ning koostab avamise protokolli.

  (6) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel ning esitada soovi korral kirjalikult kaebusi või märkusi enampakkumisega seonduva kohta ühe tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (7) Kui parimad esitatud pakkumused on võrdsed, antakse võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õigus esitada uus kirjalik pakkumus kolme tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumus ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumusest. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumust, otsustab enampakkumise korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija, kas tunnistada enampakkumine nurjunuks või lugeda edukaks pakkumuseks ajaliselt varem esitatud pakkumus.

§ 14.   Elektroonilise enampakkumise kord

  (1) Elektroonilisel enampakkumisel esitavad pakkujad pakkumusi ja suhtlevad enampakkumise läbiviijaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel ning osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumised on kõigile enampakkumisel osalejatele reaalajas kättesaadavad.

  (2) Elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumuste tegemise võimaldamise teel.

  (3) Elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (4) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja enampakkumise tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse.

  (5) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub osavõtutasu ja tagatisraha, kui see on ette nähtud enampakkumise tingimustes.

  (6) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna. Ühe pakkuja tehtud mitmest pakkumusest läheb arvesse üksnes parim.

  (7) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval. Juhul kui enampakkumine on pikeneva lõpuga, lõpeb enampakkumine enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval, kui enampakkumise pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole esitatud ühtegi uut pakkumist. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist esitatakse uus pakkumus, loetakse selle pakkumuse esitamise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumise aeg pikeneb. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei esitata ühtegi uut pakkumist, enampakkumine lõpeb.

  (8) Elektroonilise enampakkumise võitjaks on parima pakkumise teinud osaleja.

§ 15.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma 25 tööpäeva jooksul enampakkumise toimimisest.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb korraldajal või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviijal ära märkida mittekinnitamise põhjus.

  (4) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumuse teinud isikuga vastav leping.

  (5) Enampakkumise võitjale saadetakse otsus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta e-postiga, tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu.

  (6) Kui enampakkumise võitja keeldub enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta väljastatud otsuse vastuvõtmisest või ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks.

  (7) Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab korraldaja, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 16.   Tagatisraha ja osavõtutasu

  (1) Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt kellega sõlmitakse vastav leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks.

  (2) Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

  (3) Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.

§ 17.   Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Linnavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem linnavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) investeeringute kohustus;
  4) muinsuskaitsealaste tingimuste täitmine;
  5) korraldaja poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub eeskirjas sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise teates tuleb lisaks muule märkida lisaks ka pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) pakkumismenetluses tehtud pakkumus avalikkusele ega teistele pakkujatele pakkumismenetluse kestel avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  4) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult esmase pakkumuse vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi kolme tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumuse on korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviijaeelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 18.   Kasutuslepingute muutmine ning linnavara allkasutusse andmine

  (1) Kasutuslepingute muutmise otsustab valitsus.

  (2) Linnavara allkasutusse andmise nõusoleku otsustab kasutusse andja.

§ 19.   Kasutusse antud linnavara parendamine

  (1) Linnavara kasutaja peab tema kasutusse antud linnavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama valitsuse määratud linnavara valitsejaga enne vastavate töödega alustamist.

  (2) Linnavara kasutaja poolt linnavara parendamisel tehtud kulusid võib hüvitada ainult juhul, kui see tuleneb linnavara kasutamise lepingust. Valitsus võib sõlmida linnavara kasutamise lepinguid, millest tuleneb linnavara parendamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Valitsus peab vastavat otsust põhjendama. Lepingus võib sätestada vaid vajalike kulude hüvitamise kohustuse. Hüvitamisele võivad kuuluda vaid parendustega seotud dokumenteeritud kulud.

  (3) Taotlus linnavara parendamisega seotud kulude hüvitamiseks tuleb linnavara kasutajal esitada enne vastavate töödega alustamist. Linnavara parendamisega seotud kulude hüvitamise otsustab valitsus, näidates ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr.

4. osa Linnavara võõrandamine 

§ 20.   Linnavara võõrandamise tingimused

  Linnavara võib võõrandada, kui:
  1) linnavara ei ole enam avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik;
  2) linnavara kasutamine ja käsutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud ega otstarbekas;
  3) linnavara on antud linnale üle võõrandamise kohustusega;
  4) muudel seaduses või volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 21.   Linnavara võõrandamise viisid

  (1) Linnavara võõrandatakse:
  1) enampakkumise korras;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras;
  4) muul kombineeritud viisil volikogu otsuse alusel.

  (2) Linnavara võõrandamise otsus peab olema põhjendatud.

§ 22.   Linnavara võõrandamine enampakkumise korras

  Linnavara müük enampakkumise korras toimub eeskirja 3. osas sätestatud kasutusse andmisele kehtestatud reeglite kohaselt, arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on müügihind;
  2) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping üldjuhul pärast müügihinna tasumist;
  3) enampakkumise läbiviimisest teatatakse vastava kuulutuse kaudu vähemalt ühe kinnisvara veebilehe kaudu (kinnisasjade puhul), vajadusel ühes maakondlikus lehes või üleriigilises ajalehes, vähemalt 15 päeva enne enampakkumise toimumist.

§ 23.   Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Linnavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel, kui lisatingimuste täitmine linnavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) teatud sihtotstarbelise tähtajalise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute kohustus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) uute töökohtade loomine;
  5) vara võõrandamise otsustaja poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub sarnaselt käesoleva eeskirja paragrahvis 17 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) pakkumise esemeks on müügihind ja lisatingimused;
  2) pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) eelläbirääkimiste käigustehtud pakkumus menetluse kestel avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  4) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi kolme tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumuse on valitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab enampakkumise korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  8) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavaks tegemisest on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna pakkumuse tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  9) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse teatavaks tegemisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on enampakkumise korraldajal või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviijal õigus otsus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta tunnistada kehtetuks ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

§ 24.   Alghind

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang, vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused.

  (2) Alghinna määrab vara võõrandamise otsustaja.

§ 25.   Müügilepingu kulud

  Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 26.   Linnavara võõrandamine otsustuskorras

  Linnavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
  1) kui võõrandatav vara võib muutuda kasutuskõlbmatuks enne enampakkumise lõpule viimist;
  2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse linna osalusega äriühingule või avalik-õiguslikule isikutele;
  4) muul põhjendatud juhul avalikust huvist lähtuvalt.

5. osa Linnavara koormamine 

§ 27.   Linnavara koormamine

  (1) Linnavara koormamine eeskirja tähenduses on linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Linnavara koormamine on lubatud:
  1) selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks (otsustaja: valitsus);
  2) avalikes huvides (otsustaja: valitsus);
  3) muudel põhjendatud juhtudel (otsustaja: volikogu).

  (3) Linnavara koormatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab koormatise lubatavuse otsustaja, kui tasu suurus ei tulene seadusest. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda avalikest huvidest lähtuvalt.

§ 28.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Linna omandis olevat kinnisasja võib koormata hoonestusõigusega.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) linna osalusega äriühingute kasuks;
  2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise otsustab volikogu.

§ 29.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette valitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise algatamine toimub haldusakti vastu võtmisega, mis peab sisaldama eelkõige järgmisi andmeid:
  1) koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  2) tasu;
  3) hoonestusõiguse tasu (alg) suurus;
  4) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
  5) hoonestamise tingimused (ehitise kasutamise otstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitise lubatud suurim ehitusalune pind, ehitiste lubatud kõrgus vms) ja hoonestamise tähtaeg;
  6) hoonestusõiguse seadmise viis;
  7) enampakkumise viis;
  8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
  9) enampakkumise korraldaja või tema poolt volitatud enampakkumise läbiviija.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub eeskirja 3. osas sätestatud kasutusse andmisele kehtestatud reeglite kohaselt, arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse tasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping;
  4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks teates näidatud ajal ja kohta.

  (4) Hoonestusõiguse (alg) tasu määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang, vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused.

6. osa Linnavara mahakandmine 

§ 30.   Linnavara mahakandmine

  (1)
[Kehtetu - RT IV, 21.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (2) Linnavara mahakandmise otsustab:
[RT IV, 21.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  1) valitsus, kui vara soetusmaksmus on 1000 eurot ja rohkem;
[RT IV, 21.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  2) ametiasutuse või hallatava asutuse juht, kui vara soetusmaksumus on alla 1000 euro.
[RT IV, 21.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 21.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 31.   Linnavara hulka kuuluvate nõuete hindamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Nõude lootusetuks tunnistamise kinnitab hallatava asutuse või ametiasutuse juht.

  (2) Nõudest loobumise otsustab:
  1) volikogu, kui nõude suurus on suurem kui 15 000 eurot;
  2) valitsus, kui nõude suurus on 2000 kuni 15 000 eurot;
  3) muudel juhtudel hallatava asutuse või ametiasutuse juht.

7. osa Lõppsätted 

§ 32.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2015.

/otsingu_soovitused.json