Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Projektides osalemise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 15

Projektides osalemise kord

Vastu võetud 11.12.2013 nr 24
RT IV, 14.12.2014, 14
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2015RT IV, 18.11.2015, 201.12.2015
06.02.2019RT IV, 12.02.2019, 715.02.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Projektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Võru linna tegevust projektide algatamisel, nendes osalemisel ja osalemisega saadud vahendite kasutamisel ja projektide dokumentatsiooni säilitamisel.

  (2) Käesolev kord rakendub Võru Linnavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele.
[RT IV, 18.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

§ 2.   Projekti algatamine
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]

§ 3.   Projektis osalemise otsustamine

  (1) Projektiga järgnevateks eelarveaastateks varalise kohustuse võtmise ning projektides osalemise otsustab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) juhul kui:
  1) projekti kestvus ei ületa 36 kuud ja projekti omaosalus ühe eelarveaasta kohta ei ületa 20 000 eurot või;
  2) projekt on kajastatud Võru linna eelarvestrateegias.
[RT IV, 18.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

  (11) Projektiga järgnevateks eelarveaastateks varalise kohustuse võtmise ning projekti algatamise ja selles osalemise otsustab linnavalitsuse hallatav asutus juhul kui projekti kestvus ei ületa 36 kuud ja projekti omaosalus ühe eelarveaasta kohta ei ületa 2000 eurot.
[RT IV, 18.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

  (2) Projekti ettevalmistamise eest vastutav isik esitab linnavalitsuse istungile eelnõu projektis osalemise kohta. Eelnõu peab sisaldama järgnevat:
  1) otsus linna osalemise kohta projektis;
  2) toetusprogrammi ja meetme nimi;
  3) projekti nimi;
  4) projekti kogumaksumus ja omaosalus;
  5) kestvus kuudes;
  6) seos arengukava ja eelarvestrateegiaga;
  7) projektijuhi või koordinaatori nimi;
  8) projekti raamatupidaja (vajadusel).

  (3) Projektis osalemise eelnõu seletuskiri peab sisaldama järgnevat:
  1) taustinformatsioon;
  2) projekti lühikirjeldus ja eesmärk;
  3) oodatavad tulemused;
  4) esitamise ja elluviimisega seotud tähtajad;
  5) projekti meeskond;
  6) partnerite loetelu;
  7) Võru linnavalitsuse struktuuriüksus, kelle eelarves projekti kulud kajastuvad;
  8) toetusprogrammi rakendusüksuse andmed, kellele projektitaotlus esitatakse;
  9) linna roll projektis.

  (4) Eelnõu kooskõlastatakse lisaks tavapärasele kooskõlastusringile ka rahandusosakonna ja arendusnõuniku poolt.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib linnavalitsus ja § 3 lõikes 11 nimetatud juhtudel linnavalitsuse hallatav asutus väljastada garantiikirju projektide kaasfinantseerimiseks.
[RT IV, 18.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

§ 4.   Projektitaotluse ettevalmistamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik korraldab projektitaotluse ja lisadokumentide ettevalmistamise ning projektdokumentatsiooni tähtaegse esitamise finantseerijale.

  (2) Projektitaotluse esitamiseks vajaliku dokumentatsiooni allkirjastab linnapea või tema poolt volitatud isik.

  (3) Rahandusosakond planeerib projekti finantseerimiseks vajalikud summad projekti eelnõu seletuskirjas viidatud struktuuriüksuse eelarvesse.

  (4) Kõik algatatud projektid kajastatakse projektide koondtabelis, mida peab arendusnõunik.

§ 5.   Projekti elluviimine ja vastutus

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik:
  1) esitab positiivse rahastusotsuse korral rahandusosakonnale ja arendusnõunikule koopia projekti taotlusest ja eelarvest ning sihtfinantseerimislepingust selle olemasolul;
  2) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, olles kohustatud kohe teatama kõigist asjaoludest, mis võivad põhjustada projekti mittenõuetekohast täitmist;
  3) korraldab projekti tegevuste elluviimise, koostab vajalikud aruanded, finantskokkuvõtted koos projekti raamatupidajaga (vajadusel) ning suhtleb rahastajaga;
  4) esitab linnavalitsusele, rahandusosakonnale ja arendusnõunikule informatsiooni vahe- ja lõpparuannete kohta;
  5) tagab linnavalitsuse ja avalikkuse teavitamise projekti tegevustest ja rahastajast.

  (2) Rahandusosakond tagab toetuse selge eristamise muust tulust ning toetuse kasutamisega seotud kulude selge eristamise muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  (3) Kui projekti teostajaks või partneriks on eraõiguslik juriidiline isik, kuid vastutus projekti elluviimise eest on projekti reeglite kohaselt linnal, sõlmitakse leping projekti läbiviimisega seotud õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta.

  (4) Juhul kui projektijuhiks määratakse isik väljastpoolt linna struktuuriüksusi või hallatavate asutuste struktuuri, sõlmitakse projektijuhiga leping projekti ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta.

  (5) Rahastuseta jäänud projektitaotluste kohta esitab käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik informatsiooni linnavalitsusele, rahandusosakonnale ja arendusnõunikule.

  (6) Arendusnõunik sisestab asjakohase informatsiooni projektide koondtabelisse.

§ 6.   Dokumentide säilitamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik kogub kolme kuu jooksul projekti lõpparuande heakskiitmisest kõik projektiga seotud originaaldokumendid ning annab komplekteeritud ja süstematiseeritud projekti materjalid üle rahandusosakonnale, kes lisab raamatupidamise algdokumendid.

  (2) Juhul, kui projekti materjalides on dokumente, millel on pikem säilivustähtaeg kui toetusmeede ette näeb, lisatakse projekti kausta antud dokumendist koopia, millele kantakse märge originaaldokumendi asukoha kohta.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik kannab projekti toimikutele dokumentide vajaliku säilitamistähtaja.

  (4) Projekti kõiki originaalmaterjale säilitatakse vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale või mõnes muus asjakohases õigusaktis sätestatud nõuete kohaselt.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Võru Linnavalitsuse hallatavad asutused esitavad volikogu ainupädevusse kuuluvates projektides osalemise ettepanekud linnavalitsusele. Linnavalitsus korraldab nõuetekohase eelnõu koostamise ja linnavolikogule esitamise.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

/otsingu_soovitused.json