Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vändra alevi arengukava aastateks 2016 - 2019

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2015, 11

Vändra alevi arengukava aastateks 2016 - 2019

Vastu võetud 22.10.2015 nr 13
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, lg 2, § 37² lg 3, lg 4 ja lg 7 alusel.

§ 1.  Vändra alevi arengukava

  Kinnitada Vändra alevi arengukava aastateks 2016 – 2019 (lisa 1 arengukava, lisa 2 arengukava tegevuskava).

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 16.10.2014. a määrus nr 19 „Vändra alevi arengukava aastateks 2014 – 2018 vastuvõtmine“.

 (2) Arengukavas 2016 - 2019 kavandatud tegevusi rahastatakse alevi eelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi arengukava 2016 – 2019

Lisa 2 Vändra alevi aarengukava tegevuskava 2016 – 2019