Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2017, 1

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 13.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele, aseesimeestele ja liikmetele ning volikogu komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu või hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus (tasu)

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 2000 eurot kuus. Volikogu esimehele hüvitatakse kuludokumentide alusel volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuni 20% volikogu esimehele määratud hüvitusest (tasust).

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 300 eurot kuus.

§ 3.   Linnavolikogu liikme tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 300 eurot kuus.

  (2) Volikogu fraktsiooni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 225 eurot kuus.

  (3) Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees, alatise komisjoni, revisjonikomisjoni ja fraktsiooni esimees, makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 125 eurot kuus.

§ 4.   Volikogu komisjoni liikme tasu

  (1) Volikogu komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 40 eurot kuus.

  (2) Komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, komisjoni koosolekul mitteosalemisel tasu ei maksta.

§ 5.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Volikogu aseesimehele, liikmele ja komisjoni liikmele hüvitatakse muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused volikogu esimehe otsustuse alusel.

§ 6.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Tasu makstakse välja kantselei eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, on tasu väljamaksmise aluseks komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht.

  (3) Tasu makstakse välja üks kord kuus järgneva kuu 3. kuupäeval.

  (4) Lähetuskulud ning muud hüvitused makstakse välja vastavalt volikogu esimehe otsustusele. Volikogu esimehele makstakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitus välja vastavalt volikogu eestseisuse otsusele.

§ 7.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Paikuse Vallavolikogu 07.10.2013 määrus nr 21 „Volikogu tööst osavõtmise eest tasu maksmise kord“;
  2) Pärnu Linnavolikogu 21.11.2013 määrus nr 25 „Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“;
  3) Audru Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 35 „Volikogu esimehele, liikmetele, komisjoni esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu ning hüvituse maksmise kord“;
  4) Tõstamaa Vallavolikogu 22.03.2017 määrus nr 40 „Vallavolikogu liikmetele töötasu ja hüvitise määramine“.

§ 8.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2017.

Andres Metsoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json