SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaalteenuste osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2020, 1

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 11.11.2020 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Võru valla (edaspidi vald) poolt osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste loetelu ja kirjelduse ning nende taotlemise ja osutamise tingimused ning korra.

  (2) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru vald v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

  (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav. Korras nimetamata sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega laieneb käesolev taotluste menetlemise ja teenuste määramise kord.

  (5) Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kehtestab teenuste hinnad, omaosaluse tingimused ning sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamisega seonduvate dokumentide vormid.

  (6) Käesolevas määruses reguleerimata erandjuhtumid lahendab vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis;
  2) toimetulekuvõime on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  3) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan on teenuseosutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja koostöös koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  5) sotsiaalteenuse toetus on toetus sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks;
  6) erivajadusega on isik, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude riskiga isikud ja Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puudega isikud.

§ 3.   Sotsiaalteenuste loetelu

  Võru vallas osutatakse või korraldatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) täisealise isiku hooldus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) asendus- ja järelhooldusteenus;
  6) eluruumi tagamise teenus;
  7) isikliku abistaja teenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) varjupaigateenus;
  10) turvakoduteenus;
  11) võlanõustamisteenus;
  12) lapsehoiuteenus;
  13) muud sotsiaalteenused.

§ 4.   Sotsiaalteenuste osutamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenev kõrvalise abi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismeetodeid ning kaasatakse vajadusel perearst, eriarst või mõni teine spetsialist. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule üldjuhul järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

2. peatükk Sotsiaalteenuste taotlemine, menetlemine ja määramine 

§ 5.   Sotsiaalteenuste taotlemise, menetlemise ja määramise üldised alused

  (1) Käesolev peatükk sätestab sotsiaalteenuste taotlemise, menetlemise ja määramise üldised alused.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse ja lapsehoiuteenuse taotlemise, menetlemise ja määramise eritingimused on sätestatud käesoleva määruse 3. peatüki jagudes 3 ja 7.

  (3) Käesoleva peatüki taotlemise, menetlemise ja määramise sätteid ei rakendata 3. peatüki 1. jaos sätestatud sotsiaalteenuste osas, mille osutamise tingimused ja kord on kehtestatud eraldi Võru Vallavolikogu määrusega.

§ 6.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus. Sotsiaalteenust võib taotleda teenust vajava isiku asemel temaga kooskõlastatult ka muu isik.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt dokumente ning täiendavaid andmeid teenuse vajalikkuse hindamiseks (sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, andmed isiku või tema ülalpidamiskohustusega pereliikmete sissetulekute kohta jms).

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalosakond selgitab välja teenuse taotleja abivajaduse ja sellele vastava abi. Vajadusel külastab sotsiaalosakonna ametnik sotsiaalteenuse taotlejat tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Teenuse taotleja olukorra hindamisele võib kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

  (2) Taotleja abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse isiku abivajadusele terviklikust lähenemisest. Arvesse võetakse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid ning isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse vajaduse ja ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib kaasata teisi erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja juhul, kui teenust ei osuta vallavalitsus ise.

§ 8.   Sotsiaalteenuse määramine

  (1) Tulenevalt esitatud taotlusest, taotletava sotsiaalteenuse liigist ja taotleja abivajaduse hindamise tulemustest otsustab sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja või vallavalitsus teenuse määramise või määramisest keeldumise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse või vajalike lisadokumentide esitamisest.

  (2) Sotsiaalteenuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja või vallavalitsuse poolt haldusakti või otsusega.

  (3) Sotsiaalteenuse määramisel lähtutakse haldusmenetluse seaduses sätestatud kaalutlusõiguse ja uurimispõhimõtete sätetest.

  (4) Vältimatut abi vajavale isikule, kes ei ole Võru valla elanik, toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsusega.

  (5) Juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaalosakond osutada või korraldada isikule hädavajalikku sotsiaalteenust ilma vajaliku haldusakti või halduslepinguta.

  (6) Vajadusel viib sotsiaalosakonna ametnik läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse kindlakstegemiseks. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel uus haldusakt. Korduvhindamise tulemusel võib sotsiaalosakonna ametnik teha sotsiaalosakonna juhatajale või tema asendajale ettepaneku teenuse osutamise lõpetamiseks või teenuse osutamise jätkamiseks.

§ 9.   Sotsiaalteenuse määramisest keeldumine, osutamise peatamine ja lõpetamine

  (1) Sotsiaalteenuse andmisest keeldutakse, kui:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada abivajava isiku toimetulek, vajalik teenus ning abi;
  4) abivajaduse hindamise tulemusel ei selgunud sotsiaalteenuse vajadus;
  5) abivajadust on võimalik või otstarbekas katta muu teenuste andmise või abiga;
  6) isikul puudub õigusteenusele muudel seadustest tulenevatel juhtudel.

  (2) Sotsiaalteenuse osutamine peatub ning teenust ei osutata ja tasu ei küsita, kui teenuse vajadus on ajutiselt ära langenud.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamise tingimuste muudatused otsustab vastava teenuse määranud organ või ametnik haldusaktiga kliendi avalduse ja/või korduvhindamise tulemuste alusel.

  (4) Teenuse osutamine lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja või vallavalitsuse haldusaktiga järgmistel juhtudel:
  1) teenuse vajaduse ära langemisel;
  2) teenuse saaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
  3) teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaaltöötajaga;
  4) juhul kui teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kui teenuse saaja on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad teenuse osutamist.

  (5) Sotsiaalteenust saava isiku surma korral teenuse osutamine lõppeb ja haldusakti teenuse lõppemise kohta ei vormistata.

§ 10.   Sotsiaalteenuste eest võetav tasu

  (1) Vallavalitsusel on õigus küsida sotsiaalteenust saavalt isikult teenuse eest tasu. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, vallavalitsuse kehtestatud teenuse hindadest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhul vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Sotsiaalteenused, mille osutamise tingimused ja kord on kehtestatud eraldi Võru Vallavolikogu määrusega 

§ 11.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamise tingimused ja kord kehtestatakse vallavolikogu eraldiseisva määrusega ning koduteenuse osutamise hinnad vallavalitsuse korraldusega.

§ 12.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord kehtestatakse vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

§ 13.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (3) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

  (4) Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

§ 14.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Üldhooldusteenuse (edaspidi hoolekandeteenus) eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Hoolekandeteenuse eest maksmise korra kehtestab vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

§ 15.   Asendus- ja järelhooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (3) Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

§ 16.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonnale eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (3) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra kehtestab vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

2. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 17.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

§ 18.   Õigus isikliku abistaja teenusele

  (1) Isikliku abistaja teenust on õigustatud taotlema raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevastes toimingutes.

  (2) Isikliku abistaja teenust ei osutata:
  1) raske ja sügava puudega isikule, kellele on määratud hooldaja ja hooldajale makstakse hooldajatoetust;
  2) sõltuvusprobleemiga isikule;
  3) voodihaigele isikule.

§ 19.   Isikliku abistaja teenuse osutamine

  (1) Isikliku abistaja määramiseks hindab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik puudega isiku kõrvalabi vajadust.

  (2) Isikliku abistaja määramise või määramata jätmise otsustab sotsiaalosakonna ametniku ettepaneku alusel sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja muude vajalike dokumentide laekumisest.

  (3) Isiklikuks abistajaks määratav isik peab isiklikuks abistajaks määramise kohta andma kirjaliku nõusoleku.

§ 20.   Nõuded isiklikule abistajale

  (1) Isiklikuks abistajaks saab olla täisealine, täieliku teovõimega füüsiline isik.

  (2) Isiklikuks abistajaks ei määrata isikut:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja perekonnaliige, esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (3) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse leping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse üldised juhised.

3. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 21.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses erivajadusega või puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust võib osutada vallavalitsus saatjaga transporditeenusena vallale kuuluva transpordivahendiga ja/või teenuse pakkuja halduslepingu alusel.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga osaliselt või täies mahus sotsiaaltransporditeenuse osutamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (4) Sotsiaaltransporditeenust osutab teenusepakkuja vastavalt teenuse sisu ja hinna osas kokkulepitud tingimustele.

§ 22.   Õigus sotsiaaltransporditeenusele

  Sotsiaaltransporditeenust osutatakse isikutele, kellel ei ole puudest või muudest asjaoludest tulenevalt võimalik:
  1) kasutada ühistransporti;
  2) kasutada isiklikku sõiduautot;
  3) transporti iseseisvalt või ülalpidamiskohustusega isikute abil korraldada.

§ 23.   Teenuse osutamise aeg ja koht

  (1) Teenust osutatakse Eesti Vabariigi territooriumil.

  (2) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, põhjendatud juhtudel nädalavahetusel ja riigipühadel.

§ 24.   Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja üldjuhul vähemalt kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust taotlusega sotsiaalosakonna ametniku poole, kes hindab teenuse osutamise vajadust.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenuse taotleja isikukood;
  3) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) andmed oma terviseseisundi, puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit, isiklikku sõidukit või transporti muul moel korraldada.;
  6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg;
  7) korduvsõitude puhul sõitude sagedus.

§ 25.   Taotluse menetlemine, teenuse määramine või sellest keeldumine

  (1) Otsuse teenuse määramise, teenuse osutamise perioodi ja muude oluliste asjaolude kohta teeb sotsiaalosakonna ametnik kolme tööpäeva jooksul ning edastab selle teenuse osutajale.

  (2) Teenuse määramisest keeldumise kohta koostab sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja haldusakti viie tööpäeva jooksul.

  (3) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) teenuse taotleja ei vasta korras sätestatud tingimustele;
  2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3) teenuse taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  4) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  5) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

§ 26.   Sotsiaaltransporditeenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on teenuse saajale tasuline.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse kasutaja tasub teenuse eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hinna alusel.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.

  (4) Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta peab arvestust teenuse osutaja, kes esitab vallavalitsusele teenuse osutamise kohta vastava aruande.

  (5) Sotsiaaltransporditeenuse kasutaja tasub teenuse eest sularahas või ülekandega.

§ 27.   Arvestuse pidamine

  Teenuse osutamise arvestust peab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik.

4. jagu Varjupaigateenus 

§ 28.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist vallavalitsuse kehtestatud tingimustel.

  (3) Varjupaigateenuse osutamise võib halduslepinguga volitada eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, ametiasutuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele või hallatavale asutusele.

5. jagu Turvakoduteenus 

§ 29.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele või hallatavale asutusele.

  (4) Turvakoduteenus on tasuta hädaohus või abivajavale lapsele:
  1) kes ei saa hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus olla;
  2) keda on väärkoheldud;
  3) kelle tegelik elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;
  4) kes on perekonnast ja kodust eraldatud;
  5) kes vajab abi muul põhjusel.

  (5) Hädaohus või abivajava lapse turvakoduteenuse eest tasub üldjuhul vallavalitsus.

6. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 30.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Võlanõustamisteenust saab isik, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (4) Võlanõustamisteenust võib ametiasutus osutada ise või osutab teenust teenusepakkuja vastavalt kokkulepitud tingimustele teenuse sisu ja hinna osas.

  (5) Teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
  1) isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2) isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.

  (6) Võlanõustamisteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

7. jagu Lapsehoiuteenus 

§ 31.   Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Lapsehoiuteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutamise võib edasi volitada eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele. Teenuse osutamise edasivolitamise otsustab vallavalitsus. Teenuse osutamiseks koostab vallavalitsus haldusakti või halduslepingu.

  (3) Õigus lapsehoiuteenusele on:
  1) isikul, kes kasvatab 1,5- kuni 3aastast last ning kellele ei ole võimalik tagada lapsehoiuteenust koolieelses lasteasutuses;
  2) sügava või raske puudega last kasvataval isikul täiendavalt hoolduskoormuse vähendamiseks.

§ 32.   Lapsehoiuteenuse taotlemine

  (1) Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenuse taotleja isikukood;
  3) teenuse taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) andmed teenust vajava lapse kohta;
  5) teenuse vajaduse põhjendus;
  6) võimalusel andmed soovitud teenuse osutaja kohta.

  (3) Vallavalitsus nõustab hüvitise taotlejat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

§ 33.   Lapsehoiuteenuse määramine

  (1) Lapsehoiuteenuse osutamiseks on sotsiaalosakonna ametnik kohustatud selgitama isiku või asutuse, kes on valmis lapsehoiuteenust vajavale isikule vastavat teenust osutama ning kelle tegevus vastab sotsiaalhoolekande seadusega lapsehoiuteenuse osutajale kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui lapsehoiuteenust taotletakse raske või sügava puudega lapsele, hindab sotsiaalosakonna ametnik lapsehoiuteenuse vajadust iga lapse osas eraldi.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutamiseks vormistatakse Võru vallavalitsuse, teenust saava isiku ja teenuse osutajaga haldusakt või haldusleping, milles määratakse lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (4) Raske ja sügava puudega lapsele tagatakse lapshoiuteenus kalendriaasta lõpuni ka juhul, kui ta kalendriaasta sees saab 18-aastaseks.

§ 34.   Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud rahalised kohustused

  (1) Puuduva lasteaiakoha asemel lapsehoiuteenuse osutamisel 1,5 – 3 aastasele lapsele (v.a raske ja sügava puudega lapsele) tasub last kasvatav isik lapsehoiu toiduraha maksumuse ja Võru Vallavolikogu poolt kehtestatud Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse tasu. Ülejäänud lapsehoiuteenusega seotud kulu tasutakse lapsehoiuteenuse osutajale Võru valla eelarvest esitatud arve alusel.

  (2) Puudega last kasvatavale isikule lapsehoiuteenuse osutamine on teenust saavale isikule üldjuhul tasuta. Lapsehoiuteenuse kulu tasutakse teenust osutava isiku esitatud arve alusel Võru valla eelarvest, arvestades sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 156 lõigetes 31-33 sätestatut.

8. jagu Muud sotsiaalteenused 

§ 35.   Muud sotsiaalteenused

  (1) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) eripedagoogi nõustamisteenus;
  3) sotsiaalnõustamisteenus;
  4) logopeedi teenus;
  5) perelepitusteenus;
  6) kriisiabi, sh laste leinalaagris osalemine;
  7) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  8) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  9) toiduabi;
  10) erihoolekandeteenus (toetatud elamine, toetatud töötamine, igapäevaelu toetamine);
  11) viipekeele teenus;
  12) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  13) sõltuvusravi;
  14) häirenuputeenus;
  15) päevakeskuse teenus eakatele ja puuetega isikutele;
  16) muud toetavad teenused.

  (2) Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (3) Muid sotsiaalteenuseid osutab võimalusel vallavalitsus või teenuse pakkuja.

§ 36.   Muude sotsiaalteenuste osutamine

  (1) Muid sotsiaalteenuseid osutatakse või suunatakse abivajav isik teenusele isiku põhjendatud taotluse või sotsiaalosakonna ametniku ettepaneku alusel.

  (2) Sotsiaalosakonna ametniku ettepanekul korraldatakse teenuste osutamist juhtudel, kui abivajava isiku olukord ei võimalda tal oma tahet väljendada ning talle pole määratud eestkostjat.

  (3) Isiku taotlusele lisatakse teenuse määramise otsustamiseks vajalikud dokumendid.

  (4) Muudele sotsiaalteenustele suunamine otsustatakse sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja haldusaktiga määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Vallavalitsuse poolt osutatavate muude sotsiaalteenuste osutamise kohta teeb otsuse sotsiaalosakonna ametnik.

§ 37.   Muude sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Muid sotsiaalteenuseid osutatakse valla eelarvest valla eelarveliste vahendite või sihtfinantseeritavate vahendite olemasolul.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi § 35 lõikes 1 nimetatud sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja.

  (3) Muu sotsiaalteenuse osutamise rahastamine toimub üldjuhul teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

  (4) Juhul kui muu sotsiaalteenuse eest tasumiseks ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatut, võib teenuse kasutajale määrata toetust sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja haldusaktiga.

4. peatükk Sotsiaalteenuste finantseerimine ja järelevalve 

§ 38.   Sotsiaalteenuste finantseerimine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamist finantseeritakse valla eelarvest sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest.

  (2) Sotsiaalteenuste finantseerimiseks võidakse kasutada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vahenditele ka fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslike tegevustest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid.

§ 39.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet sotsiaalteenuste osutamise üle teostab ning sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Sotsiaalteenuse määramise osas teostab järelevalvet ja lahendab vaideid vallavalitsus.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

  (4) Osutatavate teenuste kvaliteedis ilmnevate puuduste korral võib teenuse osutajaga lepingu lõpetada.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 40.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad määrused:
  1) Võru Vallavolikogu 10.10.2007 määrus nr 28 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  2) Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 40 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  3) Sõmerpalu Vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 14 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  4) Sõmerpalu Vallavolikogu 28.01.2016 määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  5) Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 4 „Sõmerpalu valla eelarvest toetuste maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  6) Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 5 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  7) Orava Vallavolikogu 17.12.2008 määrus nr 43 „Orava valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
  8) Vastseliina Vallavolikogu 30.01.2013 määrus nr 2 „Sotsiaalmaja üüri piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.
  9) Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 10 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 41.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist sotsiaalteenuste andmise kohta vastu võetud vallavalitsuse korraldused, sotsiaalosakonna juhataja haldusaktid ja sõlmitud lepingud jäävad kehtima kuni korralduses, haldusaktis või lepingus märgitud tähtaja lõpptähtajani või teenuse saamise õiguse lõpetamist tingiva juriidilise asjaolu saabumiseni või kuni korralduse või haldusakti kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Käesoleva määruse 3. peatüki 3. jagu rakendatakse tagasiulatuvalt alates 14.09.2020.

§ 42.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json