Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2020, 2

Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord

Vastu võetud 12.11.2020 nr 139

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Jõgeva valla eelarvest valla territooriumil asuvate korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetamisele kuuluvad vähemalt nelja korteriga korterelamute õuealal paiknevate rajatiste säilitamisele, taastamisele või ehitamisele suunatud tegevused:
  1) teede ja parkimisplatside renoveerimine, laiendamine ning ehitamine;
  2) sadevete ärajuhtimise süsteemide renoveerimine ja ehitamine;
  3) mängu- ja spordiväljakute renoveerimine ja rajamine;
  4) jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimine ja paigaldamine;
  5) punktides 1 kuni 4 nimetatud töödega seotud projekteerimine.

§ 2.   Toetuse määrad

  Toetuse määr on kuni 50% tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui:
  1) 3000 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;
  2) 1000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;
  3) 600 eurot punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust on õigus taotleda korteriühistutel, sealhulgas kahel või enamal kõrvuti asetseval korteriühistul ühiselt.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toetuse taotleja nimi, registrikood;
  2) korrastatava rajatise aadress;
  3) tööde loetelu ja lühikirjeldus;
  4) taotletav toetuse suurus;
  5) tööde maksumus koos käibemaksuga.

  (3) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
  1) taotleja poolt töövõtjale väljastatud pakkumiskutse;
  2) hinnapakkumine töövõtjalt või kavandatud töödeks sõlmitud leping;
  3) teede, parkimisplatside ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul korrastatava maa-ala geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos ehitatava või renoveeritava rajatise projektiga;
  4) uute või renoveeritavate hoovirajatiste puhul selle foto või eskiisjoonis koos mõõtudega ja asendiplaan.

  (4) Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele § 1 lõikes 2 nimetatud tegevusele.

  (5) Korteriühistul on võimalik toetust saada üks kord kolme kalendriaasta jooksul.

  (6) Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Kogu taotluse menetluse ajal on taotlejalt õigus nõuda taotluse sisu kohta täiendavaid dokumente ja selgitusi.

  (2) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab volikogu eelarvekomisjon.

  (3) Komisjon vaatab taotlused läbi ja koostab pingerea, võttes arvesse järgmisi põhimõtteid:
  1) tehtavate tööde vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
  2) korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;
  3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
  4) valla eri piirkondade võrdne toetamine.

  (4) Komisjon esitab vallavalitsusele pingerea koos põhjendustega taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks 30 kalendripäeva jooksul taotluste saamisest.

§ 5.   Taotluse rahuldamine ja toetuse määramine

  (1) Taotluse rahuldamise ja toetuse määramise otsuse teeb vallavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel.

  (2) Toetust eraldatakse Jõgeva valla eelarves selleks ettenähtud summade piires.

  (3) Kui taotlusi esitatakse või rahuldatakse väiksemas mahus kui eelarves selleks ettenähtud summa võimaldab, võib määruses sätestatud korras läbi vaadata ka taotluste esitamise tähtajast hiljem esitatud taotlused.

§ 6.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kõik kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustustega rajatiste puhul peab vallavalitsus olema rajatise kasutamisega nõustunud.

  (2) Positiivse otsuse saanud toetuse taotleja esitab hiljemalt toetuse määramise järgse kalendriaasta 1. detsembriks vallavalitsusele kirjaliku toetuse väljamakse taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) arveldusarve number, kuhu toetus üle kanda;
  3) määratud toetuse summa;
  4) tööde tegija või kauba müüja nimi, registrikood, postiaadress.

  (3) Toetuse väljamakse taotlusele peab olema lisatud dokumentide koopiad:
  1) tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavad dokumendid;
  2) tehtud töö või kauba arved;
  3) arve tasumist tõendavad maksekorraldused;
  4) kasutusloa või kasutusteatise registrinumber.

  (4) Vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja kontrollib tööde valmimist ning väljamakse taotluse vastavust nõuetele. Rahandusosakond kannab toetuse summa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamakse taotluse saamisest toetuse saaja arvelduskontole.

  (5) Vallavalitsusel on õigus vähendada toetust, kui:
  1) tehtud tööd ei vasta esitatud taotlusele;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tööde hind on odavnenud.

  (6) Toetuse saajad avalikustatakse valla veebilehel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määrus nr 9 „Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord“.

Aivar Kokk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json