Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõgeva Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2022, 7

Jõgeva Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.11.2020 nr 140
RT IV, 18.11.2020, 3
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2022RT IV, 30.08.2022, 402.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu ametlik nimi on Jõgeva Raamatukogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Jõgeva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu on Jõgeva Linnaraamatukogu, Kaarepere Raamatukogu, Kuremaa Raamatukogu, Laiuse Raamatukogu, Palamuse Raamatukogu, Sadala Raamatukogu, Siimusti Raamatukogu, Torma Raamatukogu, Vaimastvere Raamatukogu ja Vägeva Raamatukogu õigusjärglane.

§ 2.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu asukoht on Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva 48307, Jõgevamaa.

  (2) Raamatukogu struktuuriüksusteks on pearaamatukogu ja haruraamatukogud.

  (3) Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:
  1) Kaarepere raamatukogu Kaarepere külas
  2) Kuremaa raamatukogu Kuremaa alevikus
  3) Laiuse raamatukogu Laiuse alevikus
  4) Palamuse raamatukogu Palamuse alevikus
  5) Sadala raamatukogu Sadala alevikus
  6) Saduküla raamatukogu Sadukülas
  7) Siimusti raamatukogu Siimusti alevikus
  8) Torma raamatukogu Torma alevikus
  9) Vaimastvere raamatukogu Vaimastvere külas
  10)
[Kehtetu -RT IV, 30.08.2022, 4 - jõust. 02.09.2022]

§ 3.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Jõgeva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd kogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sealhulgas mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

  (2) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (3) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega, peab fondide arvestust ja korraldab nende säilitamist;
  2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning tagab nende kasutamiseks vajalikud infosüsteemid;
  3) koostab statistilisi aruandeid ja tegevuse analüüsi;
  4) teeb teatmebibliograafilist tööd;
  5) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Jõgeva valda käsitleva informatsiooni;
  6) korraldab raamatuvarade ja muude kultuuriväärtuste tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  7) tegeleb lugejakoolitusega;
  8) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  9) korraldab vajalikku majandustegevust;
  10) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 5.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine, avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine ning koduteenindus.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on kasutajatele tasuta.

  (3) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (4) Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

  (5) Raamatukogu võib osutada tasulisi eriteenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud nõukogu soovituse.

  (7) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus rahvaraamatukogu seaduse nõuete kohaselt avaliku konkursi.

  (3) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab asutust ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogule vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja valla õigusaktidega sätestatud korras;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja palgad kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
  6) korraldab raamatukogu sisemist tööd, sealhulgas kehtestab töökorralduse reeglid ja tagab tööohutuse nõuete täitmise;
  7) kinnitab raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide kasutamise korra;
  8) koostab raamatukogu eelarve kavandi ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) vastutab raamatukogu halduses oleva vallavara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 7.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt viieliikmelise raamatukogu nõukogu.

  (2) Nõukogusse kuuluvad üks vallavolikogu esindaja, vallavalitsuse kultuurivaldkonna spetsialist ja kolm liiget vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid osaleb nõukogu koosolekutel.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks, koostööks kogukonnaga ja teiste kohalike asutustega;
  2) vaadata läbi raamatukogu eelarve, arengukava ja aruanded;
  3) teha ettepanekuid raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja osaleda nende väljatöötamises;
  4) teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade, kasutamise eeskirjade ning eriteenuste hinnakirja ja teenuste hinnakirja kohta;
  5) teha vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korraldamiseks.

§ 8.   Raamatukogu nõukogu töökord

  (1) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes juhib nõukogu tööd, ja aseesimehe.

  (2) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (3) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (4) Nõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

  (7) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

§ 9.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara on valla omandis olev maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, teavikud, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on raamatukogule andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

  (2) Raamatukogu võib tema valduses ja kasutuses olevat valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

  (3) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma eelarve. Raamatukogu eelarve tulud on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, omatulu käesoleva põhimäärusega lubatud tasulistest teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest, toetustest ja annetustest.

  (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja selle direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

§ 11.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 12.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json