KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 23

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.04.2011 nr 43

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 362, „Loomakaitseseaduse“ § 2 lõike 3, § 3 lõike 1 ja § 5, „Loomatauditõrje seaduse" § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Karksi valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  3) hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) avalik koht on igasugune üldiseks kasutamiseks ja liikumiseks mõeldud territoorium, rajatis, hoone või ruum, samuti ühissõiduk;
  5) häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  6) ohustamine on tegevus, mis asetab ohtu inimeste elu, tervise või vara;
  7) tegevusluba omav veterinaararst on veterinaararsti kvalifikatsiooni omav füüsiline isik kellele on tema taotluse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega;
  8) varju- või hoiupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  9) lemmikloomade register on andmebaas, mis võimaldab loomade kohta arvestust pidada, informatsiooni koguda ning järelvalveta loomade omanike kiiret leidmist;
  10) looma märgistamine on tema varustamine eristamist võimaldava püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega;
  11) looma vaktsineerimine on kaitsesüsti teostamine haiguste ennetamiseks;
  12) eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigimane eluviis osutub võimatuks.

§ 3.   Looma registreerimine, märgistamine ja vaktsineerimine

  (1) Karksi valla lemmikloomade registris tuleb registreerida kõik valla haldusterritooriumil asuvad koerad, välja arvatud need loomad, kes on varem juba registreeritud üleriigilises registris. Koera registreering kehtib 20 aastat, mille järel registreering kustutatakse.

  (2) Koera registreerimisel esitab loomapidaja vallavalitsusele järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) koera nimi, sünniaeg, sugu, tõug, lühikirjeldus, eritunnused.

  (3) Koera registreerimisel väljastatakse loomapidajale registreerimistunnistus.

  (4) Loomapidaja on kohustatud varustama koera kaelarihmaga, millele on kinnitatud registrinumbri plaat või plaat, millele on kantud omaniku nimi, aadress või telefoninumber või märgistama looma mikrokiibiga, mille on paigaldanud tegevusluba omav veterinaararst.

  (5) Loomapidaja peab tagama looma märgistamise 7 päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolme kuuseks.

  (6) Täiskasvanud koera omandamisel tuleb loom märgistada 7 päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

  (7) Looma märgistamisega seotud kulud kannab loomapidaja.

  (8) Loomapidaja on kohustatud koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerima loomakliinikus või tegevusluba omava veterinaararsti juures, esimest korda hiljemalt looma kolmandal-neljandal elukuul ning edaspidi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Kui loom on vaktsineerimata tuleb seda teha esimesel võimalusel.

§ 4.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Looma pidamise ruumis või ehitises peab loomal olema vastavalt liigiomastele käitumisharjumustele võimalus näha ja kuulda ruumis või ehitises ja selle ümbruses toimuvat ning võimalus suhelda.

  (3) Looma pidamise ruum või ehitis ning tema pidamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed peavad olema loomale ohutud ja kergesti puhastatavad.

  (4) Looma söötmise ja jootmise vahendid ja seadmed peavad olema paigutatud ruumis või ehitises nii, et sööda ja joogivee saastumise risk oleks minimaalne.

  (5) Siseruumis võib looma kinniseotuna või puuris pidada vaid lühikest aega ja looma heaolu tagamise kaalutlustel.

  (6) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ning muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (7) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (8) Loomaga viibides korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil on loomapidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike poolt kehtestatud korda.

  (9) Loomapidamisega ei tohi häirida ja ohustada teisi inimesi ning loomi või tekitada neile kahju.

  (10) Loomapidamisega ei tohi rikkuda avalikku korda.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (2) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis või hädaseisundis olles.

  (3) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise vastavalt käesoleva eeskirja § 3 lg 1 ja 4 kohaselt;
  2) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited;
  3) täitma põllumajandusministri poolt kehtestatud nõudeid koera, kassi ja teiste lemmikloomade pidamisel;
  4) teatama kohe volitatud veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui loom on hammustanud inimest või teist looma või kui looma on rünnanud metsloom, aga ka siis, kui loom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega;
  5) paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatussildi ohtliku koera olemasolust;
  6) tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise loomapidaja territooriumil;
  7) pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  8) looma kadumisel viivitamata alustama otsingutega ja korraldama looma püüdmise;
  9) looma surma korral teadmata asjaoludel pöörduma veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks;
  10) teatama registri volitatud töötajale 7 päeva jooksul koera kadumisest või surmast.

  (4) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (5) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 6.   Loomaga viibimise nõuded avalikus kohas

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Ohtliku koeraga viibimisel avalikus kohas peab loom kandma suukorvi.

  (2) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Loomapidajal on keelatud looma kaasa võtta ametiasutusse, kauplusse, toitlustusasutusse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta, samuti viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (4) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta kinniseotult lahtipääsemist välistaval moel mitte kauemaks kui pooleks tunniks, kui sellega ei rikuta avalikku korda, ei ohustata inimesi ja loomi ning koera enda tervist.

  (5) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda (sh öörahu) ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi.

  (6) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma vastavas kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist.

  (7) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma väljaheited tuleb koheselt koristada.

  (8) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma supluskohtades.

  (9) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 7.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju-või hoiupaika).

  (3) Püütud loomi hoitakse varju- või hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varju- või hoiupaiga veebilehel ja Karksi valla kodulehel. Nimetatud aja jooksul saab loomapidaja looma tagasi, kui ta tasub looma püüdmis-, märgistamis-, registreerimis- ja ülalpidamiskulud. Pärast kahe nädala möödumist võib looma anda uuele loomapidajale.

  (4) Kui hulkuva looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

§ 8.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Loomapidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel § 664 lõikes 2 nimetatud isikute poolt.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 11. oktoobri 2002. a. määrus nr 79 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” ja Karksi Vallavolikogu 20. aprilli 2005. a. määrus nr 69 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmine”.

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2011. a.

Hendrik Agur
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json