Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sindi Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 24

Sindi Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 13.01.2011 nr 17

Määrus antakse muuseumiseaduse § 6 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §35 lõike 2 ja Sindi linna põhimääruse §33 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sindi Muuseum (edaspidi muuseum) on Sindi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Sindi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (2) Muuseumi ametlik nimi on „Sindi Muuseum“ asukohaga Pärnu mnt 26a, Sindi linn 86705.

  (3) Muuseum juhindub oma tegevuses muuseumiseadustest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest, muudest kehtivatest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

  (4) Muuseumi põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab linnavolikogu.

§ 2.   Põhiülesanded

  Muuseumi põhiülesanneteks on:
  1) Sindi ajaloo-, kultuuri- ja koduloo alase informatsiooni ning esemelise materjali kogumine, säilitamine, töötlemine, süstematiseerimine ja eksponeerimine;
  2) ajaloolise materjali üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;
  3) näituste, loengute ja töötubade korraldamine.

§ 3.   Muuseumi finantseerimine

  (1) Muuseumi tegevust finantseeritakse Sindi linna eelarvest. Lisaks saab muuseum rahalisi vahendeid ja/või vara annetustest ja sponsorlusest ning fondide ja sihtkapitalide eraldistest.

  (2) Muuseumi raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (3) Muuseumi personalikoosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavalitsus.

  (4) Muuseumi teenuste ja piletite hinnad kinnitab linnavalitsus.

§ 4.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib juhataja.

  (2) Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Kandidaadile esitatavad nõuded määrab linnavalitsus.

  (3) Juhataja konkursi tulemused kinnitab ja juhatajale määrab palga linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (4) Juhatajaga sõlmib töölepingu linnapea. Juhatajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

§ 5.   Juhataja õigused ja kohustused

  (1) Juhataja juhib muuseumi, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust muuseumi üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Juhataja
  1) esindab muuseumi;
  2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
  3) kinnitab muuseumi töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud;
  4) esitab muuseumi eelarve projekti linnavalituse poolt kehtestatud korras;
  5) koostab muuseumi tööplaani ja kooskõlastab selle nõukoguga;
  6) annab kord aastas linnavalitsusele aru muuseumi tegevuse kohta.

§ 6.   Muuseumi nõukogu

  Muuseumi sisulist tööd suunab nõukogu, mille koosseisu ja kodukorra kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Muuseumi majanduslikku tegevust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon ja linnavalitsus.

  (2) Muuseumi kasutusse antud linnavara inventuuri viib kord aastas läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

§ 8.   Muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab linnavolikogu.

  (2) Algatuse muuseumi ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks võivad teha linnavalitsus, linnavolikogu või muuseumi nõukogu.

  (3) Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogud koos arvestus-dokumentatsiooniga üle linnavalitsusele kui volikogu ei otsusta teisiti.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Sindi Linnavolikogu 27.11.1997 määrus nr 19 „Sindi Muuseumi põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. veebruaril 2011.

Toomas Kuuda
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json