SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord Antsla vallas

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 31

Koduteenuste osutamise kord Antsla vallas

Vastu võetud 19.06.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ paragrahvi 10 punkti 3, paragrahvi 13 lõike 2 ja paragrahvi 45 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib koduteenuste (edaspidi teenus) osutamist eakatele ja puudega isikutele, kelle tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht on Antsla vald.

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Teenust saavad Antsla vallas elukoha aadressi ja elukohta omavad eakad või puudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäeva eluga toimetulekul. Teenust osutatakse üksi elavatele ja mitmekesi kooselavatele abivajavatele eakatele või puudega inimestele, kellest kõik vajavad kõrvalist abi .

 (2) Teenust ei osutata alkoholi- ja narkoprobleemidega inimestele, psüühilist erihooldust vajavatele inimestele, nakkushaigusi põdevatele inimestele ja lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast hooldust.

§ 3.  Teenuse osutaja

  Teenust osutab Antsla valla hooldustöötaja.

§ 4.  Teenuste loetelu

 (1) Teenus koosneb järgmistest hooldustöötaja poolt peamiselt kliendi kodus tehtavatest põhiteenustest ja tugiteenustest.

 (2) Põhiteenused:
 1) toidu- ja esmatarbekaupade ostmine ja kojutoomine;
 2) valmistoidu kojutoomine;
 3) maksete tasumise korraldamine;
 4) iganädalane koristus eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses;
 5) pesu pesemise korraldamine;
 6) pesemisvõimaluste korraldamine;
 7) küttematerjali tellimine, kojutoomise ja töötlemise korraldamine;
 8) puude tuppa toomine;
 9) vee tuppa toomine;
 10) prügi- ja solgiämbri tühjendamine;
 11) arsti koju kutsumine, ravimite ja abivahendite koju toomine.

 (3) Tugiteenused
 1) kliendiga kohalikus kaupluses käimine;
 2) abi dokumentide vormistamisel;
 3) abi toetuste taotlemisel;
 4) abistamine ja transport raviasutuse külastamisel;
 5) suurpuhastus 1-2 korda aastas;
 6) side pidamine (külastamine) lühiajalisel haiglas viibimise ajal.

 (4) Erandjuhtudel võib hooldustöötaja osutada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 loetlemata teenuseid vastavalt eelnevale kokkuleppele kliendiga ja selle eest tasumisel vallavalitsusele.

 (5) Vastavalt kliendi vajadustele osutatakse talle käesolevas määruses nimetatud teenuseid, mis aitavad tagada tema igapäevase toimetuleku kodus.

 (6) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist.

§ 5.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuse tellimiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele teenuse tellimise avalduse, avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltöötaja külastab iga teenuse soovijat kodus ja selgitab hooldamise vajaduse ja mahu ning koostab teenuse osutamise lepingu.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne leping, lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate teenuste loetelu, kodukülastuste sagedus ja tundide arv nädalas ja tasulise teenuse maksmise tingimused.

§ 7.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse:
 1) käesoleva määruse paragrahv 2 lõikes 1 nimetatud asjaolude äralangemisel;
 2) käesoleva määruse paragrahv 2 lõikes 2 nimetatud asjaolude tekkimisel;
 3) kliendi soovil.

 (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

§ 8.  Teenuse hind

 (1) Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

 (2) Tasuta põhiteenuseid osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (3) Tasulist põhi- ja tugiteenust osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 14. mai 2002. a määrus nr 11 „Koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub 1. juulil 2012. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees