PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla üldplaneering

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 60

Suure-Jaani valla üldplaneering

Vastu võetud 27.11.2008 nr 136

Kodanik Robert Ilves esitas Viljandi maavanemale järelepärimise selle kohta, et Nuutre külas on temale kuuluvate Ilvese katastriüksuste (75903:001:0530 ja 76001:004:0140) põhikasutusotstarbeks määratud puhkeala tähisega P2, kuhu on lubatud puhketegevuse ja turismi teenindamisele suunatud ehitiste ning neid teenindava infrastruktuuri rajamine. Ilvese soov on määrata katastriüksuste põhikasutusotstarbeks elamuala, et seal hiljem tegeleda elamuarendusega. Nimetatud maa on planeeritud puhkeotstarbelise alana P2 põhjusel, et Suure-Jaani linn on I klassi väärtusega maastikuala nii Viljandimaa üldplaneeringu kui ka Viljandimaa väärtuslike maastike registri alusel. Väärtusliku maastiku loovad koosmõjus kirik, paisjärv ja seda ümbritsevad ulatuslikud haljasalad.
Üldplaneeringu koostamisel püüti vältida olemasoleva väärtusliku maastiku kahjustamist. Ilvesele kuuluv maa-ala on oluline linnaruumi element, mis võimaldab peale lähivaadete ka kaugvaateid linnast välja ning väljastpoolt linna kirikule ja järvele. Sellest lähtuvalt ei ole vald nõus ala sulgema nii visuaalse esteetilise väärtuse kui ka avaliku kasutuse tõttu. Vald soovib turismiteeninduse arengut suurte suveürituste ajal ning antud piirkond on selleks väga sobiv. Põhiseaduse paragrahv 32 sätestab, et „Igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt.” Vallavolikogu arutas avalikke huvisid ja kodanik Ilvese erahuvisid ning jõudis otsusele, et antud juhul tuleb avalikud huvid seada eespoole kodaniku huvidest.
Määrus antakse eelpooltoodud põhjendustest lähtudes ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 31, planeerimisseaduse paragrahvi 24 lõike 3, paragrahvi 25 lõigete 4 ja 5, lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel, arvestades Viljandi maavanema poolt planeeringu järelevalve korras 15.10.2008 antud korraldust nr 743 „Üldplaneeringule heakskiidu andmine“ ning Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistuse poolt keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande heakskiitmist.

§ 1.   Suure-Jaani valla üldplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada Suure-Jaani valla üldplaneering.•

§ 2.   Rakendussätted

  Suure-Jaani Vallavalitsus:
  1) teatab planeeringu kehtestamisest seaduses ettenähtud korras;
  2) saadab planeeringu kehtestamise määruse ärakirja ning kehtestatud planeeringu maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast alates;
  3) teatab planeeringu kehtestamisest tähtsaadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul planeeringu kehtestamise päevast alates kinnisasja omanikele, kelle senist maakasutust või ehitusõigust kehtestatud planeeringu alusel kitsendatakse.
• Üldplaneeringuga saab tutvuda Suure-Jaani valla kodulehele www.suure-jaani.ee või Suure-Jaani vallavalitsuses Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond.

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json