HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2013, 37

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus

Vastu võetud 28.04.2009 nr 158
RT IV, 18.12.2012, 63
jõustumine 03.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT IV, 20.09.2013, 1223.09.2013

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

I ÜLDSÄTTED

§ 1.   Lasteaia nimi

  Lasteaia nimi on Olustvere Lasteaed Piilu (edaspidi lasteaed). Ametlik lühend puudub.

§ 2.   Lasteaia asukoht ja aadress

  Lasteaed asub Viljandimaal Suure-Jaani vallas Olustvere alevikus aadressil Müüri 2, alates 01. septembrist 2009 aadressil Põllu 4, postiindeks 70401.

§ 3.   Lasteaia õiguslik seisund

  (1) Lasteaed on Suure-Jaani valla munitsipaalasutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu. Lasteaed on haridusasutus.

  (2) Lasteaia kõrgemalseisev asutus on Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest ning põhimäärusest.

  (5) Lasteaed tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel. Koolitusloa taotleb seaduses sätestatud korras vallavalitsus.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  Lasteaial on oma nimega pitsat ja Suure-Jaani valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 6.   Õppekeel

  Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaia asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub lasteaed seadustes ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (3) Lasteaia asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab lasteaia direktor.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 8.   Lasteaia sümboolika

  (1) Lasteaial võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 9.   Haldusmenetlus

  Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.


II TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliks ettevalmistamist.

§ 11.   Ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
  1) luua tingimused ning võimalused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
  3) soodustada lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale ja arvestades laste tervislikke iseärasusi;
  6) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lastevanemate, vallavalitsuse, teiste lasteaedade ja muude organisatsioonidega;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks, korraldada tööalast ja vabahariduslikku koolitust.

§ 12.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu.


III ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 13.   Struktuur

  (1) Lasteaia koosseisus on kaks aiarühma ja üks sõimerühm.

  (2) Vajaduse korral moodustab lasteaia direktor lastevanemate ettepanekul ja vallavalitsuse loal nende asemele liitrühmi või muudab aia- või sõimerühmade arvu.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Vajaduse korral võib vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 14.   Laste arv rühmades

  (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (2) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (3) Sobitusrühmas täidab üks erivajadusega laps kolm kohta.

§ 15.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, piirkonna kultuurilist eripära ja traditsioone ning mille kinnitab lasteaia direktor.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 16.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Lasteaed tegutseb aastaringselt. Vajadusel hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus lasteaia hoolekogu ettepanekul.

  (3) Lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (4) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

  (5) Lasteaed teeb koostööd lastevanematega. Lasteaia ja kodu koostööks kutsub lasteaia direktor koos rühma õpetajatega vähemalt ühel korral aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku. Üldkoosolek võib teha lasteaia direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (6) Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga ning selle kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]


IV LAPSE JA LAPSEVANEMA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

§ 17.   Lapse õigused

  Lapsel on õigus
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt igakülgset arendavat abi ja toetust alushariduse omandamisel;
  3) saada ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest.

§ 18.   Lapsevanema õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu ja lasteaia hoolekogu poole.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Vanemad on kohustatud
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) tasuma igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa;
  3) informeerima rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  4) arvestama pedagoogide ja tervishoiutöötajate ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  5) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.


V LASTEAIA TÖÖTAJAD

§ 19.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, logopeed, tervishoiutöötaja ja lasteaeda teenindav personal.

§ 20.   Personali koosseisu määramine

  Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor eelarvelise töötasusumma piires lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 21.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogi ja eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab direktori ettepanekul hoolekogu.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Pedagoogide ja eripedagoogi kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 22.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia pedagoogide ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine.

  (2) Pedagoogid
  1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  2) tagavad õppe- ja päevakava järgimise;
  3) nõustavad lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

  (3) Logopeed osutab logopeedilist abi kõneravi vajavatele lastele.

  (4) Tervishoiutöötaja
  1) koostab lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  2) kontrollib lasteaia ruumide ja territooriumi vastavust tervisekaitse eeskirjadele ning korraldab tervisekaitselist tööd;
  3) kontrollib laste toitlustamist, toidu kvaliteeti ja toidunormidest kinnipidamist, osaleb menüü koostamisel;
  4) jälgib laste tervist;
  5) täidab, hoiab, säilitab ja edastab laste meditsiinidokumente;
  6) teavitab lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  7) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;
  8) viib rühmades läbi tervisealaseid vestlusi lastega.

  (5) Lasteaeda teenindav personal
  1) abistab pedagooge rühmas;
  2) tagab lasteaia häireteta töö ja majandamise ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;
  3) tagab laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  4) hoiab korras lasteaia territooriumi ja ruumid;
  5) täidab teisi lasteaia direktori antud ühekordseid ülesandeid.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (6) Töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepinguga, töötaja ametijuhendiga ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas õigusaktidega.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (7) Töökorralduse reeglid ja töötaja ametijuhendi kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ning teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]


VI LASTEAIA TÖÖ KORRALDAMINE

§ 23.   Lasteaia direktor
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (1) Lasteaeda juhib direktor. Direktor kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteaiale kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Lasteaia direktor kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia õppekava, arengukava, tegevus- ja päevakavade täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Lasteaia direktor
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  1) esindab lasteaeda ja omab tööandja õigusi;
  2) teostab oma pädevuse piires lasteaia pidaja nimel tehinguid, mis on õigus- ja haldusaktides, lasteaia põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) juhatab lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
  4) kinnitab käskkirjaga lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
  6) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  7) korraldab asutuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  8) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  9) juhib lasteaia finantstegevust;
  10) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteaia eelarve eelnõu;
  11) tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  14) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Lasteaia direktor peab äraolekul tagama enda asendamise.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (5) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (6) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab ning kohaldab ergutusi või karistusi Suure-Jaani vallavanem või tema volitatud ametiisik.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 24.   Direktori asendamine
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (1) Direktorit asendab direktori puhkusel olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega vallavanema määratud isik.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Muudel juhtudel asendab direktorit tema määratud isik.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 25.   Lasteaia pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on lasteaia pedagoogid, logopeed ja tervishoiutöötaja. Pedagoogilise nõukogu esimees on lasteaia direktor.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt tööplaanile vähemalt üks kord kvartalis. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (4) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu esimees.

§ 26.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks on lasteaial hoolekogu.

  (2) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust Suure-Jaani valla huvidele.

  (4) Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja(d). Lasteaia hoolekogusse võib kuuluda kuni 5 vanemate esindajat.

  (5) Lasteaia pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja oma koosolekul.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (7) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolekud protokollitakse.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (8) Hoolekogu
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  4) osaleb oma esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
  7) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (9) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]


VII VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 27.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle Suure-Jaani vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia valduses olev vara on Suure-Jaani valla omand.

  (3) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel .

§ 28.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaia eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
  3) asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetused;
  4) laekumised lasteaia põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest.

  (2) Laste toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Lasteaed võib oma põhitegevuse kõrval seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, ringitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, õppematerjalide valmistamise, koostamise ja kirjastamise, ruumide rentimise, majutamise ja toitlustamisega.

  (4) Muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava määra (edaspidi kohatasu) kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu ja see ei või ületada 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (5) Lasteaia raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

  (6) Järelevalvet lasteaia majandustegevuse, varade ja eelarve kasutamise üle teostab Riigikontroll, Suure-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

§ 29.   Aruandlus

  (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Suure-Jaani Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (2) Lasteaed esitab iga aasta 1. juuniks vallavalitsusele kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest.

§ 30.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium ja Viljandi maavanem haridus- ja teadusministri kehtestatud riikliku järelevalve läbiviimise korra ning koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumide alusel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Suure-Jaani Vallavolikogu, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]


VIII ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 31.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (3) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Viljandi maavanemale vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.


IX LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 32.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json