Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Raasiku valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 74

Raasiku valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.02.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 69 lg 3 ning andmekogude seaduse § 43 ja 44 alusel

§ 1.   Registri asutamine ja ametlik nimi

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimega «Raasiku valla jäätmevaldajate register», (edaspidi register).

§ 2.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Registri asutamise ja pidamise eesmärgiks on Raasiku vallas olmejäätmete tekitajate üle arvestuse pidamine.

  (2) Register annab ülevaate vallakodanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Raasiku Vallavalitsus.

  (2) Registri volitatud töötleja määratakse vallavanema käskkirjaga.

§ 4.   Registri ülesehitus

  Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna võttes aluseks maavaldajate üle peetava arvestuse programme.

§ 5.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevatele ettevõtetele.

  (2) Andmeid väljastatakse registrist kirjaliku päringu alusel põhjendatud huvi olemasolul.

  (3) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.

§ 6.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) järjekorranumber;
  2) jäätmevaldaja nimi;
  3) jäätmevaldaja aadress (veopiirkond, küla, talu, tänav, majanumber, korterinumber, kontakttelefoni number);
  4) elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
  5) liitumine olmejäätmete korraldatud veoga;
  6) sõlmitud leping jäätmekäitluseks;
  7) olmejäätmete mahuti olemasolu ja suurus;
  8) jäätmete äraveo sagedus;
  9) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused ja tasud kvartalite kaupa, aastate kaupa;
  10) märkused jäätmehoolduseeskirjast kinnipidamise kohta.

  (2) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 7.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Jäätmevedaja esitab igakuiselt digitaalkujul või paberkandjal registrisse andmed jäätmevaldajate jäätmekoguste kohta, mis on tema poolt prügilasse üle antud.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt antavate andmete tegelikkusele vastavuse eest, vastutus kehtestatakse lepingus.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 8.   Muudatuste tegemine registrisse ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Muudatusi registris tehakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud kinnisturaamatu muudatuste alusel.

  (2) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab registriandmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja muudab kande kahe tööpäeva jooksul.

  (3) Kuni kande parandamiseni suletakse ebaõiged andmed. Volitatud töötleja on kohustatud informeerima registriandmeid saanuid registriandmete parandamisest.

§ 9.   Juurdepääs registriandmetele

  Juurdepääs registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

§ 10.   Registri pidamise finantseerimine

  Registripidamise kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 11.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Raasiku Vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub andmekogude seaduses sätestatud korras ja kooskõlas arhiiviseadusega.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. märtsil 2006.a.

Kaido Kirsip
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json