Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Infosüsteemi kasutajaõiguste reguleerimise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2012, 82

Infosüsteemi kasutajaõiguste reguleerimise kord

Vastu võetud 28.09.2011 nr 18

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 3 ja Võru Linnavalitsuse 30. juuni 2010. a määruse nr 12 "Võru Linnavalitsuse infoturbe poliitika" § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Infosüsteemi kasutajaõiguste reguleerimise kord (edaspidi kord) sätestab Võru Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste infosüsteemi (edaspidi infosüsteem ) kasutajaõiguste taotlemise, andmise ja muutmise protseduuri ning peatamise ja lõpetamise põhimõtted.

§ 2.   Kasutajaõigused

  (1) Kasutajaõigused on toimingute tegemise ja andmete sisestamise, muutmise ja/või lõpetamise õiguste kogum, mis antakse infosüsteemi pääsemiseks ja selle kasutamiseks järgmistele isikutele:
  1) linnavalitsuse liikmetele;
  2) linnavalitsuse teenistujatele;
  3) linnavolikogu esimehele;
  4) linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele;
  5) põhjendatud juhtudel muudele isikutele.

  (2) Kasutajaõiguste ulatus määratakse vastavalt tööalastele vajadustele.

  (3) Infosüsteemi kasutajaõiguste ulatuse, õiguste peatamise ja lõppemise üle peab arvestust infotehnoloogia töötaja dokumendihaldussüsteemis.

  (4) Infotehnoloogia töötaja kontrollib kasutaja õiguste vastavust tegelikele vajadustele vähemalt üks kord aastas.

§ 3.   Kasutajaõiguste taotlemine

  (1) Kasutajaõiguste saamiseks esitatakse taotlus infotehnoloogia töötajale e-posti aadressile it@voru.ee.

  (2) Kasutajaõiguste taotlus peab sisaldama andmeid uue kasutaja nime, teenistus- või töökoha, teenistusse või tööle asumise kuupäeva, kasutajale vajalikku kasutajaõiguste ulatuse ja tähtaja kohta.

  (3) Linnavalitsuse liikmetele, linnavalitsuse struktuuriüksuste juhtidele, linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele, linnavolikogu esimehele kasutajaõiguste saamiseks esitab taotluse linnasekretär.

  (4) Linnasekretärile kasutajaõiguste saamiseks esitab taotluse linnapea.

  (5) Linnavalitsuse struktuuriüksuste teenistujatele kasutajaõiguste saamiseks esitab taotluse vastava linnavalitsuse struktuuriüksuse juht.

  (6) Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele kasutajaõiguste saamiseks esitab taotluse vastava asutuse juht.

  (7) Muudele isikutele kasutajaõiguste saamiseks esitab taotluse linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallatava asutuse juht.

§ 4.   Kasutajaõiguste andmine

  (1) Kasutajaõigused aktiveeritakse kahe tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase kasutajaõiguste taotluse esitamist.

  (2) Infotehnoloogia töötaja annab kasutajale infosüsteemi kasutamise õigused ulatuses, mis vastavad tema tööalastele vajadustele. Juhul, kui antavad õigused erinevad taotluses kirjeldatust, peab kasutusõiguste andja vastavat otsust taotluse esitajale põhjendama.

  (3) Kasutajaõiguste kasutamiseks saab kasutaja kasutajatunnuse. Kasutajatunnus koosneb kasutajanimest ja salasõnast.

  (4) Kasutajatunnuse loomisel antakse kasutajale esialgne salasõna, mis kehtib üheks sisselogimiseks. Esimesel sisselogimisel peab kasutaja salasõna vahetama.

  (5) Salasõnale kehtivad eelkõige järgmised nõuded:
  1) salasõna pikkus on vähemalt üheksakohaline numbrite ja/või tähtede kombinatsioon;
  2) salasõna ei tohi sisaldada täpitähti ja sümboleid;
  3) salasõna ei tohi olla kergesti mõistatatav ega omada otsest seost omaniku isikuandmetega;
  4) salasõna vahetatakse vähemalt iga 40 päeva järel.

  (6) Infotehnoloogia töötaja edastab kasutajale kasutusõiguste andmisel elektrooniliselt tutvumiseks infosüsteemi kasutamise korra ja infoturbepoliitika.

  (7) Kasutaja kinnitab hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kasutajaõiguste saamist elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis, et ta on tutvunud käesoleva korra ja infosüsteemi kasutamise korraga ning kohustub seda täitma.

§ 5.   Kasutajatunnuse blokeerimine ja uue salasõna määramine

  (1) Kasutajatunnus blokeeritakse pärast 3 korda ebaõnnestunud salasõna sisestamist.

  (2) Kasutajatunnuse blokeeringu kõrvaldamiseks ja uue salasõna saamiseks peab kasutaja pöörduma infotehnoloogia töötaja poole. Infotehnoloogia töötaja peab veenduma kasutaja isikusamasuses.

§ 6.   Kasutajaõiguste muutmine

  (1) Kasutajaõiguste ulatuse muutmisel tuleb paragrahvis 3 nimetatud isikul esitada taotlus samas korras nagu kasutajaõiguste taotlemisel.

  (2) Kasutajaõiguste muutmisel lähtutakse paragrahvis 4 sätestatust.

§ 7.   Kasutajaõiguste peatamine

  (1) Kasutajaõigused peatatakse:
  1) kasutaja pikemal kui kolmekuulisel tööst eemalviibimisel paragrahvis 3 nimetatud isiku taotluse alusel. Taotlus esitatakse viivitamatult pärast eelnimetatud asjaolu ilmnemist infotehnoloogia töötajale elektrooniliselt;
  2) infotehnoloogia töötaja korraldusel, kui ilmneb infosüsteemi väärkasutus või kahtlus väärkasutuse esinemise osas.

  (2) Kasutaja pikemal kui kolmekuulisel tööst eemalviibimisel võib põhjendaud juhul kasutajaõigusi mitte peatada, kui kasutaja vajab juurdepääsu infosüsteemile ka eemalviibimise ajal. Taotluse kasutajaõiguste mittepeatamiseks esitab paragrahvis 3 nimetatud isik infotehnoloogia töötajale elektrooniliselt.

  (3) Kasutajaõiguste taastamiseks endises ulatuses tuleb käesoleva korra paragrahvis 3 nimetatud isikul esitada vastav taotlus samas korras nagu kasutajaõiguste taotlemisel.

  (4) Infotehnoloogia töötaja taastab väärkasutuse tõttu peatatud kasutajaõigused pärast peatamise aluste äralangemist.

§ 8.   Kasutajaõiguste lõpetamine

  (1) Kasutaja kasutajaõigused lõpetatakse:
  1) kasutaja teenistus- või töösuhte lõppemisel;
  2) tähtajaliselt antud kasutajaõiguste tähtaja saabumisel;
  3) muul põhjendatud juhul.

  (2) Kasutaja teenistus- või töösuhte lõppemisest teatab infotehnoloogia töötajale paragrahvis 3 nimetatud isik hiljemalt teenistus- või töösuhte lõppemise päeval elektrooniliselt.

  (3) Kasutajaõigused lõpetatakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude esinemist.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. oktoobril 2011.

Jüri Kaver
Linnapea

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json