Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 33

Kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 11.12.2013 nr 25

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistul, erakinnistul ja maa-alal, kus kaevetööd on reguleeritud teiste õigusaktidega v.a tehnovõrkude ja –rajatiste püstitamisel või remonttöödel.

  (3) Kaevetöid on lubatud teostada käesolevas eeskirjas sätestatud lubade ja normide alusel.

  (4) Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga. Tänavaliikluse häirimisega või sulgemisega seotud tööde korral on Võru Linnavalitsuse poolt volitatud ametnikul (edaspidi linnavalitsus) õigus nõuda liikluskorralduse skeemi, tööde teostamist õhtusel ajal, öösel või puhkepäevadel ja määrata, põhjendatud juhtudel, kaevetööde teostamise ajavahemik.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse termineid järgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö - tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast v.a puude ja põõsaste istutamine või kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne) või kui tööde tegemisel muudetakse maapinna kõrgust;
  2) kaevaja - füüsiline või juriidiline isik, kellele on väljastatud kaevetööluba või kes on avariikaevetöö teostaja;
  3) avariikaevetöö - kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatu;
  4) teostusmõõdistamine - paigaldatud tehnorajatise digitaalne mõõdistamine enne kaeviku tagasitäitmist;
  5) kaevik - kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 sentimeetri sügavusega süvend.

§ 3.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ning haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele.

  (2) Kaevetööde planeerimisel nendel tänavatel, mille ehitamisest või rekonstrueerimise töödest on möödunud vähem kui viis aastat, kuulub tänava katend taastamisele täies laiuses.

  (3) Eelistatud on kaevetööde tegemine kasutades üht järgnevat võimalust:
  1) töö tegemine kinnisel viisil;
  2) tehnovõrgu asukoha muutmine;
  3) tehnovarustuse saamine muust allikast.

  (4) Kui kaevetööde planeerimisel ei ole võimalik vältida teekatte lammutamist või rikkumist, siis otsustab kaevetööde teostamise tingimused linnavalitsus.

§ 4.   Kaevetööloa taotlemine

  (1) Kaevaja esitab linnavalitsusele hiljemalt kolm tööpäeva enne kaevetöö algust kaevetööloa taotluse.

  (2) Kaevetööloa taotlusele lisatakse:
  1) linnavalitsuse poolt määratud vajalikud kooskõlastused;
  2) ehitusprojekt või Võru Linnavalitsuse kirjalik nõusolek;
  3) tegevuslitsents, kui kaevetööloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering;
  4) üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt kaks ülevaatlikku fotot, paberkandjal või digitaalsel kujul, plaanitavast kaevekohast.

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda, lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule, täiendavaid dokumente (kaevikute mahamärkimine jne).

§ 5.   Kaevetööloa väljastamine

  (1) Kaevetööloa väljastab või keeldub selle väljastamisest linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul, arvates kaevetööloa taotleja poolt eeskirja nõuete kohase kaevetööloa taotluse esitamise päevast, ning antakse üle allkirja vastu.

  (2) Kaevetööluba ei väljastata, kui kaevetööloale ei ole lisatud eeskirja § 4 lõikes 2 nõutud dokumente/kooskõlastusi või kui kaevetööloa taotlejale on tehtud taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul kaks või enam ettekirjutust eeskirja või kaevetööloa nõuete rikkumise kohta;

  (3) Kaevetööluba jõustub kaevajale üleandmise hetkest ja kehtib kuni kaevetööloal märgitud tähtajani.

  (4) Kaevetööloale märgitakse informatsioon teekatte, äärekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Vajadusel lisatakse kaevetööloale olukorra selgitamiseks foto(d).

§ 6.   Kaevetööd

  (1) Kaevetööde ajal peab kaevetööluba või kaevetööloa koopia asuma kaevetööde tegemise kohas.

  (2) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult informeerima linnavalitsust, vajadusel päästeametit või muinsuskaitseametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb linnavalitsus kaevetööloale kirjaliku märke.

  (3) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks peab kaevaja pöörduma linnavalitsuse poole hiljemalt kaevetööloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb linnavalitsus kirjaliku märke kaevetööloale.

§ 7.   Liikluse piiramine

  (1) Linnavalitsusel on õigus liiklust oluliselt mõjutava ümbersõidu puhul nõuda kaevajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alusel maa-alal endise olukorra ennistamist.

  (2) Kaevetööde peatamisel eeskirja § 6 lõike 2 alusel pikeneb kaevetööluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda linnavalitsuse poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on linnavalitsuse kirjalik märge kaevetööloal.

§ 8.   Kaevetööde koha tähistamine

  (1) Kaevaja on kohustatud, kaevetööde teostamisel üldkasutataval alal, üle kahe päeva kestva kaevetöö tegemise kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, tööpiirkonna pikkus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev, kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber, liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber. Teabetahvlid paigaldatakse kaeviku otstesse nähtavale kohale.

  (2) Kaevetööde ala peab olema tähistatud. Jalakäijate liikumistsoonis peab kaevik olema piiratud vähemalt 1,2 m kõrguse aiaga.

  (3) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele.

  (4) Kaevetöödel üldkasutataval alal peab kaeveala ja sellega 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja pimedal ajal valgustatud või tähistatud helkuritega.

§ 9.   Kaeviku tagasitäitmine

  (1) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevaja tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise ehitusgeodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt.

  (2) Kaevik täidetakse kihtide kaupa ja iga kiht tuleb eraldi tihendada (kihi maksimaalne paksus 50 cm). Iga tihendatud kihi tiheduse kohta esitatakse rajatise omanikule tihedusemõõtmise õiend (pikisuunalistel kaevikutel minimaalselt 25 m pikettidega, risti teede läbimisel aga 5 m pikettidega). Kaeviku täitmist alustatakse kaeviku põhja tihendamisega, vajadusel enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevikute täitmisel tuleb ülemine kiht täita killustikuga, kõnniteel 15 cm, sõiduteel ja parklates 30 cm paksuselt. Täitematerjali tihedus peab vastama tihendustegurile 0,95. Taastamiseks mittekõlblik materjal tuleb ära vedada projektis ettenähtud kohta.

  (3) Pargis või puhkealal asuva kaeviku tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (4) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda vee-ettevõtte loal. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine tänavaalale võib toimuda linnavalitsuse loal.

§ 10.   Kaevetööde teostamine puude läheduses

  Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb kooskõlastada linnavalitsusega.

§ 11.   Teekatete ja teeinventari kaitse

  (1) Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või ilma vastava loata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatavad märgid taastatakse kaevaja kulul.

  (2) Teekatte lammutamiseks võib kasutada ainult teeomaniku poolt aktsepteeritavat tehnoloogiat (vastav märge kaevetööloal).

  (3) Lubatud on kasutada tehnikat, mis toetub teepinnale elastsete rehvide või roomikutega (k.a kaevetöödel kasutatava masina tugikäpad).

  (4) Kaevaja poolt tagatakse kaevetööala ja sellega piirnevate alade heakord, liikumisteede koristus ja korrastus (sh haljasalad, kõnniteed, teede ja tänavate katendid).

  (5) Kaeviku seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste varisemisohu korral rakendab kaevaja koheselt varisemist või vajumist ennetavaid meetmeid.

  (6) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele, elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetööd olemas olid.

§ 12.   Avariikaevetööd

  (1) Avariikaevetöödel kohaldatakse eeskirja, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud erisusi. Avariikaevetööde teostaja peab tagama, et kaevetööde teostamise piirkonnas ei ohustata teisi rajatisi.

  (2) Avariikaevetöid võib kaevaja alustada kaevetööloata, teatatakse enne kaevetöö alustamist sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh elektronposti või faksi teel) linnavalitsust ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikke. Teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

  (3) Avariikaevetöö kaevaja esitab vormikohase kaevetööloa taotluse linnavalisusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

§ 13.   Taastamistööde üldnõuded

  (1) Olukord maa-alal, kus teostatakse kaevetöid, taastatakse vastavalt kaevetööloal märgitud katendi liigile ja tähtajale kogu ulatuses kaevaja kulul.

  (2) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused ja geodeetilised märgid.

  (3) Kaevaja on kohustatud taastama teekattemärgistuse samatüübilise materjaliga.

§ 14.   Teekatte taastamine pikisuunalise kaevetöö korral

  (1) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastatakse kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee laiuselt, vajadusel vahetatakse välja ka äärekivid;
  2) alla viie aasta vanused asfaltkattega kõnniteede katted taastatakse asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuselt mitte vähem kui viie meetri pikkuse paigana.

  (2) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastatakse betoon- või graniitkiviga katted kogu tänava laiuses;
  2) alla viie aasta vanused asfaltkattega teede katted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel taastatakse ühel sõidurajal tehtava kaevetöö korral poole sõidutee laiuses ning mõlemal sõiduteesuunal tehtava kaevetöö korral sõidutee kogu laiuses ning kokkuleppel linnavalitsuse poolt määratud ametnikuga;
  3) üle viie aasta vanused katted taastatakse kokkuleppel linnavalitsusega;
  4) kaeviku nõlvus tehnorajatiste paigaldamisel peab olema min 5:1.

  (3) Linnavalitsusel on õigus sõlmida kaevajaga kirjalikke kokkuleppeid taastatava teekatendi ulatuse ning tüübi osas.

§ 15.   Taastamine ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste korral

  Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

§ 16.   Teekatte taastamine

  (1) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (2) Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant.

  (3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (4) Kaevukraede tõstmisel tuleb asfaltkate taastada vähemalt 30 cm kaevukrae servast.

  (5) Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga.

  (6) Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

  (7) Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

§ 17.   Betoon- või graniitkiviga teekatte taastamine

  Taastamise puhul on teeomanikul õigus nõuda betoonist või tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist.

§ 18.   Haljasalade taastamine

  (1) Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune kiht peab olema 10 cm paksuse kihina täidetud sõelutud mullaga.

  (2) Enne ja pärast muruseemne külvi peab maapind olema tasane ning rullitud.

  (3) Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad.

  (4) Muruseemne külvamiseks sobilik aeg on 1. mai kuni 1. oktoober.

  (5) Kaevetöö ajal haljastuse rikkumise tuvastamisel on linnavalitsusel õigus nõuda kaevajalt haljastuse taastamist.

§ 19.   Taastamistöödele esitatavad nõuded

  (1) Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

  (2) Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh ajutise teekatte korrashoiu (sh tee tolmutõrje), kuni lõpliku nõuetekohase taastamiseni omal kulul.

  (3) Nõuetele mittevastava paigaldatud täitepinnase peab kaevikust eemaldama. Kui projektis ei ole asjakohaseid nõudeid esitatud, võib liivpinnasest muldkeha tihendusteguri vähim väärtus püsikatendiga teel olla 0,98, kergkatendiga teel 0,95 ja haljasalal 0,9.

  (4) Killustikaluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud aluse pinnal seadmega Inspector II või mõne muu sarnase tööpõhimõttega seadmega vähemalt iga 50 m tagant ristlõike kolmes punktis. Kui projektis ei ole elastsusmooduli nõuet esitatud, siis peab see olema suurem kui 170 MPa.

  (5) Talveperioodil ehitatud tee aluskonstruktsioon võetakse vastu pärast jäätunud maapinna sulamist.

  (6) Talveperioodil kaevetöödel rikutud maa-ala asfalteerimise lõpptähtaeg on 15. mai.

  (7) Linnavalitsusel on õigus nõuda teekatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

  (8) Asfaldikihi tasasust hinnatakse ehitamise käigus kolme meetri pikkuse latiga. Suurim lubatud vahe lati ja teekatte vahel peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetele. Tasasust kontrollitakse tee-ehitusobjekti puhul iga 25 m ja katete taastamisel pärast kommunikatsioonide paigaldamist iga 10 m tagant.

§ 20.   Garantiiaeg taastamistöödele

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaevetööloa lõppemisest.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul linnavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid määratud tähtajaks, võib linnavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja arvel.

§ 21.   Tehnorajatise kaitse

  (1) Olemasoleva tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja koheselt tehnorajatise omanikule ja Võru Linnavalitsusele. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (2) Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle valdaja loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

  (3) Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate tehnorajatiste omaniku esindaja kutsutakse kohale enne kaevetööde algust juhul, kui seda on nõutud kaevetööloa taotluse kooskõlastamisel.

§ 22.   Kaevetöö ja kaevetööloa lõpetamine

  (1) Kaevetöö on lõpetatud, kui kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud. Kaevetöö lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse linnavalitsuse poolt kaevetööloal.

  (2) Kaevetööde lõpetamiseks esitatakse linnavalitsusele:
  1) õiend kaevetöö käigus välja veetud pinnase ja freesasfaldi koguse ladustamise kohta;
  2) täitepinnase tihendamise kontrollakt;
  3) täitematerjali vastavussertifikaat;
  4) asfaltbetooni vastavussertifikaat;
  5) tehnorajatiste teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel andmekandjal.

§ 23.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

  (3) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevaja.

§ 24.   Lõppsätted

  (1) Võru Linnavalitsusel kehtestada kaevetööloa vorm.

  (2) Võru Linnavolikogu 9. oktoobri 2002. a määrus nr 60 "Kaevetööde eeskirja kehtestamine" (KO 2002, 78, 2012) tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Tõnu Jõgi
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json