Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 72

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. oktoobri 2013. a määruse nr 192 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ § 55 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei (edaspidi kantselei) on linna ametiasutus, mis tagab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise ning volikogu ja selle komisjonide töö korralduse.

  (2) Kantselei asub aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

  (3) Kantseleil on Kohtla-Järve linna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning arveldusarve pangas.

  (4) Kantselei juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Kantselei põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu, palgajuhendi ja eelarve kinnitab ja teeb nendes muudatusi volikogu.

§ 2.   Kantselei ülesanded

  (1) Kantselei põhiülesandeks on:
  1) volikogu liikmete ja komisjonide töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine;
  2) volikogu asjaajamise korraldamine;
  3) volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamine ning nende töö tagamine;
  4) volikogu menetlusse esitatud määruste ja otsuste eelnõude arvestus ja säilitamine ning volikogu liikmetele edastamine;
  5) arvamuste andmine volikogu menetluses olevate eelnõude kohta ning vajadusel volikogu määruste ja otsuste eelnõude koostamine;
  6) volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute protokollimine;
  7) vastuvõetud otsuste ja määruste vormistamine;
  8) volikogu õigusaktide, volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute protokollide, volikogu komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentide süsteemne avalikustamine ja säilitamine;
  9) volikogu esimehe või aseesimeeste, liikmete, komisjonide ja volikogu õigusaktide eelnõude esitajate nõustamine;
  10) volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse arvestamise ja väljamaksmise korraldamine;
  11) kantselei eelarve projekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmine;
  12) kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise kindlustamine;
  13) volikogu liikmete ja kantselei teenistujate koolituse ja teenistujate avaliku teenistuse korraldamine;
  14) külaliste teenindamine ja linna elanike nõustamine.

  (2) Kantselei täidab teisi volikogu õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Kantselei asjaajamine, arhiveerimine ja personali arvestus toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnakantselei (edaspidi linnakantselei) asjaajamiskorra järgi.

§ 3.   Kantselei õigused

  (1) Kantseleil on õigus:
  1) kasutada kantseleid puudutavates küsimustes linnakantselei teenuseid, sh kantselei tööd puudutavates küsimustes juriidilist abi.
  2) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  3) saada teistelt linna ametiasutustelt, linna hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid kantseleile pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Kantselei raamatupidamist tagab Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistus.

§ 4.   Kantselei juhtimine

  (1) Kantselei tegevust juhib kantselei juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja nimetab ametisse konkursi alusel ja vabastab ametist volikogu esimees.

  (3) Juhataja:
  1) tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja korraldab kantselei tööd;
  2) koostab ja kooskõlastab kantselei teenistujate ametijuhendid ning esitab need kinnitamiseks volikogu esimehele;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantselei teenistujad, sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid kantselei teenistujatega, kohaldab ergutusi ning määrab distsiplinaarkaristusi;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles võlaõiguslikud lepingud;
  5) annab välja käskkirju kantselei sisemise töö korraldamiseks;
  6) esitab volikogu esimehele ettepanekuid kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ja funktsioonide kohta;
  7) kirjutab alla panga dokumentidele, kantseleile esitatud arvetele, ning oma pädevuse piires tõenditele ja kirjadele;
  8) hoiab volikogu vapipitsatit ja muid kantselei tööks vajalikke pitsateid.

  (4) Juhataja ametiülesanded on täpsemalt kirjeldatud juhataja ametijuhendis.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määrus nr 12 “Kohtla-Järve Linnavolikogu kantselei põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json