Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 72

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. oktoobri 2013. a määruse nr 192 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ § 55 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

 (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei (edaspidi kantselei) on linna ametiasutus, mis tagab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise ning volikogu ja selle komisjonide töö korralduse.

 (2) Kantselei asub aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

 (3) Kantseleil on Kohtla-Järve linna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning arveldusarve pangas.

 (4) Kantselei juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (5) Kantselei põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu, palgajuhendi ja eelarve kinnitab ja teeb nendes muudatusi volikogu.

§ 2.  Kantselei ülesanded

 (1) Kantselei põhiülesandeks on:
 1) volikogu liikmete ja komisjonide töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine;
 2) volikogu asjaajamise korraldamine;
 3) volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamine ning nende töö tagamine;
 4) volikogu menetlusse esitatud määruste ja otsuste eelnõude arvestus ja säilitamine ning volikogu liikmetele edastamine;
 5) arvamuste andmine volikogu menetluses olevate eelnõude kohta ning vajadusel volikogu määruste ja otsuste eelnõude koostamine;
 6) volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute protokollimine;
 7) vastuvõetud otsuste ja määruste vormistamine;
 8) volikogu õigusaktide, volikogu istungite ja eestseisuse koosolekute protokollide, volikogu komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentide süsteemne avalikustamine ja säilitamine;
 9) volikogu esimehe või aseesimeeste, liikmete, komisjonide ja volikogu õigusaktide eelnõude esitajate nõustamine;
 10) volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse arvestamise ja väljamaksmise korraldamine;
 11) kantselei eelarve projekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmine;
 12) kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise kindlustamine;
 13) volikogu liikmete ja kantselei teenistujate koolituse ja teenistujate avaliku teenistuse korraldamine;
 14) külaliste teenindamine ja linna elanike nõustamine.

 (2) Kantselei täidab teisi volikogu õigusaktidega pandud ülesandeid.

 (3) Kantselei asjaajamine, arhiveerimine ja personali arvestus toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnakantselei (edaspidi linnakantselei) asjaajamiskorra järgi.

§ 3.  Kantselei õigused

 (1) Kantseleil on õigus:
 1) kasutada kantseleid puudutavates küsimustes linnakantselei teenuseid, sh kantselei tööd puudutavates küsimustes juriidilist abi.
 2) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
 3) saada teistelt linna ametiasutustelt, linna hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid kantseleile pandud ülesannete täitmiseks.

 (2) Kantselei raamatupidamist tagab Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistus.

§ 4.  Kantselei juhtimine

 (1) Kantselei tegevust juhib kantselei juhataja (edaspidi juhataja).

 (2) Juhataja nimetab ametisse konkursi alusel ja vabastab ametist volikogu esimees.

 (3) Juhataja:
 1) tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja korraldab kantselei tööd;
 2) koostab ja kooskõlastab kantselei teenistujate ametijuhendid ning esitab need kinnitamiseks volikogu esimehele;
 3) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantselei teenistujad, sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid kantselei teenistujatega, kohaldab ergutusi ning määrab distsiplinaarkaristusi;
 4) sõlmib, muudab ja ütleb üles võlaõiguslikud lepingud;
 5) annab välja käskkirju kantselei sisemise töö korraldamiseks;
 6) esitab volikogu esimehele ettepanekuid kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ja funktsioonide kohta;
 7) kirjutab alla panga dokumentidele, kantseleile esitatud arvetele, ning oma pädevuse piires tõenditele ja kirjadele;
 8) hoiab volikogu vapipitsatit ja muid kantselei tööks vajalikke pitsateid.

 (4) Juhataja ametiülesanded on täpsemalt kirjeldatud juhataja ametijuhendis.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määrus nr 12 “Kohtla-Järve Linnavolikogu kantselei põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees