Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 73

Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise kord

Vastu võetud 11.12.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ning kooskõlas pärimisseaduse § 18 lõikega 1, §-ga 125 ja § 136 lõikega 1.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise kord (edaspidi kord) reguleerib pärimisseaduse alusel Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise korraldamist.

  (2) Korraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Pärimise alus

  (1) Pärimise aluseks on seadus või pärandaja viimne tahe, mis on avaldatud testamendis või pärimislepingus.

  (2) Kohtla-Järve linn on pärandi seadusjärgne pärija, kui pärand on avanenud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil ja sellel puuduvad pärimisseaduses nimetatud seadusjärgsed pärijad.

  (3) Kui pärija ei ole teada, ega teata endast ühe kuu jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluses üleskutse avaldamisest arvates, või kui endast teatanud isik ei suuda ühe kuu jooksul üleskutsemenetluse tähtpäeva möödumisest arvates oma pärimisõigust tõendada, eeldatakse, et Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil avanenud pärandi seadusjärgne pärija on Kohtla-Järve linn.

§ 3.   Pärimislepingu sõlmimine

  Kohtla-Järve linna nimel pärimislepingu sõlmimise otsustab ja pärimislepingule alla kirjutama volitatud isiku määrab linnavalitsus korraldusega.

§ 4.   Linna esindamine pärimisega seotud toimingutes

  Pärimisega seotud toimingutes esindab Kohtla-Järve linna linnapea või tema poolt volitatud isik.

§ 5.   Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine

  (1) Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine toimub pärimisseaduses sätestatud korras.

  (2) Seadusjärgse pärimise korral loetakse, et pärandi vastuvõtmise nõuete täitmisest olenemata on Kohtla-Järve linn pärandi vastu võtnud.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral ei saa Kohtla-Järve linn pärandist loobuda.

  (4) Testamendi- või pärimislepingujärgse pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab linnavalitsus. Avalduse pärandist loobumise kohta esitab notarile linnapea või tema poolt volitatud isik.

  (5) Kui pärijaks on Kohtla-Järve linn, on pärandi inventuur kohustuslik.

2. peatükk Toimingud pärimisemenetluse algatamiseks 

§ 6.   Pärandvarast teavitamine

  (1) Kohtla-Järve linna ametiasutus, ametiasutuse hallatav asutus, ametnik või töötaja vastava teabe olemasolul teavitab Kohtla-Järve Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) kirjalikult pärandvarast, mille eeldatav pärija on Kohtla-Järve linn.

  (2) Linnavalitsusele esitatav kirjalik teade pärandvarast, mille eeldatav pärija on Kohtla-Järve linn peab sisaldama järgmist teavet:
  1) vara nimetus, seda iseloomustavad andmed ja asukoha aadress;
  2) võimaluse korral vara viimase omaniku ees- ja perekonnanimi, surmapäev ja viimane elukoht.

  (3) Linnakantselei kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate või muu pärimise aluse esinemisele viitava teabe saamisel pärimise aluse olemasolu ning teavitab teate või teabe esitajat pärimismenetluse algatamisest või pärimise aluste puudumisest.

§ 7.   Pärimismenetluse algatamine

  (1) Pärimise aluse olemasolul esitab linnapea või tema poolt volitatud isik pärimismenetluse algatamiseks notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse koos inventuuri nõudega. Kui pärand on avanenud enne 1. jaanuari 2009, esitatakse pärimismenetluse algatamise avalduse asemel pärandi vastuvõtmise avaldus.

  (2) Linnakantselei esitab notari määratud inventuuri teostavale kohtutäiturile teadaoleva pärandvara ja sellega seotud kohustuste nimekirja.

3. peatükk Pärimisega seotud kohustuste täitmine 

§ 8.   Pärandaja õiguste ja kohustuste üleminek

  Pärandi vastuvõtmisega lähevad Kohtla-Järve linnale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

§ 9.   Kohustuste täitmise järjekord

  (1) Pärast inventuuri täidab Kohtla-Järve linn pärandvara väärtuses sellega seotud kohustused järgmiselt:
  1) esimeses järjekorras tasutakse pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandvara valitsemise ning inventuuri tegemise kulud;
  2) teises järjekorras rahuldatakse üleskutsemenetluses tähtaegselt esitatud pärandaja võlausaldajate nõuded ja inventuuri käigus väljaselgitatud nõuded;
  3) kolmandas järjekorras täidetakse annakud, sihtkäsundid ja sihtmäärangud.

  (2) Järgmise järjekorra kohustused täidetakse pärast eelmise järjekorra kohustuste täielikku täitmist. Kui ühe järjekorra kohustuste täitmiseks ei jätku pärandvara, täidetakse need pärandvara arvel võrdeliselt nende suurusega.

§ 10.   Kohustuste täitmine pärandi hooldaja poolt

  Kui kohus on pärandvara hoiumeetmena määranud pärandvara valitsemise, täidab pärandvaraga seotud kohustused kohtu nimetatud pärandi hooldaja.

§ 11.   Vastutus pärandaja kohustuste eest

  (1) Kohtla-Järve linna vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest on piiratud pärandvara väärtusega.

  (2) Juhul, kui pärandvarast ei piisa kõigi määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuete rahuldamiseks esitab linnakantselei viivitamata kohtule avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

§ 12.   Pärandaja matuse kulud

  Kohtla-Järve linn kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti.

§ 13.   Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalike kulude katmine

  Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalikud kulud kaetakse linnavalitsuse korralduse alusel linnavalitsuse reservfondist.

§ 14.   Pärimisega seotud kulude katmine

  Pärimisega seotud toimingute ja dokumentide vormistamise kulud kaetakse linna eelarvest.

4. peatükk Päritud vara vastuvõtmine 

§ 15.   Päritud vara vastuvõtmine

  Päritud vara võetakse arvele linnavarana.

§ 16.   Päritud raha vastuvõtmine

  Päritud raha kantakse selle vastuvõtmisel Kohtla-Järve linna eelarvesse.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json