Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 74

Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord

Vastu võetud 11.12.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 p 5, Ühistranspordiseaduse § 20 lõike 3 ja teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 52 „Ühistranspordi toetamise ja ühistranspordi toetusraha tagasimaksmise kord“ § 3 lõike 2 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord sätestab Kohtla-Järve linna eelarvest (edaspidi linna eelarve) ühistranspordi toetamise ning ühistranspordi korraldamisest saadavate tulude ja ühistranspordi korraldamisega seotud kulude planeerimise ning kulude rahastamise põhimõtted.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sõlmib linna eelarves ette nähtud vahendite piires linna nimel avaliku teenindamise lepingu sõitjateveo korraldamiseks avaliku konkursi alusel valitud vedajaga (edaspidi vedaja) või täpsustab kehtiva avaliku teenindamise lepingu lepingutingimused eelarveaasta kohta. Järgmiste aastate linna eelarve vahendite arvel võetavaid kohustusi sisaldava lepingu sõlmimiseks annab nõusoleku Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga võtab linn kohustuse anda linna eelarvest vedajale sihtotstarbelist toetust avaliku liiniveo korraldamiseks kohalikul liiniveol.

  (4) Sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga määratakse kindlaks avaliku liiniveo aastamaht (liiniläbisõit) ja sõidukilomeetri tariif või toetuse suurus või toetuse arvutamise valem.

  (5) Arvestus ja kontroll sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu täitmise üle toimub lepingus kokkulepitud korras.

  (6) Linnaliinide avaliku liiniveo korraldamiseks kinnitab linnavolikogu sõidupiletihinnad ja -soodustused linnasisesel sõitjateveol. Linnavalitsus kinnitab linnaliinide sõiduplaanid, tagab koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) piletitulem on ühistranspordi sõidupiletite müügist laekunud vahendid;
  2) piletitulu on piletitulem, millest on maha arvatud käibemaks;
  3) ühisliin on Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) ja linnaga piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganite (edaspidi omavalitsused) haldusterritooriume ühendav maakonnaliin, mis on osa linna või maakonna üldisest liinivõrgust ja mis on vajalik lähtuvalt linna ja omavalitsuste elanike ja nende eri kategooriate (sealhulgas puuetega inimesed, vanurid, õpilased ja üliõpilased) liikumisvajadusest ning sõitjate-voogude piirkondlikest iseärasustest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse ühistranspordiseaduses ning teistes ühistranspordi korraldamist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk Ühistranspordi korraldamine 

§ 3.   Ühistranspordi korraldamisega seotud kulud

  (1) Ühistranspordi korraldamisega seotud kulud on:
  1) avaliku liiniveo kulud vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule;
  2) ühistranspordi sõidupiletite müügi kulud;
  3) ühistransporditeenuse kvaliteedi parandamise ja liinimuudatuste kulud;
  4) ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli korraldamise kulud;
  5) ühistranspordi uuringute, projektide ja infovahendite kulud;
  6) ühistranspordi liikluskorraldamise täiustamise kulud.

  (2) Sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga määratakse avaliku teenindamise kohustus, mis sisaldab kohustuslike elementidena vedude mahtu, teenindavate liinide loetelu ning avaliku teenindamise kohustuse täitmise eest makstavat raha. Avaliku teenindamise konkreetsed mahud ja selle täitmise eest vedajale makstava raha suurus, tariifid ja muud finantseerimise üksikasjad täpsustatakse iga-aastaselt või vastavalt vajadusele. Muudatused vormistatakse sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisadena ning need on selle lepingu lahutamatud osad.

  (3) Sõitjate avaliku liiniveo korraldamiseks vajalikud tehnilised vahendid soetab vedaja oma vahenditest. Linn võib linna eelarves ette näha sihtotstarbelise investeeringu-toetuse vedajale. Investeeringutoetus jaguneb toetuseks eelmistel perioodidel võetud kohustuste katteks ja toetuseks eelarveperioodil võetavate kohustuste tasumiseks.

  (4) Ühistranspordi sõidupiletite valmistamise ja müügi ning sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli kulud kaetakse linna eelarvest kui sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.   Ühistranspordi korraldamisega seotud kulude rahastamine

  (1) Avaliku liiniveo kulud kaetakse piletitulemi ning linna eelarvest antava toetuse arvel.

  (2) Piletitulu kogumiseks sõlmib linnavalitsus ühistranspordi sõidupiletite levitajaga lepingu, milles määratakse kindlaks sõidupiletite müügist laekunud vahendite linna eelarvesse või vedajale ülekandmise ja aruandluse kord. Sõidupiletite levitajaks võib olla ka vedaja, kui temale pandud avaliku teenindamise kohustus hõlmab sõidupiletite müügi korraldamist.

  (3) Linn hüvitab linnavolikogu poolt kehtestatud sõidusoodustused. Eelarveaasta jooksul täiendavate sõidusoodustuste kehtestamisel kaetakse saamata jääv piletitulu reservfondi arvelt või lisaeelarvega eraldatud vahenditest.

  (4) Linna eelarvest toetatakse avalikku liinivedu järgmistel juhtudel:
  1) linna bussiliinidel;
  2) ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohasel kokkuleppel omavalitsuste ja Ida-Viru maavalitsusega (edaspidi maavalitsus) võib linna eelarvest toetada Ida-Viru maakonna (edaspidi maakond) territooriumile ulatuvaid maakonnasisese sõitjaveo liini-lõike (ühisliine);
  3) ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 4 ettenähtud juhul.

  (5) Kui linna eelarve tulubaas on ebapiisav, esitab linn taotluse riigieelarvest käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud avaliku liiniveo toetuse puudujääva osa katmiseks täies ulatuses või osaliselt. Riigieelarvest toetuse saamiseks esitab linn ühistranspordiseaduse § 20 alusel sätestatud korras maavalitsusele taotluse riigieel-arvest linna ühistranspordi selle osa rahastamiseks, millel puudub linna eelarves kate.

  (6) Linnavalitsus teostab vedajatele makseid sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga kehtestatud korras ja tähtaegadel. Vedajatele makstava toetuse arvutamise aluseks on sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu järgsed kohustuslikud aruanded. Vedajad esitavad aruanded linna- ja/või riigieelarvest saadud vahendite kasutamise kohta sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus fikseeritud vormis ja tähtajal. Linnaeelarvest vedajale toetuse andmine peatatakse ning antud sihtotstarbelise toetuse saaja tagastab toetusraha täielikult või osaliselt, kui:
  1) toetuse andmise otsus põhineb toetuse saaja esitatud mittetäielikul, ebaõigel või eksitaval teabel;
  2) toetuse eraldamise või maksmise või toetuse kasutamise kontrollimise kohta on esitatud vale või puudulik informatsioon ning kui see on oluliselt mõjutanud toetuse saamist või selleks kehtestatud tingimusi;
  3) toetuse saaja on keeldunud esitamast sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga määratud informatsiooni, dokumente või tegeliku piletitulu või muid andmeid, mida on vaja toetuse määramise või toetuse kasutamise kontrollimise kohta otsuse tegemiseks või
  4) toetust ei ole kasutatud vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule sihipäraselt või
  5) toetuse saaja on muul viisil eiranud toetuse kasutamise kohta sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus esitatavaid nõudeid.

  (7) Ühistranspordi teenindustaseme ning -kvaliteedi parandamise ja liiklusmuudatuste kulud, ühistranspordi uuringute ja projektide kulud, infomaterjalide valmistamise, paigaldamise ja korrashoiu kulud ning ühistranspordi liikluskorralduse täiustamise kulud võib katta linna eelarvest.

  (8) Linn esitab vajadusel taotluse riigieelarvest toetuse saamiseks ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohendamiseks, ühistranspordi infrastruktuuri objektide rajamiseks või uuendamiseks ning ühistranspordiuuringute korraldamiseks vastavalt ühistranspordiseaduse §-dele 17, 18 ja 19.

  (9) Käesolevas korras sätestatut kohaldatakse § 4 lõike 4 punktis 2 nimetatud ühisliinide rahastamisele niivõrd, kuivõrd linna, omavalitsuste ja maavalitsuse ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohases kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Ühistranspordi kulude planeerimine 

§ 5.   Ühistranspordi kulude prognoos

  (1) Järgmiseks eelarveaastaks linna eelarve projekti koostamisel arvestab linnavalitsus ühistranspordi korraldamisega seotud kulude ja nende kulude katteallikate prognoosiga. Ühistranspordi korraldamisega seotud kulude prognoosi aluseks on sõitjateveo avaliku teenindamise lepinguga või käesoleva korra § 4 lõike 4 punktide 2 ja 3 alusel linnale võetud rahalised kohustused. Kulude katteallikate prognoosi aluseks on eelarve perioodiks kavandatavad ühistranspordi sihtotstarbelised toetused, sõidusoodustused, -piletite liigid ja hinnad ning müügimahud.

  (2) Kui linnavolikogu ei võta linna eelarvet eelarveaasta alguseks vastu, toimub ühistranspordi korraldamisega seotud kulude rahastamine vastavalt Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise korrale.

  (3) Pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt koostab linnavalitsus ühistranspordi kulude rahastamise ajakava. Rahastamise ajakava koostatakse kuude kaupa lähtudes sõitjateveo avaliku teenindamise lepingutest.

  (4) Linna eelarves ühistranspordi korraldamisega seotud kulude ja katteallikate muutmine toimub vastavalt Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise, eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale ja muudele linna õigusaktidele.

§ 6.   Andmete esitamine

  (1) Vedaja on kohustatud edastama linnavalitsusele vedude ja vedudega seotud majandustegevuse kohta informatsiooni, mis on vajalik ühistranspordi kulude planeerimiseks, liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

  (2) Vedaja poolt kasutatav piletimüügi süsteem peab võimaldama tulude arvestust ja kontrolli ning sõitjate arvu ja müüdud piletite koguse arvestamist liikide kaupa.

  (3) Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel avaliku liiniveo toetust saav vedaja on kohustatud esitama linnavalitsusele aruande liinitöö plaanilise töömahu, avaliku liiniveo kulude ja tariifide kohta. Aruande vormid sätestatakse sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus arvestades ühistranspordiseaduse § 20 lõikes 1 ja § 22 lõikes 4 nimetatud määrusega kehtestatud vorminõudeid. Juhul kui vedajale pandud avaliku teenindamise kohustus hõlmab sõidupiletite müügi korraldamist, siis sätestatakse sõitjateveo avaliku teenindamise lepingus vedaja müüdud sõidupiletite igakuise aruande esitamise kohustus ja vastav aruande vorm.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. mai 2007. a määrus nr 83 “Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord”.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json