ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 13

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas

Vastu võetud 25.09.2013 nr 11
RT IV, 18.12.2013, 77
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2015RT IV, 30.05.2015, 1002.06.2015
01.07.2015RT IV, 04.08.2015, 107.08.2015, osaliselt 01.01.2016
29.02.2016RT IV, 10.03.2016, 313.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra Puhja vallas.

 (2) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 (3) Sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Puhja Vallavalitsus.

2. peatükk Valla eelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused  

§ 2.  Valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste liigid

  Valla eelarvest määrab ja makstakse alljärgnevaid sotsiaaltoetusi:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) aabitsatoetus;
 4) [kehtetu - RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]
 5) suvelaagri toetus;
 6) maiustuspakid jõuludeks;
 7) täiendavad sotsiaaltoetused.

§ 3.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus koosneb kahest osast, esimene osa makstakse pärast lapse sündi ja teine osa lapse 1-aastaseks saamisel. Sünnitoetuse esimese osa suurus on 200 eurot ja teise osa suurus 200 eurot.
[RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Lapse sünnitoetust on õigustaotleda lapsevanemal (eestkostjal, hooldajal), kes on vähemalt kolm kuud enne lapse sündi kantud valla elanike registrisse.

 (3) Sünnitoetust võib taotleda kahe kuu jooksul alates lapse sünnist. Toetuse mõlema osa saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Puhja vald. Toetuse teise osa õigus on lastel, kes saavad antud korra alusel toetuse esimest osa.

 (4) Sünnitoetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele lapse ema või isa (eestkostja või hooldaja) avaldus.
[RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]

 (5) Sünnitoetus makstakse vallasekretäri kinnitusega taotleja avalduse alusel.

§ 4.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust on õigustaotleda valla elanike registrisse kantud lahkunu neil omastel, kes matavad surnu.

 (2) Matusetoetuse suurus on 100 eurot.

 (3) Matusetoetuse taotlemiseks on vaja vallavalitsusele esitada matusekorraldaja avaldus ja surmatõend.
[RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]

 (4) Matusetoetust on võimalik taotleda kahe kuu jooksul pärast surmaakti koostamist.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

 (5) Kui lahkunul puuduvad omaksed või matust korraldavad isikud, makstakse matusetoetus valla sotsiaalnõunikule või hooldekodule, kes korraldavad matused.

 (6) Matusetoetus makstakse vallasekretäri kinnitusega avalduse alusel.

§ 5.  Aabitsatoetus

 (1) Aabitsatoetust on õigus saada I klassi astujal, kes on kantud valla elanike registrisse.

 (2) Aabitsatoetuse suurus on 70 eurot.
[RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]

 (3) Toetuse taotlemise aluseks on:
 1) Puhja Gümnaasiumi I klassi astujate nimekiri;
 2) väljaspool Puhja valda I klassi astuja lapsevanema avaldus.

§ 6.  Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]

§ 7.  Suvelaagri toetus

 (1) Suvelaagri toetust on võimalik saada valla registrisse kantud paljulapseliste ja toimetulekuraskustega perede lastel.

 (2) Suvelaagri toetuse suurus on 10-päevalise laagri kogumaksumuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud dotatsiooni vahe.

 (3) Toetuste arv sõltub Haridusministeeriumi poolt doteeritavate laagrikohtade arvust;

 (4) Suvelaagri toetuse taotlemiseks esitab lapse ema või isa (eestkostja või hooldaja) vallavalitsusele avalduse.

§ 8.  Maiustuspakid jõuludeks

 (1) Maiustuspakid on asjaline toetus, mille saamise õigus on valla elanike registrisse kantud kuni 12-aastastel lastel üks kord aastas jõuluperioodil 07. detsember – 06. jaanuar.
[RT IV, 04.08.2015, 1 - jõust. 07.08.2015]

 (2) Maiustuspaki hind on kuni 5 eurot.

 (3) Maiustuspakkide koguse otsustab vallavalitsus aluseks võttes valla registri andmed 0 - 14-aasta vanuste laste kohta.

§ 9.  Täiendavad sotsiaaltoetused

 (1) Toetust on võimalik taotleda valla registrisse kantud toimetulekuraskustes või erivajadustega inimestel (perekondadel);

 (2) Toetuse taotlemiseks on vaja vallavalitsusele esitada avaldus koos vajaduse põhjendusega (soovitav lisada kulusid tõendavaid dokumente).

 (3) Täiendavaid sotsiaaltoetusi võidakse määrata:
 1) õnnetusjuhtumi korral hädavajalike toiduainete ja riietusesemete muretsemiseks;
 2) materiaalse kahju osaliseks hüvitamiseks tule- ja loodusõnnetuse korral;
 3) paljulapseliste ja toimetulekuraskustes perede lastele töövihikute ning koolitarvete ja –riiete soetamise kulude osaliseks katmiseks;
 4) paljulapseliste ja toimetulekuraskustes perede lastele lasteaia toiduraha eest tasumiseks;
 5) puuetega inimestele abivahendite soetamiseks ja elamispinna kohandamiseks;
 6) ravimite ja põetusvahendite ostmiseks;
 7) puuetega inimestele transpordikulude eest tasumiseks;
 8) üksikutele eakatele inimestele talvekütte ostmiseks;
 9) ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra puhul (näiteks pikaajaline töövõimetus, kuriteo ohvriks langemine, toitja või pereliikme kaotus, pereliikme äkiline raske haigus jne);
 10) muudel erivajadustel.

3. peatükk Toimetulekutoetus  

§ 10.  Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

§ 11.  Alalise eluruumi alatiste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
[Kehtetu - RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

4. peatükk Puuetega inimeste hooldustoetus  

§ 12.  Hooldustoetus

 (1) Toetust on võimalik taotleda valla registrisse kantud puuetega inimestel, kellele hooldusvajaduse hindamise tulemusena ei ole määratud hooldajat, kuid tal on lisakulutused hooldamisega seotud teenuste ostmiseks.

 (2) Hooldustoetus on ühekordne või igakuuline.

 (3) Toetuse taotlemiseks on vaja vallavalitsusele esitada avaldus koos vajaduse põhjendusega (soovitav lisada kulusid tõendavaid dokumente).

 (4) Hooldustoetusi võidakse määrata alljärgnevate puuetega inimeste hooldamise korraldamisega seotud kulude osaliseks katmiseks:
 1) transpordikuludeks;
 2) hooldushaigla teenuste eest tasumiseks;
 3) hoolekandeasutuse teenuste eest tasumiseks;
 4) rehabilitatsiooniteenuste eest tasumiseks;
 5) hapnikraviks vajaliku elektrikulu kompenseerimiseks;
 6) muudel hooldamisega seotud erivajadustel.

 (5) Vallavalitsus võib erandkorras hooldustoetust määrata puuetega inimestele, kellele on määratud hooldaja, kuid hooldusvajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et tal on eriti suured lisakulutused hoolduse korraldamisel.

5. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine  

§ 13.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse koos vajalike dokumentidega.

 (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 30 tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

 (3) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.

§ 14.  Toetuse määramine

 (1)
[Kehtetu - RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

 (2) Toetuste määramisel lähtutakse järgmisest põhimõttest: toetusi makstakse abi vajavatele inimestele ühtsete põhimõtete järgi.

 (3) Toetuse määramisel arvestatakse toetuse finantseerija ettekirjutusi, toetuse taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ja elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpee‧tavate arvu ja vanust.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks 30 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

§ 15.  Toetuse maksmine

 (1) Toetuste maksmine toimub eelarve piirides;

 (2) Toetuste väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel (va sünni- ja matusetoetus);

 (3) Toetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest;

 (4) Toetuse maksmine toimub ülekandega toetuse saja poolt osundatud arvelduskontole.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

§ 16.  Vaidluste lahendamine
[Kehtetu - RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

6. peatükk Rakendussätted  

§ 17.  Kehtetuks tunnistamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (5) Toetuste taotlemisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuarist 2014.