SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 25.09.2013 nr 12
RT IV, 18.12.2013, 78
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 10.03.2016, 313.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 10.03.2016, 3 - jõust. 13.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Puhja vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Puhja vallas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Puhja vallas, kuid rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

 (5) Hooldajaks võib olla isik,
 1) kellel ei ole sügavat või rasket puuet.
 2) kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega, välja arvatud juhtudel:
 3) kui hooldataval on sügav puue,
 4) kui hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu;
 5) kui peres on kaks või enam raske puudega hooldatavat.

§ 2.  Hooldajatoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Sügava puudega inimese hooldajale makstakse toetust 30 eurot.

 (3) Raske puudega inimese hooldajale makstakse toetust 20 eurot.

§ 3.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks tuleb esitada Puhja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane kirjalik avaldus, isikut tõendavad dokumendid, hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus.

 (2) Avalduse vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse- ja järelevalvevajadus, mille teeb sotsiaalnõunik hoolduse seadmiseks kindlaks esitatud dokumentide, hindamisintervjuu ja hooldusvajaduse hindamise testiga (hindamismeetoodikaga).

 (2) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalnõunik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (3) Hindamismetoodika vormid kinnitab vallavalitsus.

 (4) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Isiku võib määrata enam kui ühele hooldatavale, kui hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või neid teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

 (4) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

 (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arveldusarvele.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele või eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

§ 7.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:

 (2) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;

 (3) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;

 (4) hooldatavale raske või keskmise puude määramine;

 (5) hooldajale sügava või raske puude määramine;

 (6) hooldusvajaduse vähenemine;

 (7) eestkoste seadmine;

 (8) hooldatava või hooldaja surm;

 (9) hooldaja suutmatus hooldust korraldada.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama vallavalitusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub alates 01.01.2014.