Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Maidla väärtusliku maastiku kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Maidla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 91

Maidla väärtusliku maastiku kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 21.10.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 7 punkt 1 alusel, juhindudes looduskaitseseaduse § 9 lõikest 12, § 11 lõikest 1 ja 7. peatükis sätestatust ning Ida-Viru maavanema 11.07.2003 korraldusega nr 130 kehtestatud maakonna teemaplaneeringust “Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ja Maidla Vallavolikogu 30.06.2008 otsusega nr 175 kehtestatud “Maidla valla üldplaneering aastani 2015”.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on Maidla vallas ajaloo- ja kultuuriobjektide, miljööväärtusliku hoonestusala, väärtuslike põllumaade, väärtusliku maastiku ning nende üksikelementide kaitse ja kasutamise tingimuste määramine.

§ 2.   Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

  (1) Maidla vallas võetakse kohaliku omavalitsuse kaitse alla järgmised loodusobjektid ja maastiku üksikelemendid ning määratakse nende piiranguvööndid alljärgnevalt:
  1) Maidla väärtusliku maastiku maa-ala (väärtuslike maastike registri nr 15), pindala 1067,88 ha, koos miljööväärtusliku hoonestusalaga, piiranguvööndi ulatus on kogu kaitse alla võetav maa-ala.

  (2) Kaitse alla võetaval maa-alal asuvad maastiku üksikelementidena:
  1) Maidla tuuleveski – piiranguvöönd kehtestatud üldplaneeringuga 50 m;
  2) Savala küla allikas – piiranguvöönd kehtestatud üldplaneeringuga 30 m.

  (3) Kaitse alla võetud maa-alal asuvate, riiklikult kaitstavate kultuurimälestiste ja looduse üksikobjekti piiranguvööndid ja kaitsekord on sätestatud kultuuri- ja keskkonnaministri vastava õigusaktiga.

§ 3.   Kaitse alla võetava maa-ala piiri määramine

  Määrata kaitse alla võetava Maidla väärtusliku maastiku piir vastavalt lisale.

§ 4.   Kaitseala valitseja

  Paragrahvis 2 nimetatud loodusobjektide valitseja on Maidla Vallavalitsus.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Kaitse alla võetud maa-ala kaitsekord kehtestatakse käeoleva määrusega.

  (2) Kaitse alla võetud maa-ala jääb kohaliku tasandi kaitse alla, kuid erinevatel tasanditele
kaitstavate loodusobjektide kaitsekordade vastuolu korral kohaldatakse vastava kaitseala või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekorda.

§ 6.   Kaitsekorra üldpõhimõtted

  (1) Kaitse alla võetud maa-alal ja maastiku üksikelementide piiranguvööndis kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad üldised kitsendused käesoleva määruse erisustega.

  (2) Kohaliku kaitse alla võetud maa-alal on majandustegevus lubatud määral, mis ei kahjusta looduslikku keskkonda või ei too kaasa olulist keskkonnamõju.

§ 7.   Kaitse-eeskiri

  (1) Kaitse alla võetud maa-alal on majandustegevus lubatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud kitsendusi;

  (2) Kaitsealal ja piiranguvööndis on lubatud:
  1) jahipidamine ja kalapüük;
  2) viibimine füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal, arvestades asjaõigusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatut;
  3) mootor sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses, kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses, koosluste hooldamisel, liinirajatiste hooldustöödel, metsa- ja põllumajandustöödel;
  4) lõkke tegemine on kaitsealal lubatud ainult kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal;
  5) olemasolevate ehitiste hooldamise- ja korrastustööd.

  (3) Kaitse alla võetud ala valitseja nõusolekul on lubatud poollooduslike koosluste ilme säilimiseks vajalik tegevus.

  (4) Kaitsealal ja maastiku üksikelemendi piiranguvööndis ilma kaitstava ala valitseja nõusolekuta on keelatud:
  1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
  2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
  3) maavara või maa-ainese kaevandamine;
  4) tehnovõrkude ja –rajatiste püstitamine;
  5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  6) katastriüksuse kõlvikute piiride või maakasutuse sihtotstarvete muutmine;
  7) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute tegemine;
  8) väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamine;
  9) uue veekogu rajamine, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
  10) tiheasustusega alal kõrghaljastuse üksikpuude langetamine, puuvõrade või põõsaste kujundamine, väljaarvatud viljapuud ja marjapõõsad;
  11) Maidla miljööväärtusliku alale kõrgema kui kahekordse, arhitektuurse välisilme tõttu külapilti sobimatu ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning ehitise välisilme või -konstruktsioonide muutmine;
  12) maapinna planeerimine või reljeefi muutmine;
  13) peitesemete otsimine maapõuest või veekogust.

  (5) Kaitstava ala piires oleva või seda sisaldava kinnisasja valdajal ei ole õigust keelata viibida kinnisasjal, väljaarvatud õuealal:
  1) kaitstava loodusobjekti valitseja esindajal seoses loodusobjekti valitsemisega.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. oktoobril 2010. a.

Enno Vinni
Volikogu esimees

Lisa Maidla väärtusliku maastiku piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json