Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Paikuse Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2013, 100

Paikuse Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2013 nr 29
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Paikuse Vallvolikogu 15. oktoobri 2012 määruse nr 9 „Paikuse valla põhimäärus“ § 3 lg 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paikuse Päevakeskus (edaspidi päevakeskus) on Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav peamiselt Paikuse valla elanikkonnale sotsiaalteenuseid osutav hoolekandeasutus.

  (2) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

  (3) Päevakeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine on Paikuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) pädevuses.

§ 2.   Päevakeskuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Päevakeskuse eesmärk on areneda avahoolduse keskuseks.

  (2) Päevakeskuse põhiülesanneteks on:
  1) toetada aktiivsest tegevusest kõrvale jäänud inimesi;
  2) korraldada hooldust eakatele ja puuetega isikutele;
  3) osutada sotsiaaleluruumi teenuseid ja hallata väljaspool päevakeskust asuvaid sotsiaaleluruume;
  4) pakkuda sotsiaalteenuseid, sealhulgas huvitegevust ja hooldusteenust eakatele, noortele peredele, puuetega inimestele ning nende perekonna‧liikmetele;
  5) pakkuda puuetega inimestele erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamine, toetatud elamise teenus ja muud teenused);
  6) nõustada toimetulekuraskustes inimesi ja perekondi probleemide lahendamisel, ennetada toimetulekuraskusi;
  7) korraldada sotsiaalteenuste osutamist perekondade toimetulekuoskuste kujundamiseks (juriidiline, psühholoogiline ja arstlik nõustamine, lepitamisteenus ja muud teenused;
  8) teha koostööd haridus- ja tervishoiuasutuste, politsei, koguduste, tööhõivetalituste, ühenduste ja fondide esindajatega;
  9) korraldada infopäevi ja koolitusi.

§ 3.   Päevakeskuse vahendid

  Päevakeskuse vahendid moodustuvad:
  1) valla eelarvelistest vahenditest;
  2) sihtotstarbelistest eraldistest;
  3) tasuliste teenuste osutamisest;
  4) annetustest.

§ 4.   Päevakeskuse juhtimine

  (1) Päevakeskuse tegevust suunab ja kontrollib vallavalitsuse poolt moodustatud hoolekogu, mis koosneb ühest vallavolikogu esindajast, ühest vallavalitsuse esindajast, ühest asutuse sihtgrupi (eakad, puuetega inimesed, lapsed jne) esindajast, ühest vallavalitsuse sotsiaalametnikust ning valla elanikkonda teenindavast perearstist.

  (2) Päevakeskuse igapäevast tegevust korraldab päevakeskuse juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Päevakeskuse juhataja korraldab päevakeskuse tööd:
  1) koostab päevakeskuse eelarve eelnõu ja teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse eelarve muutmiseks;
  2) eelarvelise töötasusumma piires sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid päevakeskuse personaliga;
  3) päevakeskusega seotud muudes küsimustes sõlmib asutuse eelarve piires lepinguid, muudab ja lõpetab selliseid lepinguid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid õigusaktidega teisiti reguleeritud lepingute sõlmimise osas;
  4) on aruandekohustuslik päevakeskuse hoolekogu, pereabikomisjoni, vallavalitsuse ja vallavolikogu ees finants-, majandus- ja sisulises tegevuses;
  5) kinnitab päevakeskuse kodukorra, töökorralduse reeglid ning muud vajalikud eeskirjad ja juhendid ning tutvustab neid töötajatele ja teistele isikutele, kes on kohustatud neid täitma;
  6) kooskõlastab sotsiaalteenuste osutamise vallavalitsuse humanitaarosakonnaga ning täidab vallavalitsuse humanitaarosakonna juhataja antud tööülesandeid;
  7) korraldab päevakeskuse tegevust nii põhikirjas reguleeritud kui ka reguleerimata küsimustes;
  8) esindab päevakeskust oma pädevuse piires.

  (4) Päevakeskuse juhataja vastutab kogu päevakeskuse tegevuse eest.

  (5) Vallavalitsus esitab päevakeskuse eelarve vallaeelarve koosseisus vallavolikogule kinnitamiseks ja kontrollib päevakeskuse finantsmajandustegevustegevust.

  (6) Päevakeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus pärast päevakeskuse juhataja ja hoolekogu arvamuse ärakuulamist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Paikuse Vallavolikogu 15. mai 2000 määruse nr 9 “Paikuse Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine” 1. punkt tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2014.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json