Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 41

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord

Vastu võetud 09.12.2015 nr 33
RT IV, 18.12.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2016RT IV, 21.10.2016, 2124.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Põlva valla eelarvest makstava arengutoetuse (edaspidi toetus) taotlemist, andmist, kasutamist ning tagasinõudmist.

 (2) Toetuse eesmärk on Põlva valla külades kvaliteetsema kohaliku elu- ja looduskeskkonna parendamine, külaelu aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) avalikkusele suunatud hoone – avalikus kasutuses olev seltsimaja, kultuurimaja, spordihoone või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone;
 2) avalikkusele suunatud rajatis – avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis;
 3) ehitamine – ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused;
 4) ehitise laiendamine – ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega;
 5) ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine – ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt;
 6) külaselts – avalikes huvides ehk kogukonna hüvanguks tegutsev ja piirkonna huvide eest seismiseks loodud mittetulundusühing;
 7) külavanem – Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt määratud korras valitud isik;
 8) külaosavanem – vallavolikogu poolt määratud korras valitud isik;
 9) omafinantseering – toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus toetatavasse tegevusse;
 10) kaasfinantseering – kaasatud partnerite rahaline või mitterahaline panus.

§ 3.  Toetuse objekt ja toetatavad tegevused

 (1) Toetust makstakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks (edaspidi toetuse objekt).

 (2) Toetuse saamiseks peab toetuse objekt vastama järgmistele tingimustele:
 1) asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul või;
 2) olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigustoetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud leping objekti avaliku kasutamise kohustusega, tähtajaga vähemalt kümme aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat.

 (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustele, peavad toetuse objekt ja toetatavad tegevused olema kajastatud küla või külaosa arengukavas või küla üldkoosoleku protokollis.

 (4) Toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

§ 4.  Taotlejale esitatavad nõuded

 (1) Toetust on õigustaotleda:
 1) külavanemal või külaosavanemal;
 2) külaseltsil, juhul kui taotlus on kooskõlastatud külavanema või külaosavanema poolt.

 (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotlejal ei ole Põlva valla ees võlgnevusi;
 2) taotleja on Põlva vallalt varem saadud toetust kasutanud sihipäraselt, on toetuse kasutamise kohta esitanud korrektselt aruande ning kasutamata jäänud toetuse tagastanud tähtajaks ja nõutud summas.

 (3) [Kehtetu - RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele 15. aprilliks vormikohase taotluse. Kui tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

 (2) Toetusvahendite jäägi korral võib vallavalitsus korraldada teise taotlusvooru.

 (3) Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlustähtaegasid järgimata.
[RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

 (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, aadress, registrikood;
 2) taotleja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja elektronposti aadress);
 3) objekti kirjeldus, kavandatavad tegevused;
 4) objekti eelarve;
 5) muud taotluse vormil märgitud andmed.

 (5) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
 2) avaliku kasutamise leping või eelleping, selle olemasolul;
 3) ehitusseadustikus sätestatud juhtudel ehitusluba või ehitisteatis, selle olemasolul;
 4) väljavõte küla arengukavast või külaelanike üldkoosoleku protokollist, kus on kinnitatud toetatavad tegevused;
 5) hinnapakkumine asjade ja/või teenuse ostmiseks;
 6) muudest allikatest taotletava või rahastatava toetuse kinnitus või otsus.

 (6) Taotluse allkirjastab taotleja või tema poolt volitatud isik ja külavanem.

 (7) Teave toetuse ja taotluse esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Põlva valla veebilehel vähemalt üks kalendrikuu enne taotluste esitamise tähtaega, väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.
[RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

§ 6.  Toetuse määr ja suurus

 (1) Toetust antakse kuni 20% objekti maksumusest omafinantseeringu või kaasfinantseeringu tasumiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

 (2) Käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul on toetuse suurus ühe taotleja kohta kuni 400 eurot aastas omafinantseeringu ja kaasfinantseeringu kohustuseta.
[RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi menetleja) ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast või toetuse taotlemiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

 (2) Menetleja:
 1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
 2) hindab taotluse vastavust Põlva valla üldistele huvidele;
 3) hindab põhjendatust lähtuvalt piirkonnas elavate rahvastikuregistrisse kantud vallaelanike arvust, piirkonnas asuvate sarnaste objektide olemasolust, taotleja omafinantseeringust, objektist saadavast rahalisest tulust ning hooldus- ja halduskuludest;

 (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest esitab menetleja vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta.

 (4) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi või taotluse täpsustamist, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (5) Kui taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning teavitades sellest taotluse esitajat.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Lähtudes käesoleva korra § 7 lõikes 3 nimetatud ettepanekust vallavalitsus:
 1) rahuldab taotluse või;
 2) rahuldab taotluse osaliselt või;
 3) jätab taotluse rahuldamata taotleja või objekti käesolevale korrale mittevastavuse tõttu või;
 4) jätab taotluse rahuldamata, kui objekti projekteerimiseks või ehitamiseks puudub oluline avalik huvi või objekti projekteerimis- ja ehitus või ülevalpidamis- ja hoolduskulud ei vasta valla rahalistele võimalustele.

 (2) Vallavalitsusel on õigus rahaliselt mõõdetav panus toetatavasse tegevusse või muu kulu tunnistada mitteabikõlblikuks kuluks ning rahuldada taotluse osaliselt.

 (3) Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse kahe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

 (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

 (5) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse Põlva valla kodulehel www.polva.ee.

§ 9.  Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

 (1) Taotlejaga, kellele vallavalitsus on otsustanud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse väljamaksmise tähtaeg ja tingimused;
 3) toetuse kasutamise tingimused, sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 4) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg ja kord;
 5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

 (2) Enne lepingu sõlmimist kontrollib menetleja:
 1) toetuse saaja võlgnevuste puudumist Põlva vallale ning eelnevalt antud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja võlgnevuse korral või nõuetekohase aruande puudumise korral annab menetleja toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtajaks likvideerinud jätab vallavalitsus toetus andmata;
 2) avaliku kasutamise lepingu olemasolu;
 3) [kehtetu - RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

 (3) Vallavalitsus esitab peale toetuse määramise otsuse tegemist taotlejale allkirjastamiseks lepinguprojekti, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult ühe kuu jooksul arvates lepinguprojekti esitamisest.

 (4) Kui toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, jäetakse toetus välja maksmata.
[RT IV, 21.10.2016, 21 - jõust. 24.10.2016]

 (5) Toetus makstakse välja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu alusel.

§ 10.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevaid asjaolusid ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm kalendripäeva ette.

 (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus kirjaliku nõude esitamisega täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta või;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevaid asjaolusid ja toetuse kasutamise sihipärasust või;
 3) on kasutanud toetust mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud või;
 4) on esitanud valeandmeid.

 (4) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.  Dokumendivormide kinnitamine

  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.