Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 5

Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord

Vastu võetud 09.12.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja eraisikute (edaspidi taotleja) tegevuste toetamine Vaivara valla eelarvelistest vahenditest, s.h. toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Toetust antakse üldjuhul Vaivara valla haldusterritooriumil tegutsevatele eraisikutele, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividele, eraõiguslikele spordiklubidele ning õigusaktidega sätestatud korras registreeritud mittetulundusühingutele (edaspidi ühing).

  (3) Toetust võib anda ka juhul, kui:
  1) taotleja ei tegutse Vaivara valla haldusterritooriumil, kuid tema tegevusest saavad kasu Vaivara valla elanikud;
  2) taotleja tegevuskohaks äriregistriandmetel ei ole registreeritud Vaivara vald või üksikisik, kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel ei ole registreeritud Vaivara vald, kuid kelle tegevus on suunatud vallaelanikele (näiteks, vajalike ürituste korraldamine, muude teenuste pakkumine või vallale tähtsust omavate tegevuste ja teenuste osutamine).

  (4) Taotluse taotlemisel eelistatakse taotlejad, kelle tegevuse eesmärk on Vaivara valla kultuuri, hariduse, spordi, külaliikumise või muu valdkonna edendamine ning teenuste osutamine.

  (5) Taotluse sisu peab olema liigitatav ühte alljärgnevatest valdkondadest:
  1) kultuuri, haridus, spordi, noorte või külaliikumise valdkonnaga seotud üritused;
  2) muude mittetulundusühingute või üksikisikute poolt osutatavad tegevused;
  3) vallaelanikele suunatud muud üritused;

  (6) Taotluse taotlemisel eristatakse järgmist liiki toetusi:
  1) ürituste korraldamiseks;
  2) ühingu tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus);
  3) rahastamisprogrammi toetatud projekti kaasfinantseerimiseks;
  4) huvialategevuses osalemiseks väljaspool valda;
  5) muul juhul;

  (7) Taotluse vorm on käesoleva määruse lisa 1.

§ 2.   Eelarve

  Vaivara vald toetab eraisikuid, kultuuriprojekte, kultuuriühinguid, kultuurikollektiive, noorteühendusi, mittetulundusühinguid, eraõiguslikke spordiklubisid ja spordiprojekte igal kalendriaastal vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud eelarvele.

§ 3.   Kasutatavad mõisted:

  (1) Projekt - konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiritletud tegevuste kogum.
(2) Toetus - projektide kaas- või omafinantseerimise tagamine.
(3) Taotleja - füüsiline või juriidiline isik, kes esitab taotluse toetuse saamiseks ning kelle nimel küsitakse fondi või toetusprogrammi esitatavale projektile toetust.
(4) Kaasfinantseerimine - vallapoolne rahaline panus projekti rahastamisele, ning seda üksnes rahastamisprogrammi vastava projekti rahastamisotsuse olemasolul.
(5) Tegevustoetus – valla poolne rahaline toetus ühingu tegevuse toetamiseks, s.o. igapäevased haldus- ja majanduskulud, milles arvestatakse liikmete või tegevusega hõlmatud isikute arvu, ruumide majanduskulusid jne.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse 15. oktoobriks ja 15. augustiks Vaivara vallavalitsusele.

  (2) Taotluses peab olema märgitud taotleja nimi, aadress, registrikood või isikukood, sidevahendid, panga rekvisiidid, planeeritava ürituse või programmi nimi, toimumise aeg ja koht, koostööpartnerid, eelarve, taotletav summa ja omafinantseering (välja arvatud majandamiskulud), juriidilisel isikul registrikood. Mittetulundusühingute põhitegevuse toetuse taotluses peavad olema märgitud ka andmed finantsressursside kohta.

  (3) Toetuse taotlemisel tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) liikmete nimekiri;
  2) juhatuse otsus (soovituslik);
  3) aasta tegevuskava.

§ 5.   Taotluste menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Esitatud toetuste nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korra § 1 ja § 2 nõuetele kontrollib Vaivara Huvikeskus, kes edastab nõuetekohased taotlused läbivaatamiseks vallavalikogu kultuuri- ja spordikomisjonile.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvaldanud määratud tähtajaks puudusi, tagastatakse taotlus menetlemata.

  (4) Nõuetekohased taotlused vaatab vastav komisjon läbi kahe nädala jooksul peale § 4 lõikes 1 sätestatud tähtaegasid ja esitab vallavalitsusele oma ettepaneku toetuste määramiseks.

  (5) Erandkorras võib vallavalitsus ühingute või üksikisikute tegevusi või vallaelanikele suunatud ürituste toetamise taotlusi läbi vaadata ja toetamist otsustada ilma komisjoni ettepanekuta. Erandjuhtudel võib toetust eraldada reservfondi vahenditest.

§ 6.   Toetuste määramine

  (1) Toetuste määramine vormistataks vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Ürituste korraldamiseks aasta esimeses kvartalis võib toetus olla eraldatud enne eelarve vastuvõtmist.

  (3) Toetuse eraldamisest või toetuse eraldamisest keeldumisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 7 päeva jooksul peale vastava korralduse vastuvõtmist.

  (4) Toetust ei eraldata taotlejale, kes:
  1) ei ole tähtajaliselt esitanud aruannet saadud toetuse kasutamise kohta;
  2) kasutas saadud toetust mitte sihtotstarbeliselt;
  3) kellel on võlgnevusi eelmistel perioodidel eraldatud toetuse osas.

  (5) Toetust eraldatakse eelarveliste vahendite olemasolul.

  (6) Mittetulundusühingute põhitegevuse toetamisel on oluline osa ühingu liikmete arvu suurusel ning tegevusvaldkonna mitmekesisusel.

  (7) Toetust makstakse ainult vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingu alusel.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Taotlejaga, kelle taotlus rahuldatakse, sõlmib Vaivara Huvikeskus toetuse kasutamise lepingu kahe nädala jooksul arvates toetuse määramise korralduse teatavakstegemisest.

  (2) Kui taotleja ei ole toetuse kasutamise lepingut allkirjastanud kolme nädala jooksul arvates toetuse määramise korralduse teatavakstegemisest, siis kaotab ühing õiguse talle eraldatud toetusele ja vallavalitsusel on õigus antud toetus ümber jagada, kas Vaivara Huvikeskuse ettepanekul või oma algatusel.

§ 8.   Toetuse kasutamise järelevalve

  (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab Vaivara Huvikeskus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud kolmekümne (30) päeva jooksul alates projekti lõppemisest, kuid mitte hiljem kui järgmise aasta 10. jaanuariks esitama Vaivara Vallavalitsusele sisulise ja finantsaruande toetuse tegeliku kasutamise kohta, samuti näitama teistest allikatest laekunud summad. Aruande vorm on käesoleva määruse lisa 2.

  (3) Esitatud aruande kontrollib Vaivara Huvikeskus, kelle ettepanekul vallavalitsus aktsepteerib selle, millega kinnitab, et toetus oli kasutatud sihipäraselt. Aruande aktsepteerimine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Eraldatud toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel esitab toetuse saaja vabas vormis põhjendatud kirjaliku seletuskirja, mis vastab järgmistele küsimustele:
  1) miks ei kasutatud toetust sihtotstarbeliselt?
  2) kuidas aitab mittesihtotstarbeline toetuse kasutamine kaasa taotluses toodud eesmärkide täitmisele?
  3) mittesihtotstarbelise tegevuse ülevaade.

  (5) Mittesihtotstarbelise tegevuse seletuskirja vaatab läbi Vaivara Huvikeskus ning kultuuri- ja spordikomisjon.

  (6) Vallavalitsusel on õigus Huvikeskuse ettepanekul mitte aktsepteerida aruannet ja nõuda toetus tagasi juhul, kui toetust ei kasutatud sihipäraselt või ei peetud kinni lepingulistest kohustustest.

§ 9.   Toetuste eelarvesse planeerimine

  Rahalised vahendid Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetusteks planeeritakse Vaivara valla eelarves.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vaivara vallavolikogu 26.06.2013 määrus nr 76 „ Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord “ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa 1 Rahalise toetuse taotlus

Lisa 2 Rahalise toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json