EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 6

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 25.11.2015 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punki 5, § 10 ja maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse reklaamimaks Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

§ 2.   Reklaamimaks

  Reklaamimaks (edaspidi maks) on kohalike maksude seaduse alusel Kohtla-Järve linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksukohustuslasele pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam on teave, mis on suunatud avalikkusele toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab. Reklaamina ei käsitleta kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses;
  2) reklaamipind on tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil;
  3) reklaami avalikustaja on füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  4) välireklaamikandja (edaspidi reklaamikandja) on reklaami paigaldamiseks kasutatav:
  41) alus, seadeldis (seinapannood, konsoolid, transparendid ja muud sellised), mis paigaldatakse hoonele või rajatisele;
  42) konstruktsioon (reklaamipostid, -tahvlid, lipuvarras ja muud sellised), mis paigaldatakse maapinnale;
  43) mobiilne konstruktsioon- sõiduk või haagis, mis on reklaami avalikustamiseks kohandatud ja mille vahendusel reklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamikirjadega (soodushinnad, allahindlused ja muud sellised) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  5) statsionaarne reklaam on maapinna või ehitisega püsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud reklaam;
  6) mittestatsionaarne reklaam on maapinna või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud reklaam, samuti reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet;
  7) maksukohustuslane on reklaami otsene valdaja;
  8) reklaamimaksu objekt on Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil avalikustatav reklaam;
  9) maksudeklaratsioon on maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvutamise dokument.

§ 4.   Maksuobjekt ja maksukohustuslane

  (1) Maksuobjektiks on:
  1) reklaam, seal hulgas kuulutus, mis on avalikustatud füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt Kohtla-Järve linna haldusterritooriumile väljaspool siseruume;
  2) Kohtla-Järve linnas elukoha registreerinud füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud bussi või takso väliskülgedele paigaldatud reklaam (edaspidi reklaam).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud maksuobjekti osas on maksukohustuslane:
  1) bussiveo ühistranspordiloa omaja;
  2) taksoveoloa omaja.

  (3) Mittestatsionaarse reklaami puhul on maksukohustuslane reklaami avalikustaja.

§ 5.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

  (2) Reklaamimaksu maksuhalduri kohustuste täitmiseks volitatud ametiisikud kinnitab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 6.   Maksuvabastused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam, Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused ja reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, sihtasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste avalikustatud reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel avalikustatav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  4) teave, mis on statsionaarselt paigaldatud ettevõtja tegutsemiskoha (koht, kus toimub ettevõtja tegevus) sissekäigu juurde ning sisaldab selle ettevõtte nimetust ja/või kaubamärki, ettevõtte lahtioleku aegu, sidevahendite numbreid ja pakutavate teenuste loetelu või ainult ettevõtte nimest ja/või kaubamärgist koosnev teave ettevõtja asukohajärgsel hoonel (hoonetel);
  5) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
  6) ehitamise ajaks paigaldatud teave;
  7) reklaam, seal hulgas kuulutus, pindalaga kuni 0,5 m2;
  8) reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
  9) linnateabe reklaamikandjale paigaldatud reklaam.

§ 7.   Reklaamipinna määramine

  Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

§ 8.   Maksustamisperiood

  (1) Maksuperiood on kalendrikuus, kalendrikvartalis või kalendriaastas mõõdetav ajavahemik, mil reklaami avalikustatakse.

  (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus reklaami avalikustamise esimesest päevast alates.

  (3) Juhul, kui reklaami avalikustamise aeg on lühem kui üks kuu rakendatakse ühe kuu maksumäär.

§ 9.   Maksumäärad

  (1) Maksumäärad reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus on järgmised:
  1) I tsoon (Järveküla tee, Kalevi tn, Puru tee, Estonia pst, Ahtme mnt, Jõhvi mnt) – 2,25 eurot/m2 kuus;
  2) II tsoon (Torujõe tn, Pärna tn, Olevi tn, Keskallee tn, Ehitajate tn, Maleva tn, Toome pst, Sõpruse tn, Lehola tn) – 1,60 eurot/m2 kuus;
  3) III tsoon (punktis 1 ja 2 nimetamata tänavad) – 1 eurot/m2 kuus.

  (2) Maksumäär ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami eest on 1,30 eurot/m2 kuus.

  (3) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

  (4) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille avalikustamise tähtaeg on möödunud, rakendatakse omavoliliselt või tähtaega ületava avalikustamise aja eest kolmekordset määra.

§ 10.   Reklaamimaksu maksudeklaratsioon

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud esimesel tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile tema ametiruumides, posti või e-posti teel lisatud vormikohase reklaamimaksu deklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon).

  (2) Maksudeklaratsioon esitatakse paberkandjal allkirjastatuna või digitaalallkirja seaduse kohaselt elektrooniliselt allkirjastatuna.

  (3) Maksudeklaratsioonil märgitakse:
  1) maksudeklaratsiooni number, milleks on vastava paigaldusloa number;
  2) maksukohustuslase nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
  3) maksuperiood;
  4) maksuobjektid (kõik maksustamisperioodil eksponeeritud reklaamid deklareeritakse samal maksudeklaratsioonil);
  5) maksusumma arvutamise aluseks olevad andmed;
  6) maksusumma kokku;
  7) maksu tasumise kuupäev;
  8) kinnitus andmete õigsuse kohta;
  9) maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
  10) maksudeklaratsiooni esitamise kuupäev.

  (4) Esimese maksudeklaratsiooniga määrab maksukohustuslane maksustamisperioodi.

  (5) Deklareeritud maksuperioodi lõppemisega esitatakse uus maksudeklaratsioon käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud korras.

  (6) Maksuhalduri kohustuste täitmiseks volitatud ametiisik teeb maksudeklaratsioonile märke selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

  (7) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami eksponeerimisel pikemaks ajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud korras.

  (8) Juhul, kui maksukohustuslane ei ole tähtaegselt esitanud maksudeklaratsiooni, määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur tehes selle kohta maksuotsuse. Maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (9) Kui reklaam on paigaldatud linnavolikogu poolt kehtestatud välireklaami paigaldamise eeskirja vastaselt ilma nõutava paigaldusloata ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on avalikustatud 3 (kolm) kuud.

§ 11.   Maksusumma arvutamine ja tasumine

  (1) Maksuhalduri kohustuste täitmiseks volitatud ametiisik kontrollib maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksukohustuslasele maksuteate hiljemalt 15 päeva jooksul arvates maksuperioodi alguskuupäevast. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodes (alla 50-sendine summa jäetakse ära ning vähemalt 50-sendine summa ümardatakse täiseuroni).

  (2) Maksusumma tasutakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras, maksuhalduri esitatud maksuteate alusel sellel märgitud tähtajaks ja maksuteates näidatud arvelduskontole.

  (3) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksukohustuslane on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami avalikustamisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi makshaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami avalikustamise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamarvestatud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami avalikustamise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enam tasustatud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg või esitamata maksudeklaratsioon.

§ 13.   Vastutus

  (1) Kehtestatud tähtajast hiljem või vähem tasutud maksusummalt võib arvestada intressi alates maksukohustuse tekkimise päevast. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (2) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse järgi.

§ 14.   Vaidemenetlus

  (1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:
  1) viivitust;
  2) tegevusetust;
  3) muid maksuhalduri toiminguid.

  (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse linnavalitsusele.

  (4) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

  (5) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldusloa alusel avalikustatud reklaami maksustamisele kohaldatakse käesoleva määrusega kehtestatud maksumäärasid.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määrus nr 173 “Reklaamimaksu kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json